Články na Infoweby.sk

Otázky rozvoja spoločnosti v súčasnosti rezonujú stále častejšie aj v našej spoločnosti, či už je to v dôsledku zvýšenej občianskej angažovanosti alebo rastúceho záujmu médií o tento problém. V súvislosti s rozvojom spoločnosti sa často spomína populárny pojem „trvalo udržateľný“ („sustainable“) ako vhodné riešenie zabezpečenia životných potrieb obyvateľov a ochrany, či zachovania (conservation) ekosystémov zároveň.

Ku koncu roka 2003 žilo obyvateľstvo Slovenska v 2 891 obciach (vrátane 4 vojenských obvodov), z toho v 138 mestách a 2 753 vidieckých obcí. V mestách žilo 55,7% z celkového počtu obyvateľov SR. Na 1 obec pripadlo 1 861 obyvateľov.

Administratívne členenie patrí asi medzi najznámejšie regionálne členenia každej krajiny vôbec. Nejde čisto o geografickú regionalizáciu, v ktorej by bolo použité iba jedno kritérium vyčlenenia. Je závislé napríklad aj od politickej vôle a situácie, v ktorej vzniklo.

Ako južnú časť Afriky v tomto príspevku chápeme oblasť južne od Zairu, teda štáty Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Namíbia, Juhoafrická republika, Lesotho, Svazijsko a Madagaskar. Kým Juhoafrická republika (JAR) predstavuje najvyspelejší a najpriemyselnejší štát afrického kontinentu, susedný Mozambik patrí k najchudobnejším. V podstate ide o poľnohospodárske štáty s mimoriadnym bohatstvom nerastných surovín. Jednoznačným lídrom kontinentu je z tohto hľadiska JAR, ktorá disponuje 93% zásob a ťažby zlata kontinentu a má najväčšie zásoby platiny na svete.

Uznávajúc význam obchodu pre ekonomický rast sa vlády dohodli na obmedzení svojho práva jednať jednostranne, teda nejednať bez konzultácie s ostatnými štátmi, v otázkach obchodnej politiky a podpísali Všeobecnú dohodu o clách a obchode, ktorá sa stala základným dokumentom v oblasti medzinárodného obchodu. Cieľom GATT je znížiť mieru ochranných obchodných opatrení a zaistiť poctivé a rovnocenné obchodné dohody medzi štátmi. Uplatňovanie GATT prispelo ku konsolidácii svetového obchodu, k zastaveniu ochranárskych tendencií, uvádzaných do praxe pred 2. svetovou vojnou, a k podstatnému zníženiu ciel ako aj k postupnému odstraňovaniu netarifných prekážok v celosvetovom meradle. Od roku 1947 bolo dokončených osem kôl jednaní.

Svetová obchodná organizácia vznikla 1.1.1995 a naviazala na činnosť GATT. Jej členmi je v súčasnosti 148 štátov (naposledy pristúpili Kambodža a Nepál), medzi ktorými sa každoročne uskutoční viac ako 90% svetového obchodu. S ďalšími krajinami, okrem iného aj s Ruskom, sa o pristúpenie jedná.

Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS)  je mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami 148 členských štátov WTO, ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Kladie si za cieľ zaisťovať, aby pravidlá vlád pre oblasť obchodu so službami boli transparentné a nediskriminačné voči zahraničným poskytovateľom služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú tzv národné listiny špecifických (počiatočných) liberalizačných záväzkov, ktoré jednotliví členovia WTO prijali pre široké spektrum rôznych sektorov služieb. Tieto listiny označujú, ktoré služby a do akej miery sú otvorené zahraničným firmám a v ktorých je vstup zahraničných subjektov na trh obmedzený.

Pulzar je veľmi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorá vyžaruje úzky kužeľ svetla. Keď pulzar pretína obežnú dráhu Zeme, možno ho pozorovať ako pulzujúci rádiový zdroj. Pulzary však môžu byť aj zdrojom gama žiarenia, röntgenového i optického žiarenia. Majú veľmi silné magnetické pole, ktorého os je sklonená voči rotačnej osi. Elektróny, špirálovito obiehajúce v magnetickom poli, emitujú synchrotrónové žiarenie, ktoré sa sústreďuje pozdĺž magnetickej osi a vytvára tak zmienený kužeľ.

Nova je kataklizmatická premenná hviezda, ktorá zrazu prudko zvýši svoju jasnosť o 7 až 19 magnitúd, a po niekoľkých mesiacoch sa vracia k svojej pôvodnej jasnosti. Novy sú zvyčajne dvojhviezdy. Jedna ich zložka je biely trpaslík a neďaleko neho je aj druhá zložka. Plyn z druhej zložky sa odčerpáva na povrch trpaslíka, kde po nahromadení určitého množstva vybuchuje v dôsledku jadrovej fúzie a plynová obálka hviezdy sa odhodí.

Biely trpaslík je horúca hviezda ( s povrchovou teplotou okolo 30 000 K ) s nízkou svietivosťou a veľmi vysokou hustotou (stotisíc až stomiliónkrát vyššou ako hustota vody) . Biely trpaslík vyčerpal svoje jadrové palivo, vytvára ho teda degenerovaná hmota a svieti vďaka zvyškovému svetlu. V podstate pomaly chladne. Priemer typického bieleho trpaslíka je podobný priemeru Zeme, jeho hmota sa však rovná hmote Slnka. Horná hranica hmotnosti bieleho trpaslíka je tzv. Chandrasekharova medza ( 1,44 hmoty Slnka ).

Neutrónová hviezda je veľmi horúca, výnimočne hustá hviezda. Jej hustota sa zvyčajne pohybuje okolo 1011² až 1015-krát väčších hodnôt, ako je hustota vody, a asi miliónkrát väčších ako hustota bieleho trpaslíka. Elektróny a protóny hviezdy navzájom interagovali, takže jadro je zložené prevažne z neutrónov.

Supernova je konečné štádium hmotných hviezd. Výbuch hviezdy, pri ktorom sa jej jasnosť môže zvýšiť o dvadsať aj viac magnitúd. Supernova je asi 1 000-krát mohutnejšia než nova. Supernovy možno rozdeliť do dvoch základných typov:

Hmlovina je medzihviezdny prach plynu a prachu, z ktorého sa hviezdy ako vytvárajú, tak tvoria aj zvyšky odhodených vonkajších vrstiev hviezd. Existuje niekoľko málo hmlovín, ktoré môžeme pozorovať i voľným okom. Ich farbu bohužial vizuálne nerozoznáme, len na fotografiách s dlhými expozičnými časmi je badatelná. Jej ich hustota je nepredstaviteľne nižší než vzduch, ktorý dýchame. (Vzorka z Veľkej hmloviny v Orione široký 2,5 a dlhý 15 svetelných rokov by vážil necelý jeden kilogram.)

Mesto Myjava sa nachádza na východnej polovici severnej pologule, presnejšie na 48°46’szš a 17°35’vzd. Z hľadiska fyzickogeografických podmienok má mesto veľmi charakteristickú polohu v srdci Myjavskej pahorkatiny, ktorá sa vyznačuje síce neveľkými výškovými rozdielmi, ale značnou priestorovou diferenciáciou (členitosťou). To dodáva krajine nezameniteľný ráz – absentujú tu výraznejšie údolia a vyvýšeniny sú relatívne chaoticky rozmiestnené.

Prírodné jazero Morské oko, alebo Veľké Vihorlatské jazero, nachádzajúce sa v hlbokých bukových lesoch Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto pohoria a nemá obdobu vo vulkanických pohoriach Európy.

Devínska Nová Ves má bohatú históriu. Hoci osídlenie tejto oblasti sa predpokladá už do obdobia praveku, prvé zmienky o osade na území Devínskej Novej Vsi sú zo 6.storočia. Výhodami pre usadenie boli najmä dobré prírodné podmienky – blízkosť rieky, dostatok ornej pôdy a svahy vhodné na chov dobytka. Devínska Nová Ves však od vtedy prešla mnohými zmenami. Zažila nemeckú kolonizáciu (13.stor.) nájazdy Turkov, chorvátsku kolonizáciu (16.stor.), bola plienená, drancovaná a pálená počas protihabsburského povstania (17. stor.). Bola obsadená francúzskymi, neskôr maďarskými vojskami. Poľnohospodársky charakter dediny sa zmenil po vybudovaní železnice, tehelne a vápenky (19.stor.).

Cieľom tejto seminárnej práce je poskytnúť komplexný pohľad na outsourcing. Popisuje možné podnikové dôvody a ciele outsourcingu, základné kroky, ktorými je vhodné pri outsourcingu postupovať a aspekty jeho dopadu na podnikové prostredie

Hneď v úvode by som chcel zdôrazniť, že CEFTA nie je integračná organizácia, ako je často aj v periodikách nesprávne označovaná a chápaná, ale len dohodou o voľnom obchode. To znamená, že nemá žiadnu stálu inštitúciu a jednotlivé zmluvné strany majú plnú suverenitu pri rozhodovaní. CEFTA teda práve z tohto dôvodu nie je ani subjektom medzinárodného práva. Táto dohoda o zóne voľného obchodu bola výsledkom snáh a rokovaní o liberalizácii vzájomného obchodu medzi ČSFR, Poľskom, Maďarskom, ktoré sa začali v roku 1992 v Krynici (PR).

Rieka, ktorá odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Jeho pramenné zdroje Biely a Čierny Dunajec a Biela voda a jej pravostranný prítok Javorinka odvádzajú vody z Pienin. Od Nového Targu má rieka pozdĺžny tok na východ, zo slovenského územia prijíma ešte pravostranné prítoky Osturniansky (Kacvínsky) potok, Rieku a Lipník.

Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. 
Územie ochranného pásma má výmeru 22 444 ha.

Aristoteles je zrejme najvýznamnejší filozof a vlastne aj prvý prírodovedec západných kultúr. Jeho učenie ma najväčší rozsah a dosah, jeho univerzálne dielo sa stalo napríklad základom stredovekej scholastiky Tomáša Akvinského. Aristoteles žil v 4. storočí p.n.l. Narodil sa v roku 384 p.n.l v západnom Grécku, v meste Stageira na polostrove Chalkidike. Jeho otec Nikomachos bol osobným lekárom makedónskych kráľov, matka Faistis pochádzala takisto z lekárskej rodiny.

Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou.

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti Národného parku Slovenský kras.

Ustálený a najpoužívanejší preklad anglického Corporate Identity je zvyčajne firemná alebo podniková identita, ale rovnako môže ísť o identitu nekomerčnej organizácie, spolku, regiónu či podujatia. Skrýva sa za ňou podstata toho, čo tvorí základ existencie každého subjektu alebo organizácie - jej minulosť a história, jej "osobnosť", hodnoty, ktoré vyznáva, princípy, na základe ktorých vznikla a vízie, ktoré si vytýčila a chce uskutočniť. Jej vizuálny štýl je najviditeľnejšou formou, ako sa podniková identita prejavuje. Corporate Identity je niečo, bez čoho firma alebo organizácia prakticky nemôže existovať, pretože by stratila identitu.

Demografická situácia v Európe sa po celé stáročia mení. Dnes, v dvadsiatomprvom storočí, sa demografická situácia v Európe ustaľuje. No nie je to tak na všetkých kontinentoch. Kým nastane demografická stabilizácia v Južnej Amerike, Afrike a najmä v Ázii, nejaké to desaťročie to potrvá. Môžeme povedať, že v Severnej Amerike a v Európe tento proces už prebieha.

Liberalizácia predstavuje postupné odstraňovanie prekážok colného a necolného charakteru brzdiacich obchod so službami

Internacionalizácia je spájanie podnikov za účelom vyšších ziskov, rastu produktivity práce, využívaniu nových technológií a techniky,

1. všetky faktory – technológie, zariadenia, peniaze bez prekážok prekračujú hranice štátov - stráca sa zmysel národnej ekonomiky, národného kapitálu, národnej technológie - blahobyt každého občana bude závisieť od úspechu hospodárskych subjektov pôsobiacich v rámci národného hospodárstva

Uzatvorenie Všeobecnej dohody o obchode so službami GATS (General Agreement on Trade with Services) na pôde Svetovej obchodnej organizácie WTO (resp. jej predchodcu Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT) je jedným z najdôležitejších úspechov Uruguajského kola rokovaní.

KENOZOIKUM 
striedanie ľadových (glaciály) a medziľadových (interglaciály) dôb
horské ľadovce: v Tatrách, Malej Fatre, a Oravských Beskydách (Pilsko, Babia Hora)
• terciér (treťohory)
• kvartér (štvrtohory)

Globalizácia ako proces, môže byť chápaná, ako postupné prepájanie a zbližovanie sa spoločnosti na vyššej geografickej úrovni, než tomu bolo v predchádzajúcich etapách vývoja spoločnosti. Tento proces je prirodzený, nevyhnutný a do istej miery prirodzený. Už od nepamäti dochádza k postupnému posunu z miestnej úrovne na regionálnu, z regionálnej úrovne na národnú a v poslednej dobe z národnej na medzinárodnú alebo nadnárodnú úroveň.

Francúzska revolúcia stala sa prototypom všetkých budúcich revolúcií. Znamenala výraznú zmenu v spoločnosti. Nespokojnosť francúzskeho obyvateľstva sa stupňovala. Pri zámienke vypuknutie revolúcie sa pomaly u ľudí začala prebúdzať eúfória. Všetci mali túžbu robiť niečo dobré. V tom čase sa k moci sa dostali radikáli, ktorí chceli vybudovať nový krajší svet, no jedinú cestu vydeli v zbúraní toho starého.

Počiatky osídľovania Slovenska siahajú do dôb slovanských kmeňov. Slovania sú jedna z vetiev Indoeurópanov. Pravlasť Slovanov sa nachádzala medzi riekami Wizsla a Dneper. Zodpovedá to územiu od východného Poľska až poBielorusko. Najbližšími príbuznými sú pobaltské národy Litovci a Lotyši.

V tom čase boli už všetky krajiny pripravené na vojnu a nepovažovali to za nič tragické, pretože vojna bola len pokračovaním diplomacie. Rakúsko zprvu nereagovalo pretože František Ferdinand nebol moc obľúbený, no na podnet Nemecka sa rozhodlo vyhlásiť vojnu 28.7. začali Rakúšania bombardovať Belehrad. Rusi ktorí boli Srbskými spojencami pohrozili, že ak neprestanú vyhlásia Rakúsku vojnu a začali mobilizáciu, tu reagovali Nemci, ktorí vyhlásili vojnu Rusku a zároveň Francúzsku, a keďže sa chceli vyhnúť vojne na dvoch frontoch, spoliehali sa že porazia Francúzsko skôr ako sa stihne Rusko zmobilizovať no Francúzii boli na Nemcov pripravení a jediná cesta do Francúzska viedla cez Belgicko, ktoré však prechod vojsk nepovolilo, a tak ho Nemci napadli.

V Nemecku začali získavať vplyv boľševici, ktorí sľubovali, že ak v Nemecku vypukne revolúcia po ruskom vzore, tak všetky krivdy napravia a naproti nim stáli ultrapravicové sily hitlerovci,ktorí poukazovali na to že Nemecko bolo podvedené a musia sa všetky sily použiť, aby bol nespravodlivý systém nazývaný ako Versaillský mier zničený. Veľmoci sa nepoučili a stále odmietali zľaviť zo svojich požiadaviek voči Nemecku.

Holandská buržoázna revolúcia vznikla v 16. storočí, v krorej išlo o samostatnosť Holandska. Reálnu moc mali potom v rukách kupci a obchodníci. Obdobie anglickej buržoáznej revolúcie sa tiež nazýva obdobím veľkej rebélie a znamenala boj o moc medzi panovníkom a parlamentom. Konflikt viedol nakoniec k vzniku konštitučnej monarchie. V tom čase bol prvý krát v histórii popravený panovník. Anglická revolúcia doznievala až do začiatku 18. storočia, kedy vymreli aj vzdialený príbuzní a na trón bola dosadená Hanoverská dynastia. Panovníci mali tažké postavenie, pretože boli cudzinci a chýbalo im zázemie.

V 19. storočí dochádzalo na Balkáne k postupnému búreniu sa národov proti Tureckej nadvláde. Došlo k povstaniu Grékov proti Turkom v 20 tych rokoch 19. storočia. Európa čelila veľkej dileme. Na jednej strane nechceli pomáhať sultánovi ale nemohli podporovať vzbury. Do popredia sa však dostáva význam spoločenskej mienky a propagandy. V rovnakom období vzniká romantizmus v západnej Európe a za hlavných hrdinov si zobrali Grékov.

Od roku 1849 sa začína postupný rozklad systému Viedeňského kongresu. Najzávislejšie na ňom bolo Rakúsko, ktorého hranice boli politické a nerešpektovali etnický princíp. Siľnejúce tlaky na upravenie hraníc podľa etnického rozdelenia. V 50tych rokoch v Rakúsku Bachov absolutizmus, aj keď v tej dobe ešte všetko riadi Franc Jozef. Rusi vedomí si svojej neotrasiteľnej pozície, cár sa považoval za žandára, pod týmto dojmom v polovici 50tych rokov zaútočilo na Turecko a očakávalo hladký priebeh.

V Nemecku stále sebavedomejšie vystupuje Prusko, ktoré pomaly dávalo Rakúsku najavo, že by malo opustiť Nemecko. Prusi v 1. polovici 19. storočia vytvorili s ostatnými Nemeckými štátmi colný spolok, vybrali si oblasť ekonomickej integrácie, a snažili sa za každú cenu zabrániť vstupu Rakúska. Na čelo Pruského štátu sa dostal Otto von Bismarck a zaviedol do politiky nové dimenzie (pod heslom účel svätí prostriedky). Hlavný cieľ Pruska bolo zjednotenie Nemecka, čo nebolo možné bez vojenskej porážky Rakúska.

Začiatkom 80. tych rokov sa sformoval prvý mocenský pakt Nemecko Rakúsko a pribrali aj Taliansko ktoré aj keď malo stále výhrady proti Rakúsku, kde si nárokovalo na ďaľšie územia sa nechalo prehovoriť od Nemecka. Dôvodom boli kolónie a keďže sa Taliansko taktiež považovalo za veľmoc, začalo si nárokovať na Tunisko, ktoré im však v poslednej chvíli vyfúklo Francúzsko a vtedy dokázalo trochu zabudnúť na problémy s Rakúskom a vstúpilo do spolku ktorý bol nazvaný Trojspolok.

V 3. storočí sa do radov kresťanstva začína dostávať aj zámožnejšie obyvateľstvo a kresťanstvo vstupuje do legality a politiky. Následkom toho sa objavil nový problém, problém definovania vzťahu cirkvi a štátu. Začína sa tiež natískať otázka, kto je hlavou cirkvi? Začali tak vznikať patriarcháty: Rím, Konštantinopol, Jeruzalém, Alexandria. Ariáni boli vyhlásení za kacírov.

Úlohou fotogrametire je identifikovať reálny objekt pozorovaním fotogramu, zrekonštruovať jeho tvar v priestore, zobraziť ho v grafickej podobe na mape a pod. Najjednoduchšou formou fotogramu je fotogrametrická snímka vyhotovená fotografickou kamerou alebo iným prístrojom. - rekonštrukciu snímkovacieho procesu môžeme robiť pre rovinné objekty (opticky, graficky, analyticky) a pre priestorové objekty (opticky, mechanicky, graficky, a pod.). Fotogrametria patrí medzi mladé vedné disciplíny, jej vývoj môžeme rozdeliť do 4 etáp: pozemná priestorová fotogrametria, analógová, analytická a digitálna fotogrametria.

Obnovenie prvkov vnútornej orientácie sa robí sa nastavením konštánt fotokamery, vycentrovaním snímok v projektoroch sa obnovia súradnice hlavných bodov, skreslenie sa eliminuje pomocou Porro-Koppeho princípu, alebo ak je veľmi malé, tak sa zanedbá.

Mapa je ortogonálnym priemetom zemského povrchu, ale snímka je stredovým priemetom (centrálnou projekciou) -> projektívna geometria. Zákl. pojmami sú projekcia a priesek. Projekcia = ak dva body spojíme priamkou; priesek = dve priamky kt. sa pretínajú; bod, priamka, rovina. Priamku nazývame lúč. Ak body, kt. sa nachádzajú na priamke, v rovine alebo 3D priestore premietame z jedného bodu – vznikne centrálna projekcia.

Na kvalitu fotogrametrickej snímky vplýva technická vyspelosť fotogrametrickej kamery, hlavne parametre objektívu, typ a výkonnosť uzávierky, druh a vlastnosti fotograf. vrstvy a atmosfericko-optické vlastnosti atmosféry.

Priestorové (stereoskopické) videnie je fyziologicko-psychologický jav. Základom je to, že pozorujeme priestor okolo seba dvoma očami, odrazené svetelné lúče vyvolávajú podráždenie rôznej intenzity, tým vznikajú dva obrazy, ktoré sú mierne posunuté a mozog ich vyhodnotí ako priestorový obraz.

Vhodné letecké snímky pre fotogrametriu by mali byť zosnímané v obdobiach bez snehu a bez vegetácie (jar,jeseň), a za priaznivého osvetlenia snímaného povrchu, aby nevznikali dlhé tiene. Počet vhodných snímkovacích dní je obmedzený, záleží od geografických pomerov a meteorologicko-klimatických podmienok. Oblačnosť bráni snímkovému letu, riasové oblaky však nerušia, dôležitá je priezračnosť spodných vrstiev atmosféry, ktorá môže byť znečistená.

Súradnicové systémy, ktoré s využívajú v analytickej fotogrametrii sú pravouhlé a pravotočivé. Používa sa snímkový, modelový a geodetický súradnicový systém. Snímkový súradnicový systém je priestorový pravouhlý súradnicový systém s počiatkom v projekčnom centre O’. V leteckej fotogrametrii je smer zápornej osi Z’ totožný so smerom osi záberu zvislej snímky. Snímkový rovinný súradnicový systém je definovaný spojnicami protiľahlých rámových značiek s počiatkom v hlavnom bode snímky H’, súradnica z’ je rovná zápornej hodnote konštanty fotokamery –f.

Geometrickým základom dvojsnímkovej fotogrametrie je dvojstredové premietanie, pomocou ktorého môžeme registrovať geometrické vzťahy priestorového premietania. Využíva sa najmä pri fotogrametrickom snímkovaní, keď snímkujeme objekt z dvoch stanovísk, body priestorového objektu sa zobrazia cez objektív na dve po sebe idúce snímky. Optické lúče, ktoré toto zobrazenie sprostredkujú voláme určovacie lúče. Určovacie lúče sú vlastne hlavné lúče dvoch snímok, ktoré sa pretínajú v priestorových bodoch objektu.

Odporúčané weby