Fotografia je umenie, veda a praktické vytváranie trvalých obrazov záznamom svetla alebo elektromagnetického žiarenia, a to buď chemicky pomocou svetlocitlivého materiálu, ako je fotografický film, alebo elektronicky prostredníctvom obrazového snímača.

Objektív sa používa zameranie svetla odrazeného alebo emitovaného z objektov do reálneho obrazu na svetlocitlivý povrch vnútri fotoaparátu pri meranej expozícii. U digitálnych fotoaparátov je výsledkom v elektronickom obrazovom snímači elektrický náboj na každom pixeli, ktorý je elektronicky spracovaný a uložené v digitálnom obrazovom súbore pre následné zobrazenie alebo spracovanie.

U analogových fotoaparátov sa vo fotografickej emulzii neviditeľný latentný obraz neskôr chemicky vyvinie do viditeľného obrazu, a to buď negatívne alebo pozitívne v závislosti od účelu fotografického materiálu a spôsobu spracovania. Negatívny obraz na filme sa tradične používa na tvorbu pozitívneho obrazu na papier, známy ako tlač.

Podobne ako fotografia sa na záznam obrázkov už i v nimulosti hojne využívali kamery, resp. videokamery, ktoré na rozdiel od fotoaparátov zachytávali pochyblivé obrázky, teda zachytávali verný časový úsek so zvukom.

Kamera sa používa pre elektronické získavanie filmu. Pôvodne bola vyvinutá pre televízny priemysel, ale dnes sa bežne využíva, ba dokonca je súčasťou i mobilných telefónov. Prvé videokamery a filmový prenos vôbec vznikol vďaka Johnovi Logie Bairdovi, ktorý je otcom prvého experimentálneho vysielania BBC v roku 1930.

 

Odporúčané weby