Články na Infoweby.sk

Iného charakteru ako Vama Veche by malo byť celkom nové prímorské stredisko neďaleko Constanty s názvom Europa. Jeho vznik je jednou z priorít vládnej politiky rozvoja cestovného ruchu pre najbližšie obdobie. Europa má ambíciu stať sa rezortom vysokej kvality spĺňajúc najnovšie medzinárodné štandardy požiadaviek cestovného ruchu, a to po stránke infraštruktúry, architektúry, kvality životného prostredia a manažmentu.

Jedným z najkontroverznejších prípadov rozvoja cestovného ruchu v Rumunsku súčasnosti je projekt zábavného parku s tematikou historickej postavy krutovládcu Vlada Draculu, prezentovanej ako vampíra. Tradičný postoj Rumunov k tomuto panovníkovi z 15. storočia je napriek jeho povesti nemilosrdného nabodávača (Tepes) prevažne úctivý až obdivný.

Rozsiahle horské pásmo Karpát s dobrými snehovými podmienkami od decembra do apríla predstavuje pre zimný cestovný ruch Rumunska obrovský potenciál. A Ministerstvo turizmu ho plánuje aj náležite využiť. Inšpirovaní talianskym Superski Dolomiti plánujú zástupcovia ministerstva v spolupráci s miestnymi, ale aj zahraničnými podnikateľmi, zjednotiť tradičné lyžiarske strediská Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Poiana Brasov v pohorí Bucegi, ako aj budúce rezorty Padina, Pestera a Leaota v Ialomitskom údolí a Traisteni v Doftanskom údolí.

Vama Veche je bývalou malou rybárskou osadou na pobreží Čierneho mora celkom na hraniciach s Bulharskom. Práve hraničná poloha bola prvotným motívom jej vývoja celkom nezvyklého na rumunské pomery. Za komunistickej éry tu bola zakázaná výstavba vysokých budov a hotelov, pretože tie by bránili hraničnej polícií vo výhľade.

Kým ubytovacia infraštruktúra, resp. jej časť prešla za posledných 5 rokov výraznou transformáciou, dopravná infraštruktúra ako druhý hlavný aspekt rozvoja cestovného ruchu ostáva na nedostatočnej úrovni. Štátny letecký prepravca TAROM spája takmer všetky veľké mesta krajiny, jeho prvým konkurentom je súkromná letecká spoločnosť DacAir. V Rumunsku funguje 27 dopravných letísk a dva helikoporty.

Rumunsko bolo dlhé stáročia tradične agrárnou, ekonomicky a technologicky málo vyspelou krajinou. Na cestu masívnej industrializácie nastúpilo až po druhej svetovej vojne. Ceausescova vláda si v 70. rokoch minulého storočia vo veľkom požičiavala od Západu, v ďalšej dekáde sa „conducator“ zameral na splácanie tohto obrovského dlhu za každú cenu, ktorého dôsledky sú spomenuté v predchádzajúcej stati. Relatívnu nezávislosť Rumunska od ZSSR, na rozdiel od iných krajín východného bloku, umožnili okrem iného dostatočné zásoby energetických zdrojov.

Súčasné trendy suburbanizácie, či kontraurbanizácie v západnej Európe sú logickým prejavom postmoderných preferencií obyvateľstva, ktoré po fáze materiálneho zabezpečenia vyhľadáva väčší životný priestor, čistejšie životné prostredie, prípadne kvalitnejšie ľudské vzťahy. Práve preto sa čoraz perspektívnejším odvetvím CR stáva vidiecky turizmus. Človek mestský dá pred týždňom strávenom v betónovej stavbe na preplnenej pláži prednosť pobytu v človekom menej pretvorenom prostredí, kde nájde kľud a harmóniu, ktorú hľadá.

V roku 2000 v Barcelone, na 40. kongrese Európskej regionálnej vedeckej asociácie, bola prezentovaná štúdia „Cestovný ruch a TUR pre Rumunsko“ (Constantin 2000), v ktorej sú uvedené tri kľúčové prvky trvalej udržateľnosti (TU):

1. spravodlivosť: dosiahnutie všeobecnej sociálnej spravodlivosti v distribúcií a prístupe k zdrojom v priestore a čase
2. životné prostredie: priznanie práv a hodnôt prírode
3. rozvoj: ekonomický rozvoj, ktorý dokáže zaručiť kvalitu aj množstvo prírodných zdrojov.

Rašeliniská sú pozostatky z konca ľadovej doby, kedy bola na našom území arktická klíma. Chladné a vlhké obdobie bolo vhodným na vznik rašelinísk, ktoré vznikali postupným odumieraním machov – rašelinníkov, ktoré sa ukladali vo vode a kyslé prostredie zabránilo ich rozkladu. Z týchto odumretých zvyškov vznikli počas tisícročí vrstvy rašeliny. Hodnota a výnimočnosť rašelinísk je v ich veku.

Klíma je jedným z rozhodujúcich fyzicko-geografických faktorov pri lokalizácii poľnohospodárstva. Môžme sem zaradiť teplotu (min., max., opt.), zrážky, sneh, vietor, svetlo, slnečný svit. -množstvo vody: veľkosť zrážok v mm, ich forma, sezónny výpar; -spotreba vody v g pre rastliny (Čvančara); -dĺžka koreňového systému rastlín pre vodu;

Komplex humánno-geografických faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodárstvom vzniká pôsobením človeka. Humánno-geografické faktory pôsobia na každý poľnohospodársky podnik, oblasť alebo štát. Podľa F. Lomu sú najvýznamnejšie tieto humánno-geografické faktory:

= špeciálny súhrn technických postupov zameraných na kartografické znázornenie akvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie priestorových socio-ekonom. javov, najmä poľnohosp., les. hosp. na zemskom povrchu
- štúdium bonity pôdy – ocenenie územia, dve hľadiská: 1. objavenie difer. renty I – rozdielnosť prir. úrodnosti pôdy; 2. difer. renty II – rozd. vklady na plošnú jednotku;; - viacerí autori sa zaoberali problémom hodnotenia pôdy, Penc, Dokučajev, Hollstein, Lukniš, STAMP

- Kostrowicki (T=s*(O/P)*c: 1. Nomádske pastierstvo; 2. Tradičné rotačné samozásobiteľské pastierstvo; 3. Tradičné intenzívne samozásobit. typy malých závodov; 4. Tradičné zmiešané typy malých závodov; 5. Tradičné polotržné; 6. tradičné poľnohosp. latifundií; 7. Plantážníctvo; 8. Tržná poľnohosp. malovýroba; 9. Poľnohosp. veľkostatky; 10. Tržné špec. poľnohosp.; 11. Rančerstvo; 12. Vysoko spriemyselnené poľnohosp.; 13. Poľnohosp. stred. a JV Európy a býv. ZSSR; 14. Poľnohop. býv. ZSSR – špecializované; 15. Poľnohosp. monokultúrne; 16. Intenzívne poľnohosp. str. a JV Európy; 17. Kolektívne poľn. s nadbytkom prac. síl; 18. Spriemyselnené poľnhosp. str. a JV Európy

Ekosystém je komplex vzťahov na určitej časti zemského povrchu, medzi živočíchmi, rastlinami a neživým prostredím. Skladá sa z: slnko, organická hmota, primárni producenti, primárni konzumenti, sekundárni konzumenti, dekompozítori.

Predmetom skúmania lesného hospodárstva sú výrobné vzťahy a pôsobenie výrobných síl v lesnom hospodárstve. Geografia lesného hospodárstva je súčasťou humánnej geografie a zaoberá sa územnými problémami lesohospodárskej výroby a zákonitosťami jej vývoja. Vývoj lesného hospodárstva možno zhrnúť do niekoľkých teórií: 1. Kameralistické učenie; 2. Liberalistická teória; 3. Teória lesnej renty; 4. Teória čistého výnosu z lesa; 5. Teória čistého výbosu z pôdy; 6. Teória maximalizácie zisku. V sučasnosti sa Geografia lesného hospodárstva venuje plánovnio, prognózovaniu, marketingu, prognózmi trhu, apod.

IGU – 4 zákl. typy (systémy) ph-a: tradičné, s vyspelým trhovým ph-om, ph s prechodom na trhovú ekonomiku, ph s centrálnym plánovaním
Tradičné ph sa orient. na samozásob. výr. potr.
1.ph horúcich oblastí : Amazónia, pralesy Indonézie
-orient. na rastl. výrobu(maniok, bataty, jamy, taro, ku.)

lesn. odbor FAO:
a) ihličnaté lesy chladného pásma : 50°-70°szš
-podzoly, gleje, rašeliny
-smrek, jedla, smrekovec(EURO+Z Ázia), sekvoja, tsuga, cypruštek (Samer) + borovice, breza, osika

Slovensko disponuje širokou škálou porastov a rozmanitosťou lesov. Rozprestierajú sa v rôznej nadmorskej výške a na rôznych typoch pôd a reliéfe.

Mesto leží na rieke Nitra v Podunajskej pahorkatine pod úpätím vrchu Zobor. Je významným hospodárskym a kultúrnym centrom dolného Ponitria a tiež významnou archeologickou lokalitou. Nitra má výhodnú polohu. Hovorí sa, že bola (podobne ako Rím) založená na siedmich pahorkoch na Zobore, hradnom kopci, Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku a Martinskom vrchu.

Prvé začiatky na kontrolovanie množstva zbraní vo svete začali 1899 – prvý Hágsky dohovor, kde 26 krajín podpisujú dohodu, že nebudú používať ako zbrane otravné plyny ani iné jedy. Nasledovali snahy o odzbrojenie, druhá konferencia v Hágu 1907, ale ďalšia v 1915 sa neuskutočnila (prvá svet. Vojna – boli použité chemické zbrane). Najvýznamnejšie konferencie o odzbrojení boli: Washingtonská (1921-1922), Ženevská (1925) – zakazuje vo vojne použiť chemické a biologické zbrane. Japonci v Číne použili biologické zbrane 1932-1945. Neskôr 1957, 1968 sa dohodli USA, Čína a ostatné štáty o postupnom znižovaní počtu jadrových zbraní, 1995 – Bankogská dohoda o odzbrojení juhovýchodnej Ázie.

Na Blízkom východe a V Ázii využívajú tajne kontrolovanú sieť obchodov obchodujúcu s medom (ktorý využívajú na pašovanie drog). Obchody fungujú v Jemene, Sudáne, Afganistane, Pakistane a iných krajinách. Podľa informácií americkej spravodajskej služby, Bin Ládin a jeho spoločníci využívajú balenia hustého a voňavého medu na to, aby medzi nimi skrývali zbrane a drogy. Pohraničníci a služobné psy môžu ťažšie nájsť kontraband.

Nebojte sa, nejde o chybu v nadpise. Najväčšia továreň na sny už nesídli v Hollywoode, ale v Bollywoode - v chudobnom osemnásťmiliónovom Bombaji. Najviac filmov na svete sa vyrába v Indii – ročne asi 1 000. Najväčší počet filmových štúdií sa nachádza v najľudnatejšom indickom meste Bombaji – odtiaľ názov Bollywood. Väčšina zo sto desiatich väčších bombajských kín praská vo švíkoch tri-až štyrikrát denne. Chodia do nich hlavne tí chudobnejší, veď polovici obyvateľov osemnásťmiliónového megapolisu chýba tečúca voda i toalety. A tak si zájdu do kina, kde aspoň na tri hodiny (toľko totiž trvá správny indický film) uniknú pred tvrdou realitou do iného sveta. Americké filmy sa tu väčšinou príliš nechytajú. „Sú krátke a trochu ma nudia,“ hovorí osemnásťročný zberač odpadkov Šankar.

Ázia je svetadielom s najpestrejšou religióznou štruktúrou obyvateľstva. Táto pestrosť je podmienená najmä tým, že v Ázií vznikli takmer všetky súčasné religiózne systémy, z ktorých mnohé sa rozšírili z Ázie na iné svetadiely, iné zostali typickými ázijskými relígiami. Ani jedna z relígií nemá v Ázií výraznejšiu dominanciu. Svedčí o tom fakt, že najvyšší počet vyznávačov má islam, ku ktorému sa však hlási len 22,7 % obyvateľov Ázie. Na druhom mieste je hinduizmus (20,9 %), nasledujú taoizmus a konfuciánstvo (10,4 %), budhizmus (9,8%) a kresťanstvo (8,2 %). Kresťanstvo má teda v Ázií najnižšie zastúpenie v kontexte ostatných svetadielov. Pomerne veľká skupina (20,2 %) sa hlási k bezkonfesijným náboženstvám (najmä v dôsledku ateizačnej politiky Činy a Severnej Kórei). V Ázií možno zaznamenať relatívne vysoký podiel nových relígií (2,7 %).

Vesmírny program krajín sa zaoberá výskumom vesmírneho priestoru, jeho vplyvom na Zem a využitím. Od začatia výskumu vesmíru, od vzniku prvých organizácií existuje súťaženie medzi USA (NASA – 1958 - National Aeronautics and Space Administration) a ostatnou časťou sveta (ESA – 1973 – European space agency), veľkým konkurentom v posledných rokoch sa stávajú vesmírne ázijské organizácie. Okrem Ruska sa v Ázii rozvíja vesmírny program hlavne v Japonsku a Číne.

Úloha ženy v dejinách náboženstva je úzko spojená s jej hospodárskym a sociálnym postavením v spoločnosti. V predhistorických loveckých a zberačských kultúrach bola žena braná vážne. Bola považovaná za ochrankyňu krbu a žena prispievala svojou zberačskou činnosťou aj k obžive rodiny. Roľnícke kultúry sa vyznačovali silným ženským rysom, ktorý sa však uplatňoval menej v sociálnej organizácií ako v mytologickej oblasti. Ako nositeľke plodnosti sa žene pripisovali magické schopnosti, ktoré na jednej strane posilňovali jej pozíciu, no na strane druhej ju oslabovali. V budhizme, ktorý je výrazným mníšskym náboženstvom, sú síce možné spoločnosti mníšok, ale je tradované, že Budha dal pokyn, aby boli pod dohľadom mníchov.

Otázky rozvoja spoločnosti v súčasnosti rezonujú stále častejšie aj v našej spoločnosti, či už je to v dôsledku zvýšenej občianskej angažovanosti alebo rastúceho záujmu médií o tento problém. V súvislosti s rozvojom spoločnosti sa často spomína populárny pojem „trvalo udržateľný“ („sustainable“) ako vhodné riešenie zabezpečenia životných potrieb obyvateľov a ochrany, či zachovania (conservation) ekosystémov zároveň.

Ku koncu roka 2003 žilo obyvateľstvo Slovenska v 2 891 obciach (vrátane 4 vojenských obvodov), z toho v 138 mestách a 2 753 vidieckých obcí. V mestách žilo 55,7% z celkového počtu obyvateľov SR. Na 1 obec pripadlo 1 861 obyvateľov.

Administratívne členenie patrí asi medzi najznámejšie regionálne členenia každej krajiny vôbec. Nejde čisto o geografickú regionalizáciu, v ktorej by bolo použité iba jedno kritérium vyčlenenia. Je závislé napríklad aj od politickej vôle a situácie, v ktorej vzniklo.

Ako južnú časť Afriky v tomto príspevku chápeme oblasť južne od Zairu, teda štáty Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Namíbia, Juhoafrická republika, Lesotho, Svazijsko a Madagaskar. Kým Juhoafrická republika (JAR) predstavuje najvyspelejší a najpriemyselnejší štát afrického kontinentu, susedný Mozambik patrí k najchudobnejším. V podstate ide o poľnohospodárske štáty s mimoriadnym bohatstvom nerastných surovín. Jednoznačným lídrom kontinentu je z tohto hľadiska JAR, ktorá disponuje 93% zásob a ťažby zlata kontinentu a má najväčšie zásoby platiny na svete.

Uznávajúc význam obchodu pre ekonomický rast sa vlády dohodli na obmedzení svojho práva jednať jednostranne, teda nejednať bez konzultácie s ostatnými štátmi, v otázkach obchodnej politiky a podpísali Všeobecnú dohodu o clách a obchode, ktorá sa stala základným dokumentom v oblasti medzinárodného obchodu. Cieľom GATT je znížiť mieru ochranných obchodných opatrení a zaistiť poctivé a rovnocenné obchodné dohody medzi štátmi. Uplatňovanie GATT prispelo ku konsolidácii svetového obchodu, k zastaveniu ochranárskych tendencií, uvádzaných do praxe pred 2. svetovou vojnou, a k podstatnému zníženiu ciel ako aj k postupnému odstraňovaniu netarifných prekážok v celosvetovom meradle. Od roku 1947 bolo dokončených osem kôl jednaní.

Svetová obchodná organizácia vznikla 1.1.1995 a naviazala na činnosť GATT. Jej členmi je v súčasnosti 148 štátov (naposledy pristúpili Kambodža a Nepál), medzi ktorými sa každoročne uskutoční viac ako 90% svetového obchodu. S ďalšími krajinami, okrem iného aj s Ruskom, sa o pristúpenie jedná.

Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS)  je mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami 148 členských štátov WTO, ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Kladie si za cieľ zaisťovať, aby pravidlá vlád pre oblasť obchodu so službami boli transparentné a nediskriminačné voči zahraničným poskytovateľom služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú tzv národné listiny špecifických (počiatočných) liberalizačných záväzkov, ktoré jednotliví členovia WTO prijali pre široké spektrum rôznych sektorov služieb. Tieto listiny označujú, ktoré služby a do akej miery sú otvorené zahraničným firmám a v ktorých je vstup zahraničných subjektov na trh obmedzený.

Pulzar je veľmi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorá vyžaruje úzky kužeľ svetla. Keď pulzar pretína obežnú dráhu Zeme, možno ho pozorovať ako pulzujúci rádiový zdroj. Pulzary však môžu byť aj zdrojom gama žiarenia, röntgenového i optického žiarenia. Majú veľmi silné magnetické pole, ktorého os je sklonená voči rotačnej osi. Elektróny, špirálovito obiehajúce v magnetickom poli, emitujú synchrotrónové žiarenie, ktoré sa sústreďuje pozdĺž magnetickej osi a vytvára tak zmienený kužeľ.

Nova je kataklizmatická premenná hviezda, ktorá zrazu prudko zvýši svoju jasnosť o 7 až 19 magnitúd, a po niekoľkých mesiacoch sa vracia k svojej pôvodnej jasnosti. Novy sú zvyčajne dvojhviezdy. Jedna ich zložka je biely trpaslík a neďaleko neho je aj druhá zložka. Plyn z druhej zložky sa odčerpáva na povrch trpaslíka, kde po nahromadení určitého množstva vybuchuje v dôsledku jadrovej fúzie a plynová obálka hviezdy sa odhodí.

Biely trpaslík je horúca hviezda ( s povrchovou teplotou okolo 30 000 K ) s nízkou svietivosťou a veľmi vysokou hustotou (stotisíc až stomiliónkrát vyššou ako hustota vody) . Biely trpaslík vyčerpal svoje jadrové palivo, vytvára ho teda degenerovaná hmota a svieti vďaka zvyškovému svetlu. V podstate pomaly chladne. Priemer typického bieleho trpaslíka je podobný priemeru Zeme, jeho hmota sa však rovná hmote Slnka. Horná hranica hmotnosti bieleho trpaslíka je tzv. Chandrasekharova medza ( 1,44 hmoty Slnka ).

Neutrónová hviezda je veľmi horúca, výnimočne hustá hviezda. Jej hustota sa zvyčajne pohybuje okolo 1011² až 1015-krát väčších hodnôt, ako je hustota vody, a asi miliónkrát väčších ako hustota bieleho trpaslíka. Elektróny a protóny hviezdy navzájom interagovali, takže jadro je zložené prevažne z neutrónov.

Supernova je konečné štádium hmotných hviezd. Výbuch hviezdy, pri ktorom sa jej jasnosť môže zvýšiť o dvadsať aj viac magnitúd. Supernova je asi 1 000-krát mohutnejšia než nova. Supernovy možno rozdeliť do dvoch základných typov:

Hmlovina je medzihviezdny prach plynu a prachu, z ktorého sa hviezdy ako vytvárajú, tak tvoria aj zvyšky odhodených vonkajších vrstiev hviezd. Existuje niekoľko málo hmlovín, ktoré môžeme pozorovať i voľným okom. Ich farbu bohužial vizuálne nerozoznáme, len na fotografiách s dlhými expozičnými časmi je badatelná. Jej ich hustota je nepredstaviteľne nižší než vzduch, ktorý dýchame. (Vzorka z Veľkej hmloviny v Orione široký 2,5 a dlhý 15 svetelných rokov by vážil necelý jeden kilogram.)

Mesto Myjava sa nachádza na východnej polovici severnej pologule, presnejšie na 48°46’szš a 17°35’vzd. Z hľadiska fyzickogeografických podmienok má mesto veľmi charakteristickú polohu v srdci Myjavskej pahorkatiny, ktorá sa vyznačuje síce neveľkými výškovými rozdielmi, ale značnou priestorovou diferenciáciou (členitosťou). To dodáva krajine nezameniteľný ráz – absentujú tu výraznejšie údolia a vyvýšeniny sú relatívne chaoticky rozmiestnené.

Prírodné jazero Morské oko, alebo Veľké Vihorlatské jazero, nachádzajúce sa v hlbokých bukových lesoch Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto pohoria a nemá obdobu vo vulkanických pohoriach Európy.

Devínska Nová Ves má bohatú históriu. Hoci osídlenie tejto oblasti sa predpokladá už do obdobia praveku, prvé zmienky o osade na území Devínskej Novej Vsi sú zo 6.storočia. Výhodami pre usadenie boli najmä dobré prírodné podmienky – blízkosť rieky, dostatok ornej pôdy a svahy vhodné na chov dobytka. Devínska Nová Ves však od vtedy prešla mnohými zmenami. Zažila nemeckú kolonizáciu (13.stor.) nájazdy Turkov, chorvátsku kolonizáciu (16.stor.), bola plienená, drancovaná a pálená počas protihabsburského povstania (17. stor.). Bola obsadená francúzskymi, neskôr maďarskými vojskami. Poľnohospodársky charakter dediny sa zmenil po vybudovaní železnice, tehelne a vápenky (19.stor.).

Cieľom tejto seminárnej práce je poskytnúť komplexný pohľad na outsourcing. Popisuje možné podnikové dôvody a ciele outsourcingu, základné kroky, ktorými je vhodné pri outsourcingu postupovať a aspekty jeho dopadu na podnikové prostredie

Hneď v úvode by som chcel zdôrazniť, že CEFTA nie je integračná organizácia, ako je často aj v periodikách nesprávne označovaná a chápaná, ale len dohodou o voľnom obchode. To znamená, že nemá žiadnu stálu inštitúciu a jednotlivé zmluvné strany majú plnú suverenitu pri rozhodovaní. CEFTA teda práve z tohto dôvodu nie je ani subjektom medzinárodného práva. Táto dohoda o zóne voľného obchodu bola výsledkom snáh a rokovaní o liberalizácii vzájomného obchodu medzi ČSFR, Poľskom, Maďarskom, ktoré sa začali v roku 1992 v Krynici (PR).

Rieka, ktorá odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Jeho pramenné zdroje Biely a Čierny Dunajec a Biela voda a jej pravostranný prítok Javorinka odvádzajú vody z Pienin. Od Nového Targu má rieka pozdĺžny tok na východ, zo slovenského územia prijíma ešte pravostranné prítoky Osturniansky (Kacvínsky) potok, Rieku a Lipník.

Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. 
Územie ochranného pásma má výmeru 22 444 ha.

Aristoteles je zrejme najvýznamnejší filozof a vlastne aj prvý prírodovedec západných kultúr. Jeho učenie ma najväčší rozsah a dosah, jeho univerzálne dielo sa stalo napríklad základom stredovekej scholastiky Tomáša Akvinského. Aristoteles žil v 4. storočí p.n.l. Narodil sa v roku 384 p.n.l v západnom Grécku, v meste Stageira na polostrove Chalkidike. Jeho otec Nikomachos bol osobným lekárom makedónskych kráľov, matka Faistis pochádzala takisto z lekárskej rodiny.

Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou.

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti Národného parku Slovenský kras.

Ustálený a najpoužívanejší preklad anglického Corporate Identity je zvyčajne firemná alebo podniková identita, ale rovnako môže ísť o identitu nekomerčnej organizácie, spolku, regiónu či podujatia. Skrýva sa za ňou podstata toho, čo tvorí základ existencie každého subjektu alebo organizácie - jej minulosť a história, jej "osobnosť", hodnoty, ktoré vyznáva, princípy, na základe ktorých vznikla a vízie, ktoré si vytýčila a chce uskutočniť. Jej vizuálny štýl je najviditeľnejšou formou, ako sa podniková identita prejavuje. Corporate Identity je niečo, bez čoho firma alebo organizácia prakticky nemôže existovať, pretože by stratila identitu.

Demografická situácia v Európe sa po celé stáročia mení. Dnes, v dvadsiatomprvom storočí, sa demografická situácia v Európe ustaľuje. No nie je to tak na všetkých kontinentoch. Kým nastane demografická stabilizácia v Južnej Amerike, Afrike a najmä v Ázii, nejaké to desaťročie to potrvá. Môžeme povedať, že v Severnej Amerike a v Európe tento proces už prebieha.

Odporúčané weby