Komplex humánno-geografických faktorov ovplyvňujúcich poľnohospodárstvom vzniká pôsobením človeka. Humánno-geografické faktory pôsobia na každý poľnohospodársky podnik, oblasť alebo štát. Podľa F. Lomu sú najvýznamnejšie tieto humánno-geografické faktory:

 1. Veľkosť poľnohospodárskeho podniku
 2. Technologická, kultúrna a ideologická úroveň pracovných síl
 3. Ceny a poľnohospodárska daň
 4. Úroveň vedy a techniky
 5. Ekonomická poloha štátu

Kostrowicki rozlišuje tieto socio-ekonomické faktory:

 1. Vlastnícke,
 2. Technické,
 3. Organizačné
 4. Výrobné podmienky

Celkovo vplývajú na objem a štruktúru poľnohospodárskej produkcie v určitej oblasti tieto faktory:

 • dosiahnutá vývojová úroveň spoločnosti (objem a štrukt. výroby)
 • vlastníctvo a spôsoby využívania pôdy (štátne, verejné, družstevné, súkromné poľnohospodárske podniky; v SR 70% družstevné!)
 • trhy (špec. produkčných oblastí podľa trhu)
 • zmena v štruktúre spotreby potravín a poľnohospodárskych produktov (životná úroveň obyvateľstva, RV sa musí prispôsobiť požiadavkám ŽV)
 • zmeny na úrovni odberateľských vzťahov (zmeny v potravinárskom priemysle, zmeny vo výrobe)
 • doprava a poloha závodu (doprava-vlastná alebo v nadregionálnom rozsahu, poloha-výhodnosť geografickej polohy voči odberateľským miestam a trhom)
 • pracovná sila (poľnohospodárstvo má vysoké nároky na pracovnú silu, avšak podiel zamestnaných v poľnohospodárstve klesá)
 • zásahy miestnych, regionálnych, nadregionálnych subjektov (obchodná politika štátu, dotácie, a pod.)
 • veľkosť, typ, efektívnosť závodu (malé/veľké podniky, farmy)
 • mechanizácia, chemizácia (náhrada ručnej práce, zvyšovanie výnosov, produktivity)
 • biologizácia, ekologizácia (využívanie biologických procesov pri výrobe, ekologizácia-alternatívne poľnohospodárstvo)
 • produktivita, intenzita výroby

Pre lokalizáciu poľnohospodárstva je jedným z rozhodujúcich faktorov poloha. Poloha sa môže sledovať z viacerých hľadísk:

 • výhodnosť ekonomicko geografickej polohy poľnohospodárskeho podniku vo vzťahu k odberateľovi poľnohospodárskych produktov a polohy z hľadiska využívania priemyselných odpadov v poľnohospodárstve
 • poloha podniku voči rozhodujúcim diaľkovým dopravným trasám
 • poloha poľnohospodárskeho podniku vzájomne spojeného výrobnými vzťahmi s inými poľnohospodárskymi podnikmi
 • koncentrácia rozdielneho počtu poľnohospodárskeho a pre poľnohospodárstvo potrebného obyvateľstva
 • nerovnaká odmena pracovníkom ako kompenzácia horších životných podmienok
 • poloha poľnohospodárskeho podniku voči územiam so zvláštnou funkciou

Odporúčané weby