Klíma je jedným z rozhodujúcich fyzicko-geografických faktorov pri lokalizácii poľnohospodárstva. Môžme sem zaradiť teplotu (min., max., opt.), zrážky, sneh, vietor, svetlo, slnečný svit. -množstvo vody: veľkosť zrážok v mm, ich forma, sezónny výpar; -spotreba vody v g pre rastliny (Čvančara); -dĺžka koreňového systému rastlín pre vodu;

-dĺžka slnečného svitu; -kardinálne body teploty (min., max., optimum T); -biologická nula = min. T pri kt. rastlina prestáva vegetovať (cca 5°C); -používajú sa viaceré ukazovatele, napr. Langov dažďový faktor, Martonov ukazovateľ sucha a pod.; -voda je pozitívny činiteľ, rozpúšťa nerastné látky v pôde, dopravuje živiny; voda však spôsobuje aj eróziu, odnos pôdy a pod.;
Fenológia: -zisťuje časový nástup a priebeh zákl. životných prejavov (fenologické fázy), študuje sa vo vzťahu k ostatným zložkám kraj. sféry; -fenológia je kombináciou viacerých prvkov; -pre fenologické javy, ich nástup a priebeh, majú z činiteľov prírodného prostredia najväčší význam geogr. poloha a nadmorská výška, potom geomorfológia, pôda, povrchová a podzemná voda;; -hl. fenol. fázy (pri obilninách): začiatok siatia, vzchádzanie, všeobecné metanie, všeobecné kvitnutie, začiatok žatvy (zberu);
Pôda: -je pre poľnohosp. zákl. výrobným prostriedkom; -pôda je zložená zo 4 hl. častí: anorganické l., organické l., voda, vzduch;; -z hľadiska poľn. sú pre pôdu dôležité fyzikálne a chemické vlastnosti; fyzikálne: pórovitosť, priepustnosť, vzdušná a vodná kapacita, vzlínavosť a pod.; chemické: obsah živín v pôde, reakcia pôdy;; -z poľn. hľadiska (zrnitostné zloženie) najvhodnejšie sú stredné až stredne ťažké pôdy, v rámci SR zaberajú najväčší podiel (54%); hlinité pôdy v SR zaberajú 42%; z pôdnych typov sa najviac využívajú v SR černozeme (9%SR), hnedozeme (vyše 10%SR), nivné a lužné pôdy.
Georeliéf: -ovplyvňuje poľnohosp. využívanie pôdy najmä typom georeliéfu, nadm. v., svahovitosťou, expozíciou; -najväčšie možnosti pre poľn. výrobu poskytujú nížiny, najmä vo vyšších geogr. šírkach (nie na rovníku); nadm. v. ovplyvňuje spôsob poľnohosp., vo vyšších výškach sa obrábajú len slnečné J, JV, JZ svahy;; svahovitosť je limitujúci faktor pre použitie mechanizácie (traktor do 18°, kombajn do 12°); polia do max. 15°, vinohrady s terasovaním až do 60°; -terasovanie sa používa najmä v Ázii

Odporúčané weby