Na aplikáciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR) v obciach a malých regiónoch sa používa jeden z najvýznamnejších programov TUR – Miestna Agenda 21 (MA 21). Je to program trvalo udržateľného rozvoja pre 21. storočie, ktorý predstavuje súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných aktivít pre obec alebo mikroregión. MA 21 sa prvýkrát spomína v kapitole 28 Agendy 21, dokumentu OSN, ktorý bol prijatý v júni 1992 v Rio de Janeiro na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji za účasti 178 krajín sveta, vrátane Slovenska.

MA 21 predstavuje dlhodobý tvorivý proces, v ktorom samosprávy obcí, miest a mikroregiónov spolupracujú v partnerskom vzťahu s ostatnými hlavnými skupinami spoločnosti. Jedným z cieľov je vytvoriť akčný plán uplatňovania TUR na miestnej úrovni. Je efektívnym nástrojom na dosiahnutie TUR, pretože sa zakladá na reálnej práci a dobrej znalosti miestnych pomerov. Pri uplatňovaní MA 21 sa vychádza zo zásad robiť viac, avšak postupnými krokmi, používať viac zručnosti ako zdroje, byť menej náročný na spotrebu materiálu a pritom náročnejší na lepšie životné prostredie a kvalitu života.

Čo sa legislatívneho a právneho rámca týka, v roku 2002 NR SR prijala Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja v SR (04/ 2002).

Dôležitým a výrazne motivujúcim faktorom Miestnej agendy 21 je skutočnosť, že sú v nej riešené úlohy, ktoré občania vnímajú ako svoje vlastné problémy. Pri dosahovaní TUR dochádza tiež k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a vzdelávania, zvyšovanie zodpovednosti občanov za prostredie svojho sídla a obklopujúcej krajiny, čo je taktiež významnou skotočnosťou. I samotné previazanie TUR-u a životného prostredia je neodškriepiteľné. Pri dosahovaní TUR dochádza tiež k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a vzdelávania, zvyšovanie zodpovednosti občanov za prostredie svojho sídla a obklopujúcej krajiny.

Pri analýze TUR-u na úrovni malých regiónov sa v prevažnej väčšine sleduje 6 dimenzií :

  • EKO ( ekologická stabilita krajiny )
  • ENVIRO ( ukazovatele znečistenia a stavu enviromentálnej infraštruktúry )
  • EKONO ( ukazovatele ekonomického stavu a rozvoja regiónu )
  • DEMO ( demografické ukazovatele a štatistiky )
  • SOCIO ( sociálna situácia, pomery a podmienky v oblasti )
  • INFO ( miera informatizácie, úroveň informačných sietí a podobne )

Pri hodnotení regionálnych disparít z hľadiska TUR-u sa v metodickom postupe využívajú i viaceré výpočty na ich určenie.

Odporúčané weby