Regionálny rozvoj alebo rozvoj regiónov nie je jednoduché v celej jeho rozmanitosti zadefinovať jednou poučkou. Jednoducho ho však môžme označiť ako súhrn činností smerujúcich k rozvoju regiónov od zachytenia regiónu, spoznania zákonitostí jeho fungovania, odhalenia nedostatokov i silných stránok regiónu ako aj stanovanie kľúčových aktérov v regionálnom rozvoji.

V nadväznosti na tieto poznatky prichádza k formulácii rozvojových vízií, stanoveniu cieľov a prístupov a následne k aplikácii stanovených postupov, sledovaniu efektov, spätnej väzbe, prípadne k úpravám plánu a podobne.

Jednou z najznámejších analytických metód / prístupov je SWOT analýza. Jedná sa o komplexnú metódu kvalitatívneho hodnotenia, kedy rozčleňujeme faktory rozvoja do štyroch skupín:

  • silné stránky (S - strenghts)
  • slabé stránky (W - weaknesses)
  • príležitosti (O - opportunities)
  • ohrozenia (T - threats)

teda vonkajšie faktory z hľadiska subjektu hodnotenia.

Podpora regionálneho rozvoja sa na Slovensku uskutočňuje v zmysle zákona č.503/2001 Z.z. a záklanými dokumentmi regionálneho rozvoja na Slovensku sú:

  • národný rozvojový plán Slovenskej republiky
  • regionálny operačný program
  • sektorový operačný program
  • program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
  • programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Odporúčané weby