Politika má pôvod v Grécku a slove politikos, čo v preklade znamená "z, pre, alebo týkajúce sa občanov". Politika je umením a vedou ovplyvňovania ľudí na občianskej, alebo individuálnej úrovni. V súčasnosti sa zameriava na vzťahy občanov a politikov, ako aj ich voľbu s cieľom, čo najlepšieho spravovania vecí verejných.

Štát

Pôvod štátu a politiky možno hľadať vo vojne a technologickom pokroku. Možno tvrdiť, že všetky politické systémy majú základy predovšetkým v úspešnom napredovaní v týchto dvoch oblastiach.

V minulosti boli vládcovia ako králi a cisári častokrát pokladaní za božské osoby, čo ukončila až revolúcia vo Francúzsku. Napriek tomu sa títo panovníci so svojimi radcami stali základom monarchií a konštitučných monarchií.

Aristoteles vymedzil niekoľko základných typov štátu:

  • monarchiu
  • aristokraciu
  • timokraciu
  • tyraniu
  • demokraciu
  • oligarchiu

Dnes je možné konštatovať, že nejestvuje tzv. správna forma vládnutia a politiky, ktorá by vyhovovala každému jednotlivcovi. Je to do veľkej miery spôsobené samotnou povahou ľudí t.j. zneužívaním delegovanej moci.

Súčasné štáty sú budované na princípe suverenity. Vládnutie v nich môže byť realizované autokratickým panovníkom, alebo vládou fungujúcou na základe ústavy, čo je spravidla písomný dokument určujúci právomoci vlády.

Formy politiky a vládnutia

V zásade možno rozlíšiť dve základné formy vlády. Centralizovanú, známu z francúzkeho prostredia a založenú na lokálnom spravovaní - Anglicko, ktorá je relatívne slabšia, ale zároveň menej byrokratická.

Politické strany

Politická strana je organizáciou, ktorá sa pokúša cez hájenie záujmov rôznych skupín získať a udržať moc v štáte, aby mohla tieto záujmu lepšie presadzovať. Politická strana má obvykle konkrétny program, ciele a víziu, s ktorou sa pokúša zaujať, čo najširšie publikum. Boj o moc môže prebiehať taktiež formou spájania a koalícií politických strán s podobným programom. Politické strany sa zúčastňujú volebného boja formou kampaní, prípadne mítingov, alebo protestov.

S modernou politikou a vládnutím úzko súvisí svetová politika a politická veda.

Odporúčané weby