Články na Infoweby.sk

Vznik, vývoj a rozmiestnenie rudných ložísk na Slovensku sú úzko späté s geologickými procesmi, ktorými sa formovali Západné Karpaty.

V roku 2002 bolo na Slovensku v jadrových elektrárňach vyrobených 53 % elektrickej energie, 30 % v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivo a zvyšných 17 % vo vodných elektrárňach. V porovnaní rokov 1997 a 2002 možno skonštatovať, že podiel elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach sa zvýšil zo 45 % na spomínaných 53 %. Najvýznamnejší pokles zaznamenali tepelné elektrárne, ktorých výroba elektrickej energie klesla v tomto období z 38 % na 30 %. Podiel vodných elektrární na celkovom objeme vyrobenej elektrickej energie zostal v uvedenom období nezmenený. Trend poklesu využivania tuhých fosílnych palív pretrvával v celom období rokov 1997 – 2002. Celkový inštalovaný výkon jadrových elektrární v roku 2004 bol 2640 MW. Tepelné elektrárne dosahovali v roku 1997 inštalovaný výkon 2995 MW

Slivovica, marhuľovica,.. sú vyrábané destilovaním zmesi z ovocia alebo rastlín s vysokým obsahom škrobu a cukru. Destilovaním sa zo zmesi oddeľuje etanol s teplotou varu 78 ºC. Výsledný alkoholický nápoj má stopu chuti po ovocí z ktorého bol destilovaný a vysoké percento alkoholu, okolo 40 % v obj.

Spracovanie hrozna ako aj výroba vína na Slovensku sa lokalizuje do oblasti jeho pestovania. Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) sa na území dnešného Slovenska pestuje viac ako dvetisíc rokov. Slovensko je jednou s najsevernejšie položených krajín v Európe kde sú priaznivé klimatické a iné prírodné podmienky vhodné na pestovanie viniča. Na Slovensku je koncipovaných šesť vinohradníckych oblastí : Malokarpatská, Juhoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a Slovenská tokajská vinohradnícka oblasť. Tie sa ďalej členia na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce.

Pivo - nápoj chutný, rovnako populárny na všetkých kontinentoch, je známy od pradávna. Pivo je pripravované výlučne z prírodných zložiek a má mnoho predností: hasí smäd, je výživné, upravuje tráviace procesy, príjemne sa pije a je i zdravé, samozrejme v rozumnom množstve. Za objav pivného moku vďačíme chlebu, pri ktorého príprave objavili pred 6 000 rokmi tento lahodný a výživný nápoj.

V dnešnom svete si život bez skla nedokážeme predstaviť. Človek potrebuje nápojové sklo, zrkadlá, žiarovkové banky, okuliare, šošovky do fotoaparátov. Sklo vpúšťa do bytu svetlo, moderné dopravné prostriedky potrebujú bezpečnostné sklá, vedec zasa laboratórne náradia. Sklo sa v minulosti používalo len na výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Dominantná časť elektrickej energie pochádzajúcej z fosílnych palív je na Slovensku produkovaná v elektrárňach patriacich spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. Činnosť a funkcia tepelných elektrární je v rámci elektrizačnej sústavy SR významná, predstavujú významné zdroje pracujúce v základnom zaťažení alebo v pološpičkovom režime. V roku 2005 bolo v tepelných elektrárňach vyrobených 4 260,8 GWh z celkového množstva 25 575,4 GWh elektrickej energie vyrobenej v Slovenských elektrárňach, a.s. Okrem toho je na území Slovenskej republiky viacero podnikových elektrární, ktoré prebytočnú elektrickú energiu odovzdávajú do verejnej siete.

Jadrová energetika na Slovensku sa začala rozvíjať v úzkej spolupráci s bývalým ZSSR. Dohoda o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s vtedajším ZSSR bola podpísaná v roku 1956, výstavba začala v roku 1958.

Textilný a odevný priemysel na Slovensku má dlhú tradíciu. V poslednom období však prešiel viacerými transformáciami a jeho dôležitosť v rámci ekonomiky Slovenska, podobne ako aj v iných vyspelých krajinách klesá.

Priemysel je hlavnou zložkou národného hospodárstva Slovenskej republiky. Na tvorbe národného dôchodku sa podieľa jednou tretinou. Jeho súčasný stav, odvetvová štruktúra a priestorové rozloženie sú výsledkom vývoja v minulosti.

Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo závisia od prírodných predpokladov oveľa viac ako iné odvetvia hospodárstva. Vyplýva to priamo z ich podstaty. Táto závislosť bola výraznejšia v minulosti, keď neexistovali spôsoby umelého zvýšenia úrodnosti pôd a ani šľachtiteľské práce nezasiahli do zvýšenia produkcie.Až do obdobia rozmachu priemyslu tvorilo poľnohospodárstvo základ hospodárstva v Rakúsko-Uhorsku. Feudálne väzby na pôdu úplne ovplyvňovali život človeka.

Od príchodu Rómov do Európy prešlo už takmer tisíc rokov. Stále však nemožno hovoriť o ich integrácii medzi európske národy a ani o splynutí s nimi. A to aj napriek tomu, že prvé asimilačné pokusy prebehli už za panovania Márie Terézie. Kto vlastne sú títo „neskrotní“? Odkiaľ a prečo prišli na európske územie? Po oboznámení sa s ich históriou som si uvedomil samozrejmosť ich súčasného spoločenského statusu. Kauzalitu nemožno obísť. Ak teda súčasnú socio-ekonomickú situáciu rómskej menšiny považujeme za vážnu, je nepochybne dôležité prijímať opatrenia, ktoré zabránia jej vyhroteniu v budúcnosti. 

Vývoj demokracie v Ázii ovplyvnil kolonializmus, ktorý prerušil skoršie vývojové trendy a v rôznej miere ovplyvňoval ekonomický, sociálny i politický vývoj. V 20.storočí tento vývoj ovplyvnilo aj vtedajšie rozdelenie sveta na dva spoločenské systémy – demokratický a marxistický, ktorý bol v podobe ZSSR priamo prítomný na kontinente a vyvíjal veľmi aktívnu ideologicko-propagandistickú činnosť v celej Ázii.

Európsky dohovor o krajine bol podpísaný členskými štátmi Rady Európy s cieľom zmluvne podložit určité myšlienky a vízie starostlivosti o krajinu ako základného životného priestoru človeka

Ústredným motívom vízie je zmena SR na krajinu založenú na princípoch a kritériách TUR-a a ich uvedomelom praktickom uplatňovaní. Realizácia v rámci SR bude prebiehať prostredníctvom inštitúcií a právnych predpisov. V rámci regiónu a mesta je potrebné vyrovnávanie medzireg. rozdielov a využívanie ich regiónov v súlade s ich potenciálom, princípmi a kritériami TUR. Na tejto úrovni budú vypracované a realizované miestne Agendy 21 – „Mysli globálne, konaj lokálne“.Taktiež ekonomika by sa mala decentralizovať a transformovať do mierok, ktoré sú primerané potrebám človeka.

Už od dávnych dôb, kedy prví ľudia vkročili do oblasti slovenských nížin a kotlín, začali svojou činnosťou postupne premieňať krajinu a tým nepriamo vplývať aj na procesy v nej prebiehajúce. Najvýznamnejšou aktivitou ľudí v prírodnej krajine bolo jednak odstraňovanie lesov za účelom získavania drevnej hmoty a stavebného materiálu, ako aj získavanie nových plôch pre rozvoj poľnohospodárstva a chovu dobytka.

Pôdny typ slúži na základné kategorizovanie pôdy a je daný vlastnosťami pôdy. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Na Slovensku môžeme rozlíšiť viacero pôdnych typov.

Cestovanie ako také nie je vôbec nová vec. Cestovalo sa už v dávnych dobách, napríklad za obchodom, vzdelaním, liečbou alebo kvôli vojne, vtedy to však bola nutnosť. Dnes sa však cestuje z oveľa prozaickejších dôvodov. Ľudia začali cestovať za oddychom, športom, zábavou, kultúrou, za poznaním a objavovaním ale aj preto, že jednoducho môžu, čo je prípad post komunistických zemí v ktorých táto možnosť do konca osemdesiatych rokov bola značne oklieštená, ale týka sa to aj vyspelých západných krajín, kde sa stal cestovný ruch cenovo prístupnejší pre masy.

Nejasnosti o formovaní sa súčasnej konfigurácie litosférických dosiek, ako aj silách vplývajúcich na dané pohyby boli oddávna otázkou, ktorou sa zaoberali poprední svetoví odborníci. Teória rozpínajúcej sa zeme (ďalej TRZ) je ďalšou z možností ako vysvetliť niektoré otázky ohľadne pohybu litosferických dosiek, a súčasného rozloženia oceánov a morí. Táto teória nie je všeobecne uznávaná, ale s novými a novými dôkazmi je prijímaná stále väčšou skupinou ľudí.

Aj keď ťažiskom geomorfologických procesov sú exogénne geomorfologické procesy, nesmieme zabúdať na tie endogénne, pretože ako dobre vieme, reliéf predstavuje výsledok antagonistického pôsobenia oboch síl. Endogénne procesy vytvárajú morfoštruktúry a formujú pozitívne formy reliéfu, zatiaľ čo exogénne procesy plnia skôr planačnú funkciu. Reliéf Slovenska je tvorený mladou tektonikou, ktorá formovala Západné Karpaty a následne bol pretváraný exogénnymi procesmi tvoriacimi morfoskulptúry.

ČESKÁ REPUBLIKA
lesy 1/3 územia
Nerastné suroviny: hnedé uhlie Mostecká a Sokolovská panva.-severné čechy najpoškodenejšie lesy v európe , čierne uhlie –Ostravsko, kaolín- Karlové Vary

Prvým kritériom ktoré bolo si treba zvoliť, bolo kritérium na aký druh regiónu sa zameriam a teda aj hľadisko aký veľký región budem brať do úvahy. Keďže je toto práca na tému najzaostalejšie regióny Európy tak som sa rozhodol že základný región alebo prvok si zvolím štát aby som charakterizoval väčší okruh území, pretože v niektorých štátoch je veľmi veľa podregiónov ktoré sú zaostalé a na ich charakterizáciu je potrebné poznať daný región dokonalejšie či už z vlastnej skúsenosti alebo pomocou literatúry ku ktorej som sa nedostal.

Čo sa týka polohy Nemecka na mape Európy, môžeme o ňom povedať, že sa nachádza v západnej časti strednej Európy, omývané je severným a Baltickým morom. Severnú časť zaberá Severonemecká nížina s malou nadmorskou výškou do 200 m, smerom na juh sa dvíhajú menšie i väčšie pohoria, na juhovýchode sú Algauské Alpy a Bavorské Alpy. Celková dĺžka hraníc je 3786 km a pobrežie má dĺžku 2390 km. Krajiny susediace s Nemeckom sú : Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Dánsko.

Povrch Rakúska pokrýva, až na malú oblasť severne od Dunaja a na východe, mohutný masív Álp. Rakúsko je po Švajčiarsku druhý najhornatejší štát Európy. Celé Východné Alpy sa delia na tri súbežné pásma, z ktorých najväčšie výšky dosahuje stredné pásmo vo Vysokých Taurách (Großglockner - 3797 m) a Ötztalských Alpách (Wildspitze - 3774 m).

Mapovanie a využitie krajinnej pokrývky sa ako výskumný smer formoval v súvislosti s evidenciou a registráciou pôdy ako jedného zo základných zdrojov krajiny súvisiacim so zabezpečovaním výživy ale aj spoločenských potrieb. Významný medzník pri formovaní tohto smeru bolo vojenské topografické mapovanie na konci 18. a v 19.storočí. Tieto topografické mapy znázorňovali povrchové objekty blízke aj súčasným triedam využitia krajiny, ktoré eviduje štatistický úrad.

Austrália je najbohatším štátom regiónu s ekonomikou západného štýlu. Môže sa porovnávať s najvyspelejšími štátmi Európy. Rast domácej spotreby, vývoz surovín a poľnohospodárskych produktov a silná kúpyschopnosť obyvateľstva podporujú ekonomiku. Dôraz na reformy, nízku infláciu a nadväzovanie obchodných stykov s Čínou sú ďalším zdrojom ekonomického rastu.

Malta je štátnym zriadením republikou, ktorá sa rozdeľuje na 6 krajov - districtov. Rozloha štátu je 315,6 km2, pozostávajúci z troch ostrovov tri obývané ostrovy (Malta 245,7 km2, Gozo 67,1 km2, Comino 2,8 km2) a dva neobývané skalné útesy (Cominotto, Filfla). Týmto sa radí na 2.miesto podľa rozlohy európskych miništátov.

Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola v roku 1976 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky.

Prístupy k pojmu trvalo udržateľný rozvoj (TUR, v anglickom jazyku sustainable development) v medzinárodnom meradle sú v súčasnosti veľmi rôznorodé. Jeho problematikou sa ako v minulosti, tak i dnes zaoberajú mnohí vedci, novinári či politici.

Samotný pojem TUR (trvalo udržateľný rozvoj) nie je definovaný ani interpretovaný jednoznačne, takže ani jeho princípy či kritériá nie je jednoduché presne vymedziť. Z mnohých doposiaľ publikovaných pokusov o ich zhrnutie je možné vyabstrahovať atribúty, ktoré sa pri formulovaní princípov a kritérií TUR objavujú najčastejšie.

Na aplikáciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR) v obciach a malých regiónoch sa používa jeden z najvýznamnejších programov TUR – Miestna Agenda 21 (MA 21). Je to program trvalo udržateľného rozvoja pre 21. storočie, ktorý predstavuje súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných aktivít pre obec alebo mikroregión. MA 21 sa prvýkrát spomína v kapitole 28 Agendy 21, dokumentu OSN, ktorý bol prijatý v júni 1992 v Rio de Janeiro na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji za účasti 178 krajín sveta, vrátane Slovenska.

- prírodné – zásoby nerastných surovín, výskyt obnoviteľných zdrojov, čistota ovzdušia, zásoby povrchových a podzemných vôd, bohatosť fauny a flóry

- človekom vytvorené – odpady, radiácia, počet chránených území

- kultúrno – historické – pamiatkové objekty a predmety, pamiatkové územia, tradičné zručnosti a remeslá

Rozšírenie Európskej Únie o reformujúce sa štáty, odstránenie národných hraníc a vybudovanie celoeurópskej dopravnej siete umožní jednotlivým regiónom lepšiu dostupnosť k medzinárodným centrám obchodu a ekonomiky, čo vytvorí lepšie podmienky pre ich rozvoj. Netýka sa to len rozvinutých regiónov, ale predovšetkým v hospodársky slabých – periférnych regiónov, ktoré sa v minulosti generovali v pohraničných oblastiach a v súčasnosti pretrvávajú aj pri hranici s EÚ.

Ked niekoho neočakávane zaskočíte otázkou, čo si spája s Afrikou, dostanete obyčajne veľmi podobne odpovede. Väčšinu ľudi hneď napadne synonymum ako tretí svet, zaostalosť, negramotnosť, chudoba, AIDS, ale aj exotika, ťavy, pyramídy… Tento starý kontinent, kolíska ľudského druhu, ešte aj dnes pred nami skrýva mnoho tajomstiev. Ako teda vnímajú obyvatelia iných kontinentov Afriku, ale zároveň ako sa Afrika pozerá na okolitý svet?

Francúzsko leží v západnej Európe. Zo západu ho obmýva Atlantický oceán a z juhovýchodu Stredozemné more. Od Španielska ho delia Pyreneje. Ďalšími susedmi sú: Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko. K Francúzsku patrí ostrov Korzika. Korzika bola predaná Francúzsku v r. 1768.

Rieka Dunaj – prastará rieka poznačená najstaršími kultúrami, pretekajúca naprieč ôsmymi krajinami Európy, od Nemecka až po Ukrajinu. Jej mnohotvárnosť vplýva na životné podmienky blízkeho i ďalekého okolia.

Borská nížina sa skladá zo siedmich častí: Bor, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina, Záhorské pláňavy (naša trasa), Niva Moravy, Niva Myjavy a Gbelský Bor.

Podunajská nížina sa skladá z Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny.

Malé Karpaty majú príkrovovú stavbu (medzevský príkrov) a sú kryštalicko-druhohorným pohorím s asymetrickou stavbou. Dominujú tu ruly, svory, fylity, amfibolity a jurské vápence.

Ukážkovým príkladom konfliktu rozvoja zaostalého regiónu je horská obec Rosia Montana v Apusenských horách. Rosia Montana bola v minulosti tradičnou banskou osadou, kde sa zlato a striebro ťažilo už od čias Rimanov. Vzhľadom na stenčujúce sa zásoby drahých kovov v území a následnú nerentabilitu prevádzky sú miestne bane zatvorené už viac ako storočie. Situácia sa zmenila v roku 2001, keď zverejnená štúdia uviedla nové náleziská zlata (315 ton) a striebra (1575 ton).

Po divokých, našťastie celkom nezrealizovaných plánoch Nicola Ceausesca zúrodniť nivné, glejové a rašelinové pôdy Dunajskej delty a vyrúbať obrovské plochy lužných lesov, nastalo pre tento nesmierne vzácny ekosystém obdobie relatívneho pokoja. Dnes však toto ekologicky krehké územie čelí ďalšej hrozbe a to tento krát z ukrajinskej strany.

Iného charakteru ako Vama Veche by malo byť celkom nové prímorské stredisko neďaleko Constanty s názvom Europa. Jeho vznik je jednou z priorít vládnej politiky rozvoja cestovného ruchu pre najbližšie obdobie. Europa má ambíciu stať sa rezortom vysokej kvality spĺňajúc najnovšie medzinárodné štandardy požiadaviek cestovného ruchu, a to po stránke infraštruktúry, architektúry, kvality životného prostredia a manažmentu.

Jedným z najkontroverznejších prípadov rozvoja cestovného ruchu v Rumunsku súčasnosti je projekt zábavného parku s tematikou historickej postavy krutovládcu Vlada Draculu, prezentovanej ako vampíra. Tradičný postoj Rumunov k tomuto panovníkovi z 15. storočia je napriek jeho povesti nemilosrdného nabodávača (Tepes) prevažne úctivý až obdivný.

Rozsiahle horské pásmo Karpát s dobrými snehovými podmienkami od decembra do apríla predstavuje pre zimný cestovný ruch Rumunska obrovský potenciál. A Ministerstvo turizmu ho plánuje aj náležite využiť. Inšpirovaní talianskym Superski Dolomiti plánujú zástupcovia ministerstva v spolupráci s miestnymi, ale aj zahraničnými podnikateľmi, zjednotiť tradičné lyžiarske strediská Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Poiana Brasov v pohorí Bucegi, ako aj budúce rezorty Padina, Pestera a Leaota v Ialomitskom údolí a Traisteni v Doftanskom údolí.

Vama Veche je bývalou malou rybárskou osadou na pobreží Čierneho mora celkom na hraniciach s Bulharskom. Práve hraničná poloha bola prvotným motívom jej vývoja celkom nezvyklého na rumunské pomery. Za komunistickej éry tu bola zakázaná výstavba vysokých budov a hotelov, pretože tie by bránili hraničnej polícií vo výhľade.

Kým ubytovacia infraštruktúra, resp. jej časť prešla za posledných 5 rokov výraznou transformáciou, dopravná infraštruktúra ako druhý hlavný aspekt rozvoja cestovného ruchu ostáva na nedostatočnej úrovni. Štátny letecký prepravca TAROM spája takmer všetky veľké mesta krajiny, jeho prvým konkurentom je súkromná letecká spoločnosť DacAir. V Rumunsku funguje 27 dopravných letísk a dva helikoporty.

Rumunsko bolo dlhé stáročia tradične agrárnou, ekonomicky a technologicky málo vyspelou krajinou. Na cestu masívnej industrializácie nastúpilo až po druhej svetovej vojne. Ceausescova vláda si v 70. rokoch minulého storočia vo veľkom požičiavala od Západu, v ďalšej dekáde sa „conducator“ zameral na splácanie tohto obrovského dlhu za každú cenu, ktorého dôsledky sú spomenuté v predchádzajúcej stati. Relatívnu nezávislosť Rumunska od ZSSR, na rozdiel od iných krajín východného bloku, umožnili okrem iného dostatočné zásoby energetických zdrojov.

Súčasné trendy suburbanizácie, či kontraurbanizácie v západnej Európe sú logickým prejavom postmoderných preferencií obyvateľstva, ktoré po fáze materiálneho zabezpečenia vyhľadáva väčší životný priestor, čistejšie životné prostredie, prípadne kvalitnejšie ľudské vzťahy. Práve preto sa čoraz perspektívnejším odvetvím CR stáva vidiecky turizmus. Človek mestský dá pred týždňom strávenom v betónovej stavbe na preplnenej pláži prednosť pobytu v človekom menej pretvorenom prostredí, kde nájde kľud a harmóniu, ktorú hľadá.

V roku 2000 v Barcelone, na 40. kongrese Európskej regionálnej vedeckej asociácie, bola prezentovaná štúdia „Cestovný ruch a TUR pre Rumunsko“ (Constantin 2000), v ktorej sú uvedené tri kľúčové prvky trvalej udržateľnosti (TU):

1. spravodlivosť: dosiahnutie všeobecnej sociálnej spravodlivosti v distribúcií a prístupe k zdrojom v priestore a čase
2. životné prostredie: priznanie práv a hodnôt prírode
3. rozvoj: ekonomický rozvoj, ktorý dokáže zaručiť kvalitu aj množstvo prírodných zdrojov.

Rašeliniská sú pozostatky z konca ľadovej doby, kedy bola na našom území arktická klíma. Chladné a vlhké obdobie bolo vhodným na vznik rašelinísk, ktoré vznikali postupným odumieraním machov – rašelinníkov, ktoré sa ukladali vo vode a kyslé prostredie zabránilo ich rozkladu. Z týchto odumretých zvyškov vznikli počas tisícročí vrstvy rašeliny. Hodnota a výnimočnosť rašelinísk je v ich veku.

Odporúčané weby