Samotný pojem TUR (trvalo udržateľný rozvoj) nie je definovaný ani interpretovaný jednoznačne, takže ani jeho princípy či kritériá nie je jednoduché presne vymedziť. Z mnohých doposiaľ publikovaných pokusov o ich zhrnutie je možné vyabstrahovať atribúty, ktoré sa pri formulovaní princípov a kritérií TUR objavujú najčastejšie.

Sú to : prevencia, rovnováha, rešpektovanie potrieb nasledujúcich generácií, komplexita, komplemetarita, globalizmus, diverzita, efektívnosť, subsidiarita, solidarita, šetrnosť vo využívaní zdrojov a spravodlivosť pri ich rozdeľovaní, úcta k životu a ďalšie.

V súvislosti s posudzovaním súladu rozvoja regiónov (alebo regiónu samotného) s konceptom TUR (spôsobu života) sa vyskytujú rôzne pojmy. Pre naše potreby sa zdá byť účelné a prehľadné použiť tri kategórie :

 • princípy
 • kritériá
 • ndikátory

Princípy trvalo udržateľného rozvoja

 1. Ekologický princíp
 2. Princíp autoregulačného a sebapodporného vývoja
 3. Efektívnostný princíp
 4. Princíp rozumnej dostatočnosti
 5. Princíp preventívnej opatrnosti a predvídavosti
 6. Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií
 7. Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme
 8. Princíp kultúrnej a spoločenskej integrity
 9. Princíp nenásilia
 10. Princíp emancipácie a participácie
 11. Princíp solidarity
 12. Princíp spoluzodpovednosti (zdieľanej zodpovednosti) a diferencovanej zodpovednosti
 13. Princíp prijateľných chýb
 14. Princíp optimalizácie a medzisektorovej spolupráce
 15. Princíp environmentálne, sociálne a eticky priaznivého hosp., rozhod., riadenia a správania sa.

Kritéria trvalo udržateľného rozvoja

Nejde o maximalizáciu ale o optimalizáciu, preferovať prevenciu pre terapiou, minimalizovať spotrebu zdrojov, maximálne využívať druhotné suroviny, čo najefektívnejšie využívať prírodné zdroje, preferovať využívanie obnoviteľných zdrojov pred neobnoviteľnými.

Pri hodnotení toho, či sa posudzovaná realita vyvíja v súlade s princípmi TUR, je účelné používať kritériá, ktoré majú charakter otázky, či daný vývoj:

 • zabezpečuje existenciu, resp. revitalizáciu dotknutých prírodných hodnôt, biodiverzity, život podporujúcich systémov, samočistiacich schopností ekosystémov a pod.,
 • rešpektuje medze únosnosti zaťaženia krajinného systému
 • redukuje spotrebu neobnoviteľných zdrojov,
 • udržiava využívanie obnoviteľných zdrojov v medziach ich reprodukčných schopností,
 • akceptuje dlhodobé časové horizonty,
 • redukuje energo-materiálové vstupy (toky),
 • podporuje uzavretosť cyklov výroby a spotreby,
 • zabezpečuje recyklovateľnosť (znovavyužiteľnosť) výstupov
 • eliminuje plytvanie energiou, surovinami a.i. , ako aj zbytočné energo-materiálové straty,
 • podporuje spotrebiteľské návyky, korešpondujúce s predstavou trvalo udržateľného rozvoja/života,
 • umožňuje posilnenie miestnej kontroly nad zdrojmi,
 • zodpovedá kritériu vzájomnej tolerancie, tolerancie zo strany navrhovateľov rozvoja a schopností vcítenia sa do situácie iných,
 • napomáha smerovaniu k rovnováhe, odstraňovaniu umelých disproporcií, zdrojov nestability, bezpečnostných rizík a pod.,

Indikátory TUR

 • kvantifikovateľné údaje alebo hodnotné informácie; môžu byť: enviromentálne, ekonomické, sociálne, inštitucionálne; - podľa OECD: indikátory typu: 1. hnacia sila (koncept rozvoja), 2. stav (aktuálna situácia prír. prostr. a spol.), 3. reakcia (stratégia do budúcnosti)
 • 7 skupín indikátorov: index charakterizujúci ľudské práva, slobodu a rovnosť možností; indikátory spojené s demograf. situáciou a strednou dĺžkou života; zdravotný stav a zdravot. starostlivosť v jednotl. krajinách; vzdelanie, technológie, info; ekonomický rozvoj; spotreba zdrojov; environ. kvalita a environ. problémy

Odporúčané weby