= špeciálny súhrn technických postupov zameraných na kartografické znázornenie akvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie priestorových socio-ekonom. javov, najmä poľnohosp., les. hosp. na zemskom povrchu
- štúdium bonity pôdy – ocenenie územia, dve hľadiská: 1. objavenie difer. renty I – rozdielnosť prir. úrodnosti pôdy; 2. difer. renty II – rozd. vklady na plošnú jednotku;; - viacerí autori sa zaoberali problémom hodnotenia pôdy, Penc, Dokučajev, Hollstein, Lukniš, STAMP

- STAMP – urobil rozsiahle mapovania Anglicka, Škótska, Walesu vo veľkých mierkach, mapy boli potom generalizované v mierke 1:625000
- na medzin. kongrese IGU (1949) bol prijatý kľúč pre mapy využ. zeme: 1. sídla a k nim pridružená nepoľnohosp. pôda (tmavá a jasná červená farba); 2. Záhraníctvo a zeleninárstvo (tmavofialová), 3. Stromovité kultúry (svetlofialová); 4. Osevné plochy (hnedé f.); 5. Zúrodňované trávnaté plochy trvalé (slabozelená); 6. Prirodzené pasienkárske územia (oranžová, žltá); 7. Zalesnené územia (zelené f.), 8. Vody (modrá), 9. Neproduktívna pôda (sivá)
- zhotovenie: skúmajú sa formy hospodárskeho využívania: 1. poľnohosp. pôda (orná p., trvalé kultúry, trávnaté porasty); 2. lesná pôda, 3. vodné plochy; 4. zastavané plochy, 5. neproduktívna pôda
- výskum: príprava materiálu, terénny výskum, spracovanie získaných materiálov;; - mierky: 1:100tis, 1:200tis, 1:250tis, 1:500tis;; svet: 1:milón
SR: -mapovalo sa už v roku 1958, katastrálne mapy 1:2880, neskôr vojenské mapy 1:25tis; „najaktuálnejšie“ sú topografické mapy ČSA v mierkach 1:10tis a 1:25tis;; - Mapa využitia pôdy SSR 1:milión (1966);
- Mazúr (1974) – Mapa typov krajiny 1:mil.
- Mapa využitia zeme SSR, 1:500tis (Zelenský, 1980) – využívanie ornej pôdy
- Mapa využitia zeme SSR (Ivanička, 1981) – mierka 1:250tis, štat. údaje, ŽV
- najnovšie sa využívajú metódy DPZ– mapovanie kraj. pokrývky Land Cover
- Krajinno-turistická mapa SR, 1:500tis (Feranec, Oťahel a kol., 1996)
- projekt CORINE Land Cover – celá Európa, 1:100tis, Gauss-Krüger

Mapa využívania zeme 2

Mapa využívania zeme: pod pojmom rozumieme špeciálny súhrn technických postupov zameraných na kartografické znázornenie a kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie priestorových socio-eonomických javov, najmä pôdohospodárstva (poľnohospodárstvo, lesohospodárstvo, vodohodpodárstvo) na zemskom povrchu. 
Pri štúdiu bonity pôdy sa uplatnujú dve hľadiská: objavenie diferenciálnej renty I, t.j. renty spojenej s rozdielnou úrodnosťou pôdy, a diferenciálnej renty II, t.j. z rozdielov vkladaných výrobných prostriedkov a práce na plošnú jednotku. Bonitácia pôd vychádzala z historicko-prírodných faktorov, klimatickej klasifikácie sveta a poľnohospodársko-ekonomického zhodnotenia pôd.
sociálny úhor: neobrábané plochy v miestach kde iné odvetvia hospodárstva umožňujú obyvateľstvu vyššie zárobky ako poľnohospodárstvo
3 etapy tvorby mapy využívania zeme:
• zaznamenania súčasného stavu využívania zeme
• analýza existujúceho stavu a zistenie trendu vývoja využívania zeme
• prognóza vývoja využívania zeme

Pracovný postup LAND USE (45):pri zostavovaní veľkomierkovej mapy využívania zeme sa skúmajú nasledujúce formy hospodárskeho využívania:
• poľnohospodárska pôda:
orná pôda
pôda využívaná mnohoročnými rastlinami – trvalé kultúry
trávnaté porasty – lúky pasienky
• lesná pôda
• vodné plochy
• zastavané plochy
• neproduktívne pôdy

Odporúčané weby