Poľnohospodárska výroba predstavuje jednu zo záklandných hospospodárskych činností človeka. Predstavuje systematické využívanie prírodných zdrojov a síl k zabezpečeniu potravy a ďalších surovín pre človeka. Poľnohospodárska výrova predstavuje primárnu sféru hospodárstva. V súčasnosti dochádza k výraznému prepojeniu so spracovateľským priemyslom – utvára sa tzv. agrokomplex.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo je výraznou priestorovou hospodárskou činnosťou človeka. Poľnohospodárstvo sa od ostatných hospodárskych činností odlišuje sezónnosťou (rastlinná výroba). Poľnohospodárska výroba je značne závislá od prírodných, ekonomických a sociálnych podmienok.

Poľnohospodársky podnik je základná jednotka v ktorej sa uskutočňuje poľnohospodárska výroba. U nás: nad 30 árov pôdy, a prevažná časť produkcie smeruje na trh.

Poľnohospodárstvo využíva biologické hmoty rastlín a živočíchov a uspokojuje potrebu človeka – výživu. Základnou podmienkou poľnohospodárstva je pôda, avšak nevyužíva sa celý pôdny fond Zeme. Poľnohospodárstvo vplýva výrazne aj na životné prostredie (zmena krajiny, používanie chémie, ...)

Odporúčané weby