Rozšírenie Európskej Únie o reformujúce sa štáty, odstránenie národných hraníc a vybudovanie celoeurópskej dopravnej siete umožní jednotlivým regiónom lepšiu dostupnosť k medzinárodným centrám obchodu a ekonomiky, čo vytvorí lepšie podmienky pre ich rozvoj. Netýka sa to len rozvinutých regiónov, ale predovšetkým v hospodársky slabých – periférnych regiónov, ktoré sa v minulosti generovali v pohraničných oblastiach a v súčasnosti pretrvávajú aj pri hranici s EÚ.

Ich polohové nevýhody musia byť prekonané cieleným vybudovaním vhodnej infraštruktúry. Plánovanie a budovanie infraštruktúry, predovšetkým dopravnej musí vychádzať práve zo súčasných a budúcich potrieb a požiadaviek regiónov, v súlade s ich trvalo udržateľným rozvojom. Modálna a intermodálna dopravná sieť má zabezpečiť nielen rozvoj, ale predovšetkým odstránenie regionálnych disparít.

Preto je potrebné :

  • vychádzať z analýzy súčasného stavu regionálneho rozvoja
  • zvážiť úplne nové možnosti a perspektívy rozvoja hospodárstva v regióne, ktoré vzniknú odstránením súčasných národných hraníc a využívaním medzinárodnej dopravnej siete
  • stanoviť ciele podľa princípu trvalo udržateľného rozvoja pri zohľadnení špecifík jednotlivých regiónov a z ich potrieb odvodiť návrhy na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Odporúčané weby