- prírodné – zásoby nerastných surovín, výskyt obnoviteľných zdrojov, čistota ovzdušia, zásoby povrchových a podzemných vôd, bohatosť fauny a flóry

- človekom vytvorené – odpady, radiácia, počet chránených území

- kultúrno – historické – pamiatkové objekty a predmety, pamiatkové územia, tradičné zručnosti a remeslá

- kultúrno – spoločenské – počet návštevníkov v divadle, počet dokončených filmov, počet titulov novín a časopisov, počet verejných knižníc, počet obyvateľov so základným a vysokoškolským vzdelaním

- vzdelanostné – úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie, celkové výdavky na školstvo a vzdelávanie

- zdravotné – úmrtia na choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, AIDS, počet obyvateľov na 1 lekára, celkové výdavky na zdravotníctvo, priemerné percento zdravotnej neschopnosti

- ukazovatele výživy – spotreba mäsa, rýb, tukov a olejov, mlieka, čerstvej zeleniny a ovocia, cukru...

- sociálne – nezamestnanosť, počet spáchaných trestných činov, prostitúcia, drogy, alkoholizmus, rozvodovosť

- demografické a populačné – počet obyvateľov, prirodzený prírastok, migračný prírastok, celkový prírastok, podiel žien, potratovosť, stredná dĺžka života

- ekonomické – hodnota HDP, miera nezamestnanosti, vývoj inflácie, podiel zamestnaných, miera zahraničných investícií

- ostatné – počet obcí v jednotlivých veľkostných kategóriách, podiel národnostných menšín

Odporúčané weby