Články na Infoweby.sk

Pod pojmom výchova rozumieme cieľavedomú, zámernú a plánovanú činnosť, v ktorej sa utvára a formuje človek, rozvíjajú sa jeho duševné a telesné stránky, pripravuje sa na plnenie spoločenských úloh a na osobný a rodinný život. Výchova je základným pedagogickým pojmom a základnou pedagogickou kategóriou. (Rozinajová, 1998)

Čoraz častejšie sa stretávame s témou „Výchova detí v homosexuálnych partnerstvách" a otázne je, či je možné schváliť takýto výchovný proces. Aktualita tejto témy stále napreduje a stretávame sa s ňou v médiách, novinách, spoločnosti a na internete. Zdieľame rôzne názory zo všetkých hľadísk, ale medzi najvýznamnejšie patria názory cirkvi, politické stanoviská a pedagogické postoje.

Podľa spektra účinku a na základe farmakologických vlastností sa chinolóny zadeľujú do 4 generácií.

Chinolóny patria medzi antimikrobiálne chemoterapeutiká. Objav prvých chinolónov sa datuje na začiatok 60-tych rokov 20.storočia, keď G.T. Leshler v roku 1962  pri syntéze antimalarikachlorochinónu získal ako vedľajší produkt kyselinu nalidixovú. Tento naftyridínový derivát (azaanalógchinolónu) má in vitro baktericídny efekt na mnohé G- mikroorganizmy.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa skladá Anglickom, Škótskom, Walesom (tieto tri územia tvoria Veľkú Britániu) a Severným Írskom. Kľúčovým historickým dátumom pre budúci vývoj Spojeného kráľovstva sa stal rok 1066, v ktorom normánsky vojvoda Vilém (neskôr na základe svojho úspechu označovaný ako Vilém Dobyvateľ) spravil úspešnú inváziu do Anglicka.

Čínske občianske a revolučné vojny alebo Čínska občianska vojna (v širšom zmysle) je označenie pre sériu občianskych a revolučných bojov v Číne v prvej pol. 20. stor., ktorých najdôležitejšími “hráčmi” boli Kuomitang – Čínska národná strana, KMT, a Komunistická strana Číny. Skončili sa v roku 1949, kedy komunisti obsadili pevninu a Kuomitang utiekol na Taiwan a iné ostrovy.

Tomuto obdobiu konfliktu predchádzala vojna Vietnamu s Francúzskom, v ktorom sa porazeným stalo Francúzsko hlavne z dôvodu aplikácie tradičných vojnových operácií a spôsobov boja. Vietnam vďaka svojmu orientovaniu sa na partizánsky spôsob boja, prekonal tohto veľkého súpera. Po porážke francúzskych vojsk roku 1954 pri Dien Bien Phu, francúzske vojská opustili definitívne Indočínu.Tá bola rozdelená na Kambodžu, Laos. Severný Vietnam (Vietnamskú Demokratickú republiku na čele s komunistami v hlavnom meste Hanoj) a Južný Vietnam (Vietnamskú republiku – s vedením v Saigone).

V utorok 11. septembra 1973 v skorých ranných hodinách dostal Allende správu o povstaniu námorníkov na vojnových lodiach vo Valparaisu. Krížniky svojimi delami ostreľovali mesto, ktoré sa pučistom v okamihu vzdalo na milosť a nemilosť. O pár hodín pozdejšie sa ku vzbure pripojili i vojenské jednotky v hlavnom meste, obsadili rozhlasové štúdia a vysielače a obkľúčili La Monedu.

Zákonom o kolóniách z roku 1930 priniesol významné zmeny vo vývoji postavenia Angoly. Tento zákon čiastočne oživil angolské hospodárstvo, ale tým, že Portugalsko aplikovalo na Angolu prísnu ekonomickú kontrolu, obmedzilo snahy o jej politickú autonómiu.

Eritrea sa nachádza na strategicky dôležitom pobreží Červeného mora. Krajinu si chceli podmaniť už egyptskí faraóni. Pozostatky prvých obyvateľov nájdené na tomto území sú 10 000 rokov staré. V 1. storočí sa na severe Etiópie začalo formovať kráľovstvo Aksum, ktoré bolo závislé od eritrejského prístavu Adulis. Eritrejci obchodovali aj samostatne a významným artiklom sa stal obsidián.

Etiópska štátnosť nadväzuje na tradíciu Aksúmu a cisárskej dynastie, ktorá na území Etiópie vládla od 13. stor. až do r. 1974. V roku 1490 prvýkrát prišli na územie Portugalci. V 16. storočí kresťanská Etiópia za pomoci Portugalcov odolala útokom moslimských Afarov a Somálcov. V polovici 19. storočia po období rozdrobenosti znovu zjednotili Etiópiu cisári Tewodros a Menelik – rozšíril územie až k súčasným hraniciam. V jeho úsilí o modernizáciu pokračoval i Haile Selassie (1930 – 74). (Tisícročnú nezávislosť Etiópie narušila v r. 1935 – 41 okupácia fašistickým Talianskom.) Cisár však bol vojenským prevratom v r. 1974 zosadený, čo viedlo k nastoleniu marxistického režimu Mengistu Haile Mariama.

Alžírsko bolo 132 rokov pod francúzskou nadvládou, pod ktorú sa dostalo už v roku 1830. Bolo jednou z najdôležitejších francúzskych kolónií, považované dokonca za časť Francúzska a malo štatút dependencie. Nezávislosť dosiahlo v roku 1962 ako jeden z posledných afrických štátov.

Grécka občianska vojna prebiehala v rokoch 1946-1949 a predstavuje prvý prípad povojnového protikomunistického odporu. Víťazstvo protikomunistickej vlády priviedlo Grécko do NATO a pomohlo určiť rovnováhu síl v oblasti Egejského mora počas celej Studenej vojny.

Týranie dieťaťa v sebe zahŕňa rôzne formy a prejavy násilia spáchaných na deťoch. Týranie môže byť fyzické, psychické týranie, zneužívanie ako forma týrania, sexuálne zneužívanie a systémové týranie tiež nazývané aj druhotné ponižovanie. Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa považujeme akékoľvek nenáhodné, vedomé konanie voči dieťaťu, ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné a poškodzuje zdravý telesný, duševný a spoločenský stav a vývoj dieťaťa.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je závažnou, štvrtou najčastejšou psychickou poruchou so začiatkom zvyčajne v detstve alebo adolescencii. Obsedantno-kompulzívna porucha sa prejavuje nutkavými myšlienkami a správaním a patrí medzi neurotické poruchy. Porucha môže začať postupne ale aj náhle, asi v 50% prípadov jej predchádza stresujúca životná skúsenosť.

Základom spoločenského styku ľudí je komunikácia. Komunikujeme v každej situácii, napr. ak hovoríme o bežných záležitostiach s priateľmi, či obhajujeme svoje názory pred šéfom, ak čítame noviny, či študujeme vedecký text, ak píšeme pohľadnicu z dovolenky alebo štylizujeme úradný list. Komunikujeme aj vtedy, keď mlčíme a nie je možné nekomunikovať.

Antropológovia zvyčjne latinsko-amerických indiánov radia medzi mongolské národy, považujú ich aj za zvláštnu výraznú rasovú skupinu. Ich predkovia prišli na americký kontinent zo severovýchodnej Ázie asi pred 50 000 až - 12 000 rokmi , keď boli obidva kontinenty spojené na mieste dnešného Beringovho prielivu. Je možné, že Inuiti (Eskimáci) a Aleuťania (obyvatelia Aleutských ostrovov) sú potomkami poslednej a viacerých samostatných kolonizačných vĺn. Priplávali do Ameriky a osídlili ju v posledných 5 000 rokoch. Prvé usadené spoločnosti sa vyvinuli až v druhom tisícročí p.n.l. a prvé skutočné civilizácie s voľným časom a deľbou práce ešte neskôr.

Degradácia životného prostredia sa prejavuje hlavne v sídlach, ktoré sú vytvárané za pomoci priemyslu. (Bratislavská a Košická. Každá z týchto oblastí má svoje jadro (priemyselné centrum), vlastné urbanizované územie.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva patrí medzi kultúrne znaky obyvaveľstva. Školské vzdelanie je odrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti, odráža celkové ekonomické, hospodárske a sociálne pomery krajiny.

Národnosť je príslušnosť obyvateľstva k určitému národu. Národ je zas akási „historická forma ľudskej spoločnosti, ktorá vznikla na základe pevného spoločenského, hospodárskeho života, spoločného jazyka, územia, kultúry, spôsobu života, tradícií a ich odrazu v národnostnej psychike a národnom vedomí“. Národ nie je biologická kategória, nemôžeme ju zamieňať s kategóriou rasovej štruktúry.

Ľudská rasa označuje historicky sformovanú veľkú skupinu obyvateľov, ktorú spája spoločný dlhodobý vývoj. Majú množstvo spoločných morfologických a fyziologických znakov, ktorých menlivosť je podstatne menšia v rámci jednej rasy ako medzi príslušníkmi rôznych rás. Preto sa takéto veľké skupiny obyvateľstva vyčleňujú na základe zhody fyzických znakov, ktoré sú dedičné.

Štruktúra obyvateľstva patrí medzi najvýznamnejšie charakteristiky demografickej statiky. Statické veličiny sú však výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, napr. súčasnú vekovú štruktúru obyvateľstva určitej populácie ovplyvnil vývoj populačných procesov za minulých 60 až 100 rokov (pôrodnosť, úmrtnosť, mech. pohyb).

Mechanický pohyb tvorí priestorový pohyb obyvateľstva, čo sú všetky typy jeho premiestňovania. Ide o veľké množstvo typov pohybu, ktoré sa odlišujú podľa: dĺžky trvania (trvalé a dočasné), vzdialenosti (vnútorné a vonkajšie), smer pohybu (D-M, M-M,...), organizácie (legálny, dobrovoľný, nútený), príčin (ekonom., polit., náb.), početnosť skupín (individ., masové), priestorový priebeh, štrukturálne znaky účastníkov pohybu.

Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) bolo založené Rímskou zmluvou v r. 1957, od r. 1993 - EÚ. Zahraničný obchod sa považuje za jednu z najúspešnejších oblastí činnosti EHS/EÚ, vďaka dohodám s EZVO vznikla v 70. rokoch rozsiahla oblasť slobodného obchodu s priemyselným tovarom. Najväčší podiel na zahraničnom obchode EHS/EÚ má Nemecko, potom Francúzsko, Veľká Británia, Talianksko, Holandsko.

Ckestovný ruch zahŕňa všetky formy cestovania, doma aj v zahraničí za účelom oddychu, rekreácie, poznávania, zábavou, kultúrou a športom, pričom pobyt návštevníka sa odráža na hospodárskom živote navštíveného miesta. Podľa definície AIEST: "CR je súbor všetkých javov a vzťahov, kt. vyplývajú z cestovania a pobytu osôb mimo obvyklého bydliska a pracoviska a nie je motivované trvalou zárobkovou činnosťou alebo usadením"

NOTOGEA – Austrálska oblasť: ježura austrálska, vtákopysk divný, koala medvedíkovitá, papagájec vlnkovaný (andulka), nestor kea, varan komodský, diabol medveďovitý, pes dingo, tajpan nebezpečný, kivi veľký, emu hnedý, kengura červená, kakadu žltolíci, hatéria bodkovaná, pytón zelený, vombat medveďovitý, ...

Agát biely: svetlomilná, pomerne nenáročná drevina zo Sev. Ameriky, introdukovaná 1630

  • bez problémov aklimatizoval v Európe
  • v minulosti vysádzaný ako okrasný, pôdoochranný, medonosný strom, s tvrdým odolným drevom
  • šíri sa sám v prirodzených a človekom ovplyvnených spoločenstvách, dodáva veľké množstvo dusíka(N) do pôdy z hľúz a tým likviduje ostatné dreviny a tvorí agátiny

Drevo má v porovnaní s inými materiálmi množstvo výhod. Je vcelku ľahké, pružné a ľahko spracovateľné. Okrem iného je aj lacnejšie než väčšina materiálov. Manipulácie s drevom je tak isto pomerne jednoduchá. Drevo má však aj svoje nedostatky. Je nestabilné, má rôzne mechanické vlastnosti, dané napríklad druhom dreviny, miestom rastu, smerom vlákien a pod..

Ak ste si nechali olepiť materiál s ABS hranou, dávajte si pozor na lepidlo, ktoré často krát presakuje cez nalepené hrany. Odporúčame preto pozorne skontrolovať, či sa lepidlo nenachádza na okraji dielca. Tento problém je viditeľný hlavne pri materiáloch tmavších farieb, keďže lepidlo v olepovacích prístrojoch býva prevažne bielej farby. Je preto vhodné sa pred olepením spýtať na farbu lepu. Ak sa náhodou lepidlo vyskytuje, odporúčame ho vyčistiť toluénom. Veľmi vhodný je toluén lekársky, ktorý sa dá bežne zohnať.

Morenie dreva je povrchová úprava, ktorej výsledkom je zmena farby dreva. Je to veľmi dôležitá úprava, pri ktorej musíme byť veľmi precízny. V dôsledku nepozornosti, môžu na dreve vzniknúť rôzne škvrny. Je tak isto dôležité pozorne skontrolovať, či je opracované drevo naozaj celé namorené. Dôležité je tiež, pred začatím morenia, uvedomiť si niektoré vlastnosti dreva, najmä fakt že sa vlákna dreva po styku s vodou začínajú vzpínať.

Lakovanie dreva je veľmi dôležitá povrchová úprava. Lakovanie slúži na ochranu dreva a farby pred vonkajšími vplyvmi. Lak dodáva farbe dreva tmavší odtieň a lesk a celkový vzhľad tak pôsobí omnoho krajšie a luxusnejšie. Lakovaniu dreva predchádza jeho morenie, preto je dôležité aby sa vykonalo naozaj starostlivo.

Brúseniu dreva sa zrejme nevyhne nikto, kto sa venuje spracovaniu a obrábaniu dreva. Je to nevyhnutná činnosť pri ktorej sa povrch dreva zbrusuje príslušnými pomôckami. Cieľom brúsenia je dosiahnuť čo najhladší povrch dreva. Brúsenie netreba podceňovať a je dobré ho vykonávať naozaj svedomito, keďže o toho závisí výsledný vzhľad obrábaného materiálu.

Reprodukcia obyvateľstva je stála obnova obyvateľov na určitom území. Uskutočňuje sa striedaním generácií (zomierajúcich a novorodencov). Ovplyvňujú ju aj ďalšie populačné javy a procesy. Reprodukcia obyvateľstva v biologickom zmysle zahŕňa procesy rodenia a umierania, ktoré sú základom existencie obyvateľstva.

Hlavné horotvorné pochody prebiehali koncom druhohôr a v treťohorách. Na stavbe vnútornej časti Západných Karpát sa však zúčastňujú aj staršie horninové komplexy.

Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník, napríklad: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou. Avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty. Rozhodujúci nie je čas, ale výsledok, a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle.

Orálna hygiena (ústna, zubná, dentálna hygiena) - ide o súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku ochorení v dutine ústnej. Jedná sa o prevenciu, ktorej cieľom je zabrániť vzniku kazu, zabrániť vzniku zápalu - gingivitíde, paradontitíde a udržať terapeutický výsledok po liečbe tvrdých a mäkkých tkanív.

Stomatológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá anatómiou, fyziológiou, patológiou mliečneho a dospelého chrupu, tiež prevenciou, diagnostikou a liečbou chrupu, tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacimi. Úzko spolupracuje s ďalšími lekárskymi odborníkmi ako je otorinolaryngológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, onkológia, pediatria, dermatovenerológia.

Technika čistenia zubov by mala zodpovedať vekovým osobitostiam jedinca a stavu jeho chrupu. Žiadne čistenie zubov nesmie bolieť! Pre čistenie zubov je vhodné kombinovať niekoľko techník (napr.: čistenie zubov kefkou v kombinácii s čistením medzizubnou kefkou), avšak technika by mala byť jednoduchá, rýchla a maximálne účinná. Správne čistenie zubov trvá dve až tri minúty (rozhodujúci nie je čas, ale výsledok), a to najmenej dvakrát denne, najlepšie po každom jedle. Technik čistenia zubov je niekoľko druhov.

Vývoj zubov začína bujnením epitel dutiny ústnej pri okraji čeľuste. Z takto vytvoreného epitelového pruhu sa neskôr vytvára vestibulum oris. Po čase dochádza k ďalšiemu množeniu buniek čím vznikajú primárne zubné pupence, ktoré sú zárodkami stálych zubov. Vzhľad takéhoto zárodku pripomína tvar pohárika preto túto fázu nazývame aj fázou tiež štádiom zubného pohárika. Pohárik predstavuje primitívny sklovinový orgán.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že časové obdobie, kedy je celková prevencia najčinnejšia, je určená dobou, v ktorej sa zárodky zubov zakladajú, rastú a mineralizujú. U dočasných zubov spadá toto obdobie z veľkej časti do intrauterinného života. Základy stálych zubov vznikajú aj in utero, aj po narodení. Mineralizácia koruniek stálych zubov prebieha v prvých rokoch života dieťaťa. Z toho vyplýva, že s celkovou prevenciou je vhodné začať už u budúcej matky a že u dieťaťa je najúčinnejšia v predškolskom veku.

Nesprávna životospráva, stres, vysoký obsah cukru a rôzne ďalšie negatívne civilizačné vplyvy oslabujú celkovú obranyschopnosť nášho organizmu. Tým sa samozrejme oslabujú prirodzené samočistiace mechanizmy v ústach, ktoré by mali podporovať odolnosť zubov proti zubnému kazu. Pre zachovanie zdravých zubov musíme teda dbať predovšetkým na stopercentnú prevenciu, k čomu nám však klasická zubná kefka nebude stačiť. Nemôžeme ňou totiž odstrániť zubný povlak, ktorý JE živnou pôdou pre baktérie zubného kazu.

Pojem mentálna retardácia pochádza z latinských slov mens – myseľ, rozum a retardatió – zdržanie, oneskorenie. Pojem retardatió vystihuje vývinový aspekt poruchy a tiež zvýrazňuje skutočnosť, že mentálna postihnutie nie je ustálené, definitívne a ukončené. Podľa Matulaya v slove retardácia je vyjadrená nádej, že nejde o úplné zastavenie duševné vývinu, ale iba o jeho zadržanie či oneskorenie.

V súčasnej dobe patrí sociálne poznávanie k popredným témam sociálnej psychológie. Okrem termínu sociálne poznávanie sa využívajú aj iné termíny ako napríklad, sociálne vnímanie, sociálna percepcia, poznávanie človeka človekom a podobne. Niekedy sa označuje ako štúdium toho, ako si človek utvára dojmy o črtách a charakteristikách iných ľudí, ako vníma ich emócie a ako interpretuje ich správanie. Je to aj štúdium toho, ako človek poznáva svoj sociálny svet a vzťahy, ktoré v ňom prebiehajú. Je to poznávanie ľudí, to ako človek vníma človeka (interpersonálne vnímanie), vzťahy medzi ľuďmi a situácie medzi ľuďmi.

História nemrznúcich zmesí nie je taká bohatá ako história iných priemyselných výrobkov či potravín, ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu. Dátum, kedy bola vyrobená prvá nemrznúca zmes, sa v literatúrach presne neuvádza, môžeme však predpokladať, že úzko súvisí s rokmi, kedy sa vyrobil etylénglykol, denaturovaný lieh a automobil.

Na vlastné použitie v reálnych teplonosných sústavách sa nemrznúca zmes riedi vodou tak, aby tvorila spravidla 20 až 60 %-ný roztok s dobrými teplonosnými vlastnosťami vykazujúci minimálne korózne účinky na konštrukčné materiály teplonosnej sústavy. Nemrznúce zmesi sú vhodné na používanie v chladiacich sústavách nielen automobilových motorov, ale aj iných teplovýmenných aparátov.

Etylénglykol (HO – CH2 – CH2 – OH) patrí medzi dioly. Sumárny je C2H6O2. Jeho hustota je 1,1132 g.cm-3 a teplota varu je –197,3  °C. S vodou je neobmedzene miešateľný. Vznieti sa pri teplote 410 °C. V čistej forme je to nezapáchajúca, bezfarebná kvapalina. Napriek sladkej chuti je jedovatý a jeho užitie môže spôsobiť smrť.

Glycerol, alebo glycerín, systematickým názvom propán-1,2,3-triol, je hygroskopická bezfarebná viskózna kvapalina bez zápachu, sladkej chuti. Je dôležitou biogénnou organickou zlúčeninou, lebo je vo forme svojich esterov súčasťou tukov. Glycerol je trojsýtny alkohol. Jeho oxidáciou vzniká celý rad látok.

Denaturovaný lieh (CH3-CH2-OH) je vo vode rozpustná látka, ktorá je riediteľná v každom pomere, pričom vzniká objemová kontrakcia a roztok sa zahrieva, zmenšuje svoj objem. Je veľmi horľavý, dráždi, odmasťuje a vysušuje sliznice. Pri odparovaní vzniká nebezpečenstvo výbuchu pár. Používa sa v priemysle. Je to bezfarebná tekutina (pri teplote 20 °C). Denaturovaný lieh je etanol, ktorý má prídavné látky, aby bol zapáchajúci a nechutný, a teda nevhodný na pitie. V niektorých prípadoch môže byť aj farbený

Chladením sa má udržiavať správna prevádzková teplota motora. Odvádza sa ním teplo, ktoré sa uvoľňuje pri spaľovaní a nevyužije sa na mechanickú prácu alebo sa neodvedie sálaním a výfukom.

V súčasnosti sú používané prakticky tri druhy nízkotuhnúcich zmesí:

Odporúčané weby