Predmetom skúmania lesného hospodárstva sú výrobné vzťahy a pôsobenie výrobných síl v lesnom hospodárstve. Geografia lesného hospodárstva je súčasťou humánnej geografie a zaoberá sa územnými problémami lesohospodárskej výroby a zákonitosťami jej vývoja. Vývoj lesného hospodárstva možno zhrnúť do niekoľkých teórií: 1. Kameralistické učenie; 2. Liberalistická teória; 3. Teória lesnej renty; 4. Teória čistého výnosu z lesa; 5. Teória čistého výbosu z pôdy; 6. Teória maximalizácie zisku. V sučasnosti sa Geografia lesného hospodárstva venuje plánovnio, prognózovaniu, marketingu, prognózmi trhu, apod.

Lesné hospodárstvo

Zvláštnosti lesného hospodárstva

Les je jav prírodný i ekonomický. Les ako prírodný jav je súborom rastlín a živých organizmov, v ktorej determinantom sú dreviny stromov. Les ako ekonomický jav je vtedy, keď sa stáva objektom vlastníctva a dochádza k jeho ekonomickému využívaniu. Za zvláštnosti sa považujú:

 • mimoriadne dlhá výrobná doba (30-100 r.)
 • relatívne krátka prac. doba (proti výr. dobe)
 • lesné dreviny majú špeciálne nároky na stanovištia
 • v priebehu rubnej doby je možné získavať výrobky (vianočné stromčeky)
 • les má rozdielnu formu účasti vo výrobnom procese
 • veľká geografická rozptýlenosť
 • sezónnosť
 • nielen drevo ale i lesné plody

Lesné hospodárstvo v spoločenských formách

Základné etapy využívania dreva ako hlavného produktu lesa:

 1. Etapa energetického využívania dreva (ako palivo)
 2. Etapa mechanicko-chem. využívania dreva (ako konštr. materiál)
 3. Etapa mechanicko-chem. využív. dreva (drevo ako surovina pre chem. technológie)

Obdobia hospodárskej činnosti človeka v lese:

 1. Obdobie bezpl. využívania lesa;
 2. Obdobie využívania lesa ako vlastník;
 3. Obdobie reprodučného les. hosp. (rastie spotreba dreva)

Hlavné lokalizačné faktory lesného hospodárstva

Fyzicko-geografické lokalizačné faktory: reliéf (nadmorská výška, svahovitosť, orientácia reliéfu), pôdy (pôdny typ, druh pôdy); klíma (teplota vzduchu, zrážky, sneh, vietor); geologické podložie

Humánno-geografické lokalizačné faktory: poloha podniku vo vzťahu k trhu, pracovná sila, doprava, typ podniku, veľkosť podniku, vlastnícke pomery, mechanizácia, štátna politika, produktivita výroby, atď. Pri lokalizácii podniku má rozhodujúcu úlohu momentálna hlavnňa funkcia lesa

Lesné hospodárstvo a životné prostredie

Rozvoj ľudských činností má veľký vplyv na životné prostredie. Okrem pozitývnych vplyvov, sú i negatívne. Patria medzi ne napríklad:

 1. znečisťovanie a degradácia prírodných zložiek
 2. narušovanie rovnováhy ekologického systému
 3. neracionálne využívanie prírodných zdrojov

Sociálno-ekonomické dôsledky znehodnocovania životného prostredia sú:

 1. destabilizácia geobiocenózy následkom ekologických porúch
 2. poškodenie zdravia obyvateľstva;
 3. neracionálne využívanie prírodných zdrojov

Stav lesov a lesného hospodárstva na Slovensku

Samotné lesné hospodárstvo vzniklo ako reakcia na katastrofálny stav lesov. Lesy zaberajú 41% rozlohy Slovenska. Priemerná zásoba dreva je 190 m³/ha, priemerný ročný prírastok okolo 6 m³/ha; ihličnaté 42%, listnaté 58%; 43% lesov je štátnych, 57% je neštátnych. Na Slovensku je lesná dopravná sieť (LDS) – nedostatočná, nekvalitná; 7m/ha. V roku 1996 sa vyťažilo 5,5 mil. m³ drevnej hmoty. Zásoby sú cca 384 mil. m³.

Podľa funkcie delíme lesy na:

 • hospodárske (66%)
 • ochranné (14%)
 • osobitého určenia

Porastové zastúpenie: bučiny, smrečiny, smrekovo-jeľové bučiny, bukovo-jedľové smrečiny, dubové bučiny, boriny, bukové dubiny, agátiny, kosodrevina, iné.

Rozlišuje 8 výškových zón:

 1. dubový (100-150 m n.m.)
 2. bukovo-dubový
 3. dubovo-bukový (150-400)
 4. bukový
 5. jedľovo-bukový (400-1000)
 6. smrekovo-bukovo-jedľový
 7. smrekový (800-1500)
 8. kosodrevinový (1400-1750).

Hospodárske lesné ekosystémy na Zemi

Podľa lesného odboru FAO rozoznávame tieto lesné formácie:

 • ihličnaté lesy chladného pásma (50-70° s.g.š., dostatok vlahy, smrek, jedľa)
 • zmiešané lesy mierneho pásma (35-50° s.g.š., dub, buk, borovica)
 • subtropické vlhké lesy (25-40°, v zime zrážky, suché leto, olivovník, dub korkový, vavrín, apod.)
 • rovníkové dažďové lesy (od rovníka k obratníkom, vlhko počas celého roka, bujná a pestrá vegetácia)
 • tropické vlhké opadavé lesy (obdobie dažďov a sucha, monzúny, India a pod.)
 • lesy suchých oblastí (suché oblasti trópov a subtrópov)

Odporúčané weby