Články na Infoweby.sk

Estónsko sa vďaka svojej ekonomickej a geografickej polohe stalo významnou tranzitnou bránou nielen v smere východ - západ, ale aj sever – juh. V roku 2004 estónske dopravné spoločnosti prepravili viac ako 95 mil. t tovaru, z toho 69 % železnicou, 30 % cestnou sieťou a 1,2 % morskou dopravou.

Cestovný ruch Estónska, tak ako aj ostatné odvetvia hospodárstva, prešiel po roku 1991 výraznou zmenou. Privatizáciou a vytvorením konkurenčného prostredia sa cestovný ruch začal postupne rozvíjať. V roku 2005 sa 4 110 116 ľudí zúčastnilo cestovného ruchu, z čoho bolo 2 981 536 zahraničných turistov. Najviac turistov prichádza do Estónska z Fínska (55,6 %),Švédska (7,8%), Nemecka (7,2 %), Veľkej Británie (5,3%) a Ruska (4,6 %).

Územie Estónska je administratívne rozdelené na 15 krajov (kraj - maakond) a 241 orgánov miestnej správy (39 mestských a 202 vidieckych magistrátov). Krajské zastupiteľstvo je vedené guvernérom, ktorý reprezentuje vládu na regionálnej úrovni. Guvernér je menovaný vládou na obdobie piatich rokov. Na krajskej úrovni neexistuje žiadny volený reprezentatívny orgán.

Príroda Slovenska je okrem národných parkov chránená taktiež prostredníctvom oblastí s nižším stupňom ochrany, ktorý predstavujú chránené krajinné oblasti.

Slovensko je krajinou bohatou na vzácne prírodné celky. Jedinečné prírodné hodnoty sú na území Slovenska chránené formou prírodných rezervácií.

Je to najdostupnejšia a najčistejšia forma obnoviteľnej energie. Pri bezoblačnom počasí dopadá na zemský povrch slnečné žiarenie s intenzitou 1000 W/m². Množstvo energie slnečného žiarenia, ktoré dopadne za rok na vodorovnú plochu je u nás 950 - 1200 kWh na 1 m².

Prežívame ťažké ekonomické časy spojené s nie najlepšími výsledkami ekonomiky, ktoré sa prejavujú aj v každodennom podnikaní. Malí a strední podnikatelia, živnostníci sa musia obracať, aby dokázali udržať svoje podnikanie.

Výber mobilného telefónu je komplikovanou záležitosťou. Musíte zvažovať množstvo faktorov. Prvým, ale určite najdôležitejším je funkčnosť. Základná otázka, ktorú si musíte položiť je, na aký účel chcete váš mobilný telefón využívať? Veľa ľudí v poslednej dobe si kupuje telefón s wifi, vysoko kvalitným fotoaparátom, s videom v HD kvalite a v konečnom dôsledku ho používa len na telefonovanie a esemeskovanie.

Každý vodič má na svoje auto uzavretú zákonnú poistku. Bez toho nie je možné s autom ísť na cesty. Povinné zmluvné poistenie tzv. PZP však nepokryje všetky škody, ktoré sa na vašom automobile môžu stať.

Pod pojmom výchova rozumieme cieľavedomú, zámernú a plánovanú činnosť, v ktorej sa utvára a formuje človek, rozvíjajú sa jeho duševné a telesné stránky, pripravuje sa na plnenie spoločenských úloh a na osobný a rodinný život. Výchova je základným pedagogickým pojmom a základnou pedagogickou kategóriou. (Rozinajová, 1998)

Čoraz častejšie sa stretávame s témou „Výchova detí v homosexuálnych partnerstvách" a otázne je, či je možné schváliť takýto výchovný proces. Aktualita tejto témy stále napreduje a stretávame sa s ňou v médiách, novinách, spoločnosti a na internete. Zdieľame rôzne názory zo všetkých hľadísk, ale medzi najvýznamnejšie patria názory cirkvi, politické stanoviská a pedagogické postoje.

Podľa spektra účinku a na základe farmakologických vlastností sa chinolóny zadeľujú do 4 generácií.

Chinolóny patria medzi antimikrobiálne chemoterapeutiká. Objav prvých chinolónov sa datuje na začiatok 60-tych rokov 20.storočia, keď G.T. Leshler v roku 1962  pri syntéze antimalarikachlorochinónu získal ako vedľajší produkt kyselinu nalidixovú. Tento naftyridínový derivát (azaanalógchinolónu) má in vitro baktericídny efekt na mnohé G- mikroorganizmy.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa skladá Anglickom, Škótskom, Walesom (tieto tri územia tvoria Veľkú Britániu) a Severným Írskom. Kľúčovým historickým dátumom pre budúci vývoj Spojeného kráľovstva sa stal rok 1066, v ktorom normánsky vojvoda Vilém (neskôr na základe svojho úspechu označovaný ako Vilém Dobyvateľ) spravil úspešnú inváziu do Anglicka.

Čínske občianske a revolučné vojny alebo Čínska občianska vojna (v širšom zmysle) je označenie pre sériu občianskych a revolučných bojov v Číne v prvej pol. 20. stor., ktorých najdôležitejšími “hráčmi” boli Kuomitang – Čínska národná strana, KMT, a Komunistická strana Číny. Skončili sa v roku 1949, kedy komunisti obsadili pevninu a Kuomitang utiekol na Taiwan a iné ostrovy.

Tomuto obdobiu konfliktu predchádzala vojna Vietnamu s Francúzskom, v ktorom sa porazeným stalo Francúzsko hlavne z dôvodu aplikácie tradičných vojnových operácií a spôsobov boja. Vietnam vďaka svojmu orientovaniu sa na partizánsky spôsob boja, prekonal tohto veľkého súpera. Po porážke francúzskych vojsk roku 1954 pri Dien Bien Phu, francúzske vojská opustili definitívne Indočínu.Tá bola rozdelená na Kambodžu, Laos. Severný Vietnam (Vietnamskú Demokratickú republiku na čele s komunistami v hlavnom meste Hanoj) a Južný Vietnam (Vietnamskú republiku – s vedením v Saigone).

V utorok 11. septembra 1973 v skorých ranných hodinách dostal Allende správu o povstaniu námorníkov na vojnových lodiach vo Valparaisu. Krížniky svojimi delami ostreľovali mesto, ktoré sa pučistom v okamihu vzdalo na milosť a nemilosť. O pár hodín pozdejšie sa ku vzbure pripojili i vojenské jednotky v hlavnom meste, obsadili rozhlasové štúdia a vysielače a obkľúčili La Monedu.

Zákonom o kolóniách z roku 1930 priniesol významné zmeny vo vývoji postavenia Angoly. Tento zákon čiastočne oživil angolské hospodárstvo, ale tým, že Portugalsko aplikovalo na Angolu prísnu ekonomickú kontrolu, obmedzilo snahy o jej politickú autonómiu.

Eritrea sa nachádza na strategicky dôležitom pobreží Červeného mora. Krajinu si chceli podmaniť už egyptskí faraóni. Pozostatky prvých obyvateľov nájdené na tomto území sú 10 000 rokov staré. V 1. storočí sa na severe Etiópie začalo formovať kráľovstvo Aksum, ktoré bolo závislé od eritrejského prístavu Adulis. Eritrejci obchodovali aj samostatne a významným artiklom sa stal obsidián.

Etiópska štátnosť nadväzuje na tradíciu Aksúmu a cisárskej dynastie, ktorá na území Etiópie vládla od 13. stor. až do r. 1974. V roku 1490 prvýkrát prišli na územie Portugalci. V 16. storočí kresťanská Etiópia za pomoci Portugalcov odolala útokom moslimských Afarov a Somálcov. V polovici 19. storočia po období rozdrobenosti znovu zjednotili Etiópiu cisári Tewodros a Menelik – rozšíril územie až k súčasným hraniciam. V jeho úsilí o modernizáciu pokračoval i Haile Selassie (1930 – 74). (Tisícročnú nezávislosť Etiópie narušila v r. 1935 – 41 okupácia fašistickým Talianskom.) Cisár však bol vojenským prevratom v r. 1974 zosadený, čo viedlo k nastoleniu marxistického režimu Mengistu Haile Mariama.

Alžírsko bolo 132 rokov pod francúzskou nadvládou, pod ktorú sa dostalo už v roku 1830. Bolo jednou z najdôležitejších francúzskych kolónií, považované dokonca za časť Francúzska a malo štatút dependencie. Nezávislosť dosiahlo v roku 1962 ako jeden z posledných afrických štátov.

Grécka občianska vojna prebiehala v rokoch 1946-1949 a predstavuje prvý prípad povojnového protikomunistického odporu. Víťazstvo protikomunistickej vlády priviedlo Grécko do NATO a pomohlo určiť rovnováhu síl v oblasti Egejského mora počas celej Studenej vojny.

Týranie dieťaťa v sebe zahŕňa rôzne formy a prejavy násilia spáchaných na deťoch. Týranie môže byť fyzické, psychické týranie, zneužívanie ako forma týrania, sexuálne zneužívanie a systémové týranie tiež nazývané aj druhotné ponižovanie. Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa považujeme akékoľvek nenáhodné, vedomé konanie voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné a poškodzuje zdravý telesný, duševný a spoločenský stav a vývoj dieťaťa.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je závažnou, štvrtou najčastejšou psychickou poruchou so začiatkom zvyčajne v detstve alebo adolescencii. Obsedantno-kompulzívna porucha sa prejavuje nutkavými myšlienkami a správaním a patrí medzi neurotické poruchy. Porucha môže začať postupne ale aj náhle, asi v 50% prípadov jej predchádza stresujúca životná skúsenosť.

Základom spoločenského styku ľudí je komunikácia. Komunikujeme v každej situácii, napr. ak hovoríme o bežných záležitostiach s priateľmi, či obhajujeme svoje názory pred šéfom, ak čítame noviny, či študujeme vedecký text, ak píšeme pohľadnicu z dovolenky alebo štylizujeme úradný list. Komunikujeme aj vtedy, keď mlčíme a nie je možné nekomunikovať.

Antropológovia zvyčjne latinsko-amerických indiánov radia medzi mongolské národy, považujú ich aj za zvláštnu výraznú rasovú skupinu. Ich predkovia prišli na americký kontinent zo severovýchodnej Ázie asi pred 50 000 až - 12 000 rokmi , keď boli obidva kontinenty spojené na mieste dnešného Beringovho prielivu. Je možné, že Inuiti (Eskimáci) a Aleuťania (obyvatelia Aleutských ostrovov) sú potomkami poslednej a viacerých samostatných kolonizačných vĺn. Priplávali do Ameriky a osídlili ju v posledných 5 000 rokoch. Prvé usadené spoločnosti sa vyvinuli až v druhom tisícročí p.n.l. a prvé skutočné civilizácie s voľným časom a deľbou práce ešte neskôr.

Degradácia životného prostredia sa prejavuje hlavne v sídlach, ktoré sú vytvárané za pomoci priemyslu. (Bratislavská a Košická. Každá z týchto oblastí má svoje jadro (priemyselné centrum), vlastné urbanizované územie.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva patrí medzi kultúrne znaky obyvaveľstva. Školské vzdelanie je odrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti, odráža celkové ekonomické, hospodárske a sociálne pomery krajiny.

Národnosť je príslušnosť obyvateľstva k určitému národu. Národ je zas akási „historická forma ľudskej spoločnosti, ktorá vznikla na základe pevného spoločenského, hospodárskeho života, spoločného jazyka, územia, kultúry, spôsobu života, tradícií a ich odrazu v národnostnej psychike a národnom vedomí“. Národ nie je biologická kategória, nemôžeme ju zamieňať s kategóriou rasovej štruktúry.

Ľudská rasa označuje historicky sformovanú veľkú skupinu obyvateľov, ktorú spája spoločný dlhodobý vývoj. Majú množstvo spoločných morfologických a fyziologických znakov, ktorých menlivosť je podstatne menšia v rámci jednej rasy ako medzi príslušníkmi rôznych rás. Preto sa takéto veľké skupiny obyvateľstva vyčleňujú na základe zhody fyzických znakov, ktoré sú dedičné.

Štruktúra obyvateľstva patrí medzi najvýznamnejšie charakteristiky demografickej statiky. Statické veličiny sú však výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, napr. súčasnú vekovú štruktúru obyvateľstva určitej populácie ovplyvnil vývoj populačných procesov za minulých 60 až 100 rokov (pôrodnosť, úmrtnosť, mech. pohyb).

Mechanický pohyb tvorí priestorový pohyb obyvateľstva, čo sú všetky typy jeho premiestňovania. Ide o veľké množstvo typov pohybu, ktoré sa odlišujú podľa: dĺžky trvania (trvalé a dočasné), vzdialenosti (vnútorné a vonkajšie), smer pohybu (D-M, M-M,...), organizácie (legálny, dobrovoľný, nútený), príčin (ekonom., polit., náb.), početnosť skupín (individ., masové), priestorový priebeh, štrukturálne znaky účastníkov pohybu.

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) bolo založené Rímskou zmluvou v r. 1957, od r. 1993 - EÚ. Zahraničný obchod sa považuje za jednu z najúspešnejších oblastí činnosti EHS/EÚ, vďaka dohodám s EZVO vznikla v 70. rokoch rozsiahla oblasť slobodného obchodu s priemyselným tovarom. Najväčší podiel na zahraničnom obchode EHS/EÚ má Nemecko, potom Francúzsko, Veľká Británia, Talianksko, Holandsko.

Ckestovný ruch zahŕňa všetky formy cestovania, doma aj v zahraničí za účelom oddychu, rekreácie, poznávania, zábavou, kultúrou a športom, pričom pobyt návštevníka sa odráža na hospodárskom živote navštíveného miesta. Podľa definície AIEST: "CR je súbor všetkých javov a vzťahov, kt. vyplývajú z cestovania a pobytu osôb mimo obvyklého bydliska a pracoviska a nie je motivované trvalou zárobkovou činnosťou alebo usadením"

NOTOGEA – Austrálska oblasť: ježura austrálska, vtákopysk divný, koala medvedíkovitá, papagájec vlnkovaný (andulka), nestor kea, varan komodský, diabol medveďovitý, pes dingo, tajpan nebezpečný, kivi veľký, emu hnedý, kengura červená, kakadu žltolíci, hatéria bodkovaná, pytón zelený, vombat medveďovitý, ...

Agát biely: svetlomilná, pomerne nenáročná drevina zo Sev. Ameriky, introdukovaná 1630

  • bez problémov aklimatizoval v Európe
  • v minulosti vysádzaný ako okrasný, pôdoochranný, medonosný strom, s tvrdým odolným drevom
  • šíri sa sám v prirodzených a človekom ovplyvnených spoločenstvách, dodáva veľké množstvo dusíka(N) do pôdy z hľúz a tým likviduje ostatné dreviny a tvorí agátiny

Drevo má v porovnaní s inými materiálmi množstvo výhod. Je vcelku ľahké, pružné a ľahko spracovateľné. Okrem iného je aj lacnejšie než väčšina materiálov. Manipulácie s drevom je tak isto pomerne jednoduchá. Drevo má však aj svoje nedostatky. Je nestabilné, má rôzne mechanické vlastnosti, dané napríklad druhom dreviny, miestom rastu, smerom vlákien a pod..

Ak ste si nechali olepiť materiál s ABS hranou, dávajte si pozor na lepidlo, ktoré často krát presakuje cez nalepené hrany. Odporúčame preto pozorne skontrolovať, či sa lepidlo nenachádza na okraji dielca. Tento problém je viditeľný hlavne pri materiáloch tmavších farieb, keďže lepidlo v olepovacích prístrojoch býva prevažne bielej farby. Je preto vhodné sa pred olepením spýtať na farbu lepu. Ak sa náhodou lepidlo vyskytuje, odporúčame ho vyčistiť toluénom. Veľmi vhodný je toluén lekársky, ktorý sa dá bežne zohnať.

Morenie dreva je povrchová úprava, ktorej výsledkom je zmena farby dreva. Je to veľmi dôležitá úprava, pri ktorej musíme byť veľmi precízny. V dôsledku nepozornosti, môžu na dreve vzniknúť rôzne škvrny. Je tak isto dôležité pozorne skontrolovať, či je opracované drevo naozaj celé namorené. Dôležité je tiež, pred začatím morenia, uvedomiť si niektoré vlastnosti dreva, najmä fakt že sa vlákna dreva po styku s vodou začínajú vzpínať.

Lakovanie dreva je veľmi dôležitá povrchová úprava. Lakovanie slúži na ochranu dreva a farby pred vonkajšími vplyvmi. Lak dodáva farbe dreva tmavší odtieň a lesk a celkový vzhľad tak pôsobí omnoho krajšie a luxusnejšie. Lakovaniu dreva predchádza jeho morenie, preto je dôležité aby sa vykonalo naozaj starostlivo.

Brúseniu dreva sa zrejme nevyhne nikto, kto sa venuje spracovaniu a obrábaniu dreva. Je to nevyhnutná činnosť pri ktorej sa povrch dreva zbrusuje príslušnými pomôckami. Cieľom brúsenia je dosiahnuť čo najhladší povrch dreva. Brúsenie netreba podceňovať a je dobré ho vykonávať naozaj svedomito, keďže o toho závisí výsledný vzhľad obrábaného materiálu.

Reprodukcia obyvateľstva je stála obnova obyvateľov na určitom území. Uskutočňuje sa striedaním generácií (zomierajúcich a novorodencov). Ovplyvňujú ju aj ďalšie populačné javy a procesy. Reprodukcia obyvateľstva v biologickom zmysle zahŕňa procesy rodenia a umierania, ktoré sú základom existencie obyvateľstva.

Hlavné horotvorné pochody prebiehali koncom druhohôr a v treťohorách. Na stavbe vnútornej časti Západných Karpát sa však zúčastňujú aj staršie horninové komplexy.

Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník, napríklad: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou. Avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty. Rozhodujúci nie je čas, ale výsledok, a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle.

Orálna hygiena (ústna, zubná, dentálna hygiena) - ide o súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku ochorení v dutine ústnej. Jedná sa o prevenciu, ktorej cieľom je zabrániť vzniku kazu, zabrániť vzniku zápalu - gingivitíde, paradontitíde a udržať terapeutický výsledok po liečbe tvrdých a mäkkých tkanív.

Stomatológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá anatómiou, fyziológiou, patológiou mliečneho a dospelého chrupu, tiež prevenciou, diagnostikou a liečbou chrupu, tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacimi. Úzko spolupracuje s ďalšími lekárskymi odborníkmi ako je otorinolaryngológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, onkológia, pediatria, dermatovenerológia.

Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník (napr.: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou), avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty (rozhodujúci nie je čas, ale výsledok), a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle. Technik čistenia zubov je niekoľko druhov.

Vývoj zubov začína bujnením epitel dutiny ústnej pri okraji čeľuste. Z takto vytvoreného epitelového pruhu sa neskôr vytvára vestibulum oris. Po čase dochádza k ďalšiemu množeniu buniek čím vznikajú primárne zubné pupence, ktoré sú zárodkami stálych zubov. Vzhľad takéhoto zárodku pripomína tvar pohárika preto túto fázu nazývame aj fázou tiež štádiom zubného pohárika. Pohárik predstavuje primitívny sklovinový orgán.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že časové obdobie, kedy je celková prevencia najčinnejšia, je určená dobou, v ktorej sa zárodky zubov zakladajú, rastú a mineralizujú. U dočasných zubov spadá toto obdobie z veľkej časti do intrauterinného života. Základy stálych zubov vznikajú aj in utero, aj po narodení. Mineralizácia koruniek stálych zubov prebieha v prvých rokoch života dieťaťa. Z toho vyplýva, že s celkovou prevenciou je vhodné začať už u budúcej matky a že u dieťaťa je najúčinnejšia v predškolskom veku.

Nesprávna životospráva, stres, vysoký obsah cukru a rôzne ďalšie negatívne civilizačné vplyvy oslabujú celkovú obranyschopnosť nášho organizmu. Tým sa samozrejme oslabujú prirodzené samočistiace mechanizmy v ústach, ktoré by mali podporovať odolnosť zubov proti zubnému kazu. Pre zachovanie zdravých zubov musíme teda dbať predovšetkým na stopercentnú prevenciu, k čomu nám však klasická zubná kefka nebude stačiť. Nemôžeme ňou totiž odstrániť zubný povlak, ktorý JE živnou pôdou pre baktérie zubného kazu.

Odporúčané weby