Borská nížina sa skladá zo siedmich častí: Bor, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina, Záhorské pláňavy (naša trasa), Niva Moravy, Niva Myjavy a Gbelský Bor.

Borská nížina má pestré geologické podložie tvorené najmä viatymi pieskami(rozviatím terás rieky Moravy) zvyškami fluviálnych sedimentov Moravy (na každom kopci sa nachádzajú pod viatymi pieskami). Pod zvyškami terás sa nachádzajú neogénne íly (sú plastické – vďaka nim sa Morava nezarezala kolmo – skĺzavala sa smerom na západ a na východnej strane vytvorila systém terás)

Pre Borskú nížinu je charakteristický zvlnený reliéf s vyvýšenými a zníženými formami reliéfu s medzidunovými depresiami. Podnebie je charakterizované teplou klimatickou oblasťou, pričom priemerná ročná teplota je 9 stupňov celzia. Zrážky sú v intervale 600-650 mm.

Medzi najvýznamnejšie vodné toky pretekajúce Borskou nížinou možno zaradiť rieky Morava, Myjava, Rudava a Malina.

Pôdy sú kambizeme arenické (vyvýšeniny), gleje (depresie) a čiernice (gleje po odvodnení).

Prirodzenou potenciálnou vegetáciou nachádzajúcou sa v depresiách je lužný les (Salix, Populus). Na vyvýšeninách rastie dubovo-hrabový stupeň. Veľmi rošírené sú taktiež borovicové monokultúry.

Odporúčané weby