Keď sa pozrieme do minulosti, nájdeme spotrebiteľa v stredobode pozornosti výrobných podnikov, presne tak ako je tomu dnes. Jeho profil sa však trochu menil. Už vtedy bolo zrejmé, že prežitie akéhokoľvek podnikania sa nezaobíde bez zamerania sa na zákazníkov, ktorí sa pre daný produkt rozhodnú. Je ale samozrejmé, že v minulosti , nemali taký veľký výber ako majú dnes, čo spôsobilo ich ,,rozmaznanosť" v tomto smere.

Dnes je už takmer nemožné podnikať v odvetví, v ktorom by sme nenašli konkurentov. V každom z nich je na výber hneď z mnohých možností, čo vedie k rozmanitosti a koniec koncov aj k väčšej spokojnosti na strane spotrebiteľa. Konkurencia im umožní nakúpiť lacnejšie, či kvalitnejšie produkty šité na mieru. Horšie je to na strane podnikateľa. Dravá konkurencia núti k neustálemu uvažovaniu, a k takzvanej studenej vojne medzi podnikmi s podobným zameraním.

Ak nie sú na trhu jediným, treba byť minimálne buď rovnako dobrým alebo lepším. V opačnom prípade dôjde k rýchlemu úpadku. Fungovanie jednotlivých podnikov je súhrn stratégií, ktoré umožnia byť lepší ako konkurencia, často krát si to ale vyžaduje veľmi veľa úsilia. Existuje mnoho spôsobov ako uspieť, je preto len na firme ktorú stratégiu si zvolí, ktorú dokáže nasledovať a na ktorú je stavaná. Pri tom všetkom je ale najdôležitejšie byť neustále v strehu a poznať stratégie svojho súpera.

Klasické ekonomické stratégie ovplyvnené ekonomickým myslením

Základom všetkého je tu zisk, ako hlavný ukazovateľ výkonnosti podniku. Ten sa dá veľmi jednoducho vypočítať ako rozdiel tržieb ( T ) a nákladmi ( N ).

Z = T – N

Tržby závisia od objemu výroby produktov ( Q ) a ceny jedného produktu ( P )

T = P x Q

Náklady (celkové ) sa odvíjajú od fixných nákladov súvisiacich s výrobou produktov ( F ) a variabilných nákladov, ktoré sú závislé od variabilných nákladov ( V ) na objem výroby
( Q ).

N = F+V+Q
Z = P x Q – ( F + V x Q )

Graficky to možno vyjadriť takto :

strategie break even point

Break Even Point znamená miesto, kde sa náklady rovnajú tržbám, čiže zisk je nulový. Z obrázka vidno ,že pri vyšších objemoch predaja dosahuje podnik zisk, pri nižšom stratu. Preto sa nemožno čudovať že medzi základné konkurenčné stratégie boli stratégie zamerané na znižovanie nákladov..

Stratégie zamerané na znižovanie nákladov a ich nedostatky

Medzi základné výhody pri znižovaní nákladov patrí zníženie cien a keďže cena je veľmi silným a rozhodujúcim faktorom pri výbere produktu zákazníkmi, vedie táto stratégia k získaniu si nových zákazníkov, ktorí na stabilizovanom trhu logicky ubudnú konkurentom produktov.

Táto stratégia ťahaná nižšou cenou bola v minulosti veľmi populárna a bola vnímaná ako najjednoduchšia a najúčinnejšia cesta na dosahovanie víťazstiev v súťaži s konkurentmi. Uplatňovali ju napríklad Ford a Baťa, ktorí sa snažili o získanie pozície na trhu prijateľnými cenami produktov pre širokú verejnosť.
Samozrejme aj táto voľba má druhú stranu mince.

  • Neúmerná snaha o znižovanie nákladov môže viesť ku znižovaniu kvality výrobkov, čo vedie k strate dôvery zákazníkov.
  • Ak túto stratégiu uplatňuje viacero firiem v odvetví, výsledkom je zníženie priemerných nákladov v odvetví a strata očakávaného efektu.
  • Nákladovým ,,vodcom" v odvetví môže byť iba jedna firma
  • Ak firma nájde cestu ako znížiť náklady, je pravdepodobné že že túto cestu bude konkurencia napodobňovať, čím sa výhoda vytratí.

Samozrejme, nie len najnižšou cenou si možno získať zákazníkov a poraziť tak konkurenciu. Jendou z ďalších ciest je ponúkať zákazníkom kvalitnejšie produkty, prípadne produkty odlišujúce sa od ponuky konkurencie. Podmienkou tejto diferenciácie však je, že zákazník bude ochotný si za túto odlišnosť zaplatiť.

Zaujímavou možnosťou ktorú už spomenul sám Porter (považovaný za otca konkurenčných stratégií) je zameranie sa na určitý segment zákazníkov. Umožní to vytvoriť si u nich výhodu a teda obsadiť tento segment.

Podstatou všetkých konkurenčných stratégií však zostáva myslieť strategicky, a vedieť predvídať kroky konkurenta. To napomôže k ich lepšiemu výberu a realizácií.

Stratégie známych firiem na Slovensku podľa Portera

Vo svete, ako aj na Slovensku je mnoho úspešných firiem. Každá pritom využíva inú stratégiu. Medzi tie základné patria konkurenčné stratégie podľa Portera (nákladová, diferenciačná, fokusová).

strategie znamych firiem

Použitá literatúra:

PAPULA, J. – PAPULOVÁ, Z.: Strategický manažment, teoretické východiská alebo jadro vedomostí. Bratislava: Kartprint 2010, 141 s. ISBN 978-80-88870-78-4
PAPULA, J. – PAPULOVÁ, Z. 2010. Strategické myslenie manažérov. Bratislava: Kartprint 2010, 302 s. ISBN 978-80-88870-86-9
Internetové zdroje:
www.euroekonom.sk
www.wikipedia.org

Odporúčané weby