Ekologické poľnohospodárstvo je systém priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný agroekosystém, ktorý využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje, ekologicky šetrné technológie a postupy, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia.

Základnými podmienkami ekologického chovu hospodárskych zvierat je súbor základných podmienok pre ekologické chovy zvierat, ktorý je daný pravidlami ekologického poľnohospodárstva.

Ekologický chov zvierat je založený na takých formách starostlivosti človeka o zvieratá, ktoré uspokoja ich potreby v oblasti fyziologickej, etologickej a zároveň sú rešpektované i etické kritériá. V ekologických chovoch musíme rešpektovať podmienky určené pre túto oblasť ľudskej činnosti predpismi vyššej právnej sily.

Výživa zvierat v tomto chove musí spĺňať nasledovné podmienky: prežúvavce sa musia pásť minimálne 150 dní, ostatné druhy musia mať časť kŕmnej dávky v čerstvom stave.

Prežúvavcom sa musí zabezpečiť 60 % dennej potreby živín vo forme objemových krmív v kritických biologických fázach života (vysoké štádium gravidity, popôrodné obdobie, rozdojovanie, prvé štádium laktácie), potrebné živiny pridávať vo forme cereálnych a strukovinových komponentov.

Veterinárna starostlivosť tiež musí spĺňať určité kritériá. Terapeutické zákroky sú povolené s použitím prírodných liečebných postupov, konvenčné len v prípade rýchleho zlepšenia zdravotného stavu a zamedzeniu šírenia nákazy. Terapeutické zásady a evidencia získaných produktov počas liečby a ochrannej dobe musí byť zaznamenaná; po ukončení liečby je uplatňovaná dvojnásobná ochranná doba. Vakcinácia sa môže uskutočniť len so súhlasom kontrolného ústavu.

Je prísne zakázané paušálne podávanie liekov a profylaktických prípravkov, hormonálna synchronizácia ruje a stimulácia ovulácie. Tiež je zakázaný transfer (prenášanie) embryí.

Pri chove dojníc sa uplatňujú tieto ukazovatele na ustajnenie: voľné ustajnenie s plochou ležoviska 6 m².ks-1, ustajnenie s priväzovaním na ploche 2,3 x 1,2 m.ks-1, ležoviskový box s podstieľaním 2,4 x 1,2 m.ks-1. Nevyhnutnou podmienkou chovu dojníc je výbeh a pasenie.

Dojace zariadenie s príslušenstvom sa dezinfikuje pitnou vodou zohriatou na 85 °C (resp. parou) 0,5 % HNO3, 0,5 % NaOH a niektoré dezinfekčné prostriedky schválené kontrolným orgánom.

Odchov teliat v ekologickom poľnohospodárstve je mimo stabilných ustajňovacích priestorov a teľatá sú kŕmené materským mliekom až 10 týždňov po pôrode. Zakázané je kŕmiť mláďatá mliečnymi náhradkami a mliekom z konvenčných chovov.

Pri chove výkrmového dobytka sa vylúčia agresívne jedince zo stáda a pri pastevnom odchove sa musia vybudovať prístrešky. Zakázaný je roštový spôsob ustajnenia, bezpodstielkové ustajnenie alebo úsporné podstieľanie.

Pri chove jalovičiek a býčkov je potrebné pripraviť vhodné podmienky na voľné ustajnenie vo výbehu s prístreškami.

Odporúčané weby