Viac ako 67 % HDP Estónska je tvorené terciérnym sektorom, priemysel tvorí cez 28 % HDP a približne 5,5 % HDP je tvorených primárnym sektorom. Pri porovnaní štruktúry odvetví podieľajúcich sa na tvorbe HDP spred roku 1991 a v súčasnosti ( rok 2005), zistíme značný rozdiel.

Najvýraznejšie zmeny :

  1. pokles podielu odvetvia Poľnohospodárstva, poľovníctva a lesného hospodárstva z 22,01 % v roku 1989 na 3,9 % v roku 2005
  2. pokles podielu priemyselnej výroby z 35,1 % v roku 1989 na 18,5 % v roku 2005
  3. pokles významu verejnej správy
  4. vzrast podielu služobných odvetví, najmä vznik nových kategórií, ako napr. finančné sprostredkovateľstvo, či trh s nehnuteľnosťami

Odporúčané weby