Slovo „psychológia" sa skladá z dvoch gréckych slov, a to psyché, čo znamená duša a zo slovíčka logos, čo je slovo, reč, veda. „Psychológia je veda o duši", to patrí medzi najstaršie a najpoužívanejšie vymedzenie tohto pojmu. Takéto vymedzenie sa stretávalo s nesúhlasom v minulosti, no na začiatku 21. storočia nezodpovedá ani stavu vedeckého poznania.

Ďalšou často používanou definíciou je: „Psychológia je vedecké štúdium správania a mysle." Ak by sme túto definíciu rozdelili, dostali by sme tri položky. Prvá nám tvrdí, že psychológia je založená na vedeckom podklade. Do určitej miery je každý jeden z nás psychológ, pretože aspoň v intuitívnej rovine musí stále hľadať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú ľudského správania a myslenia.

Psychológovia na rozdiel od laikov používajú systematické a objektívne metódy pozorovania. Druhou položkou je správanie, ktoré sa môže definovať ako akákoľvek merateľná a pozorovateľná činnosť. Poslednou položkou je myseľ. V súčasnej dobe prostredníctvom mysle poukazujeme na všetky vedomé aj nevedomé duševné stavy, ktoré nie sú viditeľné, ale psychológovia ich vyvodzujú z pozorovateľného správania.

Medzi najprijateľnejšie vymedzenie psychológie patrí to, ktoré tvrdí, že psychológia je veda o správaní a prežívaní.

Psychológia má dlhú minulosť, ale krátke dejiny.", napísal H. Ebbinghaus. Vývoj psychológie bol súbežne s vývojom filozofie a ostatných vied. Záujem o pozorovanie psychických (duševných) javov je v podstate taký starý, ako je aj samotné ľudstvo. Psychológia má svoje korene vo filozofii, v fyziológii a lekárskej vede.

V roku 1879 W. Wundt založil v Lipsku prvé psychologické laboratórium, čo pomohlo k oddeleniu psychológie od filozofie. Vznikla samostatná veda psychológia. To, že sa psychológia oddelila od filozofie, neznamenalo roztržku s filozofickou tradíciou.

Odporúčané weby