Poistenie je vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami - poistníkom a poisťovňou. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok, zodpovednosť za škodu i finančné straty.

Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť. Jej úlohou je kryť poistné riziká - nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku ide napr. o požiar, blesk, výbuch, víchrica a pod., v poistení osôb ide o smrť, invaliditu, úraz, choroby a pod. Základnou povinnosťou poisťovne je vyplatiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu, disponuje ňou a má povinnosť platiť poistné. Poistený je osoba, na ktorej život, zdravie, majetok alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje/ dojednáva. Poistník a poistený môže, ale nemusí byť tá istá osoba alebo subjekt.

Právne formy poistenia:

 1. Zmluvné (dobrovoľné) poistenie - vykonáva sa na základe zmluvy podľa dohodnutých podmienok medzi poisťovňou a poistníkom, napr. životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie domácnosti, havarijné poistenie motorových vozidiel a podobne.
 2. Povinné zmluvné poistenie - zákon predpisuje, aby poistený uzavrel poistnú zmluvu s ľubovoľnou poisťovňou za zmluvne dohodnutých podmienok, napr. PZP motorového vozidla, poistenie profesnej zodpovednosti advokáta, lekára alebo iných určených profesií, poistenie enviromentálnych skôd  a podobne.
 3. Zákonné poistenie - zákon určuje všetky podmienky poistenia, ako aj finančný ústav, v ktorom sa má klient poistiť, napr. nemocenské alebo dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Poistenie podľa obsahu:

Životné poistenie

 • poistenie pre dožitie, poistenie smrti, investičné životné poistenie
 • poistenie detí - poistenie na štart do života
 • pripoistenia k životnému poisteniu - úrazové, kritických chorôb, invalidity, atď.

Neživotné poistenie

 • úrazové poistenie, zdravotné poistenie, nemocenské poistenie
 • cestovné poistenie
 • poistenie  motorových vozidiel, železničných vozidiel,  leteckých rizík
 • poistenie majetku
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie právnej ochrany

Poistenie liečebných nákladov je komerčné zdravotné poistenie do zahraničia pre prípad úrazu alebo choroby, ktorým je krytá akútna zdravotná starostlivosť.

Poistné krytie obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na prevoz chorého do vlasti
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov na územie SR v prípade úmrtia poisteného

Poistenie pre jednotlivcov, rodiny i kolektívy sa dojednáva vo väčšine poisťovní na Slovensku ako krátkodobé – na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí alebo ako celoročné,  či dokonca viacročné cestovné poistenie.

K poisteniu liečebných nákladov v zahraničí je možné pripoistiť:

 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí
 • úrazové poistenie
 • poistenie batožiny
 • poistenie storno poplatku
 • poistenie meškanie letu a batožiny

Odporúčané weby