Vedu je možné charakterizovať ako rozvoj vedomostí prostredníctvom výskumu  Takéto vedomosti sú najčastejšie šírené prostredníctvom výučby. Výskum predstavuje metodické hľadanie nových znalostí a taktiež ich dokumentáciu a zverejnenie vo forme vedeckých prác.

Vedecká teória je odvetím filozofie, ktorého pohľad na pravdu je veľmi kritický. Pre výskum je dôležité najmä poznanie metód a podmienok získania vedomostí. Zmyslom výskumu je poznať príčiny a podmienky vzniku prírodných, alebo spoločenských javov.

Prvotná fáza výskumu začína otázkou, ktorá môže vzniknúť z predošlého skúmania, objavu, či situácie z bežného života.Najskôr je potrebné popísať skúmaný problém. Výskum prebieha v malých krokoch. Celkový problém skúmania obvykle býva rozdelený do viacerých čiastkových problémov. Problém môže byť spracovávaný sekvenčne alebo paralelne niekoľkými výskumnými tímami. V snahe vyriešiť vedeckú úlohu, si vedec volí konkrétnu metódu skúmania.

Po vyriešení čiastkového problému výskumu, začína fáza zverejnenia. Jedná sa o systematickú prezentáciu použitých prameňov, metód, experimentov, meraní a pod.Výskumný projekt by mal byť preto zdokumentovaný čo najdôkladnejšie.

Výsledky výskumu bývajú publikované vo vedeckých časopisoch, na vedeckých konferencíách a pod. Pred uverejnením sú výsledky výskumu najskôr hodnotené a oponované ďalšími vedcami.

Odporúčané weby