Prístupy k pojmu trvalo udržateľný rozvoj (TUR, v anglickom jazyku sustainable development) v medzinárodnom meradle sú v súčasnosti veľmi rôznorodé. Jeho problematikou sa ako v minulosti, tak i dnes zaoberajú mnohí vedci, novinári či politici.

Definície trvalej urdžateľnosti

Pojem trvalej udržateľnosti sa po prvýkrát explicitne objavil v špeciálnom čísle časopisu The Ecologist ( ed. Goldsmith, 1972 ), kde sa deklarovalo: zásadnou chybou priemyselného spôsobu života a jeho étosu expanzie je, že nie je trvalo udržateľný.

Za jednu z prvých definícií vo svetovej literatúre možno považovať deficníciu autorov prvej správy Rímskeho klubu – Medze rastu ( Medows, D.H. et. al., 1972), ktorí trvalú udržateľnosť definujú ako taký stav globálnej rovnováhy, pri ktorej sa počet obyvateľov Zeme a kapitál udržiavajú na viac-menej konštantnej úrovni a tendencie pôsobiace na rast, či pokles týchto veličín musia byť pod dôslednou kontrolou.

V ďalšom období sa otázka trvalej udržateľnosti ako i trvale udržateľného rozvoja rozoberala na mnohých konferenciách seminároch. Ich princípy boli nakomplexnejšie a na najvyššej politickej úrovni určené výsledkami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu di Janeiro v roku 1992.

Konferencia prijala 5 základných dokumentov podporujúcich stratégiu TUR, ktoré možno považovať za inštrukcie na konanie. Rio deklarácia teda popisuje, čo by štáty mali považovať za povinnosť pre zachovanie života na Zemi do budúcnosti.

Trvalá udržateľnosť obsahuje tri podstatné dimenzie

  • ekologická dimenzia - sústredená na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi ( životnosť a rozmanitosť Zeme). Jej základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine v súlade s medzami únosnosti prirodzených ekosystémov.
  • ekonomická dimenzia - vychádza z posúdenia základného ekonomického vzťahu ,,zisk-spotreba“.
  • sociálna dimenzia - jej hlavným cieľom je zabezpečenie ,,dôstojnej“ kvality života pre každého človeka.

Otázka trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike

Otázka TUR v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 17/ 1992 Zb. o životnom prostredí, § 6: "Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov".

Jednou z najjednoduchších a zároveň najlepšie pochopiteľných definícií TUR je:
,,Trvalo udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich predkov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.”

Agenda 21

Najrozsiahlejším, najobsažnejším a najinštruktážnejším z dokumentov, prijatých na konferencii UNCED v Rio de Janeiro je Agenda 21. Názov má vyjadrovať, že ide o agendu pre 21. storočie. Podrobne rozpracúva a do akčnej roviny premieta zásady obsiahnuté v Rio deklarácii.

Agenda 21 sa považuje za prvý celosvetový dokument o uplatňovaní trvalo udržateľného rozvoja v rôznych sférach a na rôznych hierarchických úrovniach. Presné znenie agendy vo viacerých jazykoch ako aj jej stručný obsah je k nahliadnutiu na oficiálnej stránke TUR - www.tur.sk

Odporúčané weby