Referáty

V súčasnosti sa cestná doprava na Slovensku využíva najmä na prepravu osôb na kratšie vzdialenosti, kde veľmi dôležitú úlohu hrá autobusová doprava.

Najrýchlejší druh dopravy je letecká doprava. Uplatňuje sa najmä v medzinárodnom styku, medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu. Nákladná letecká doprava má v našich ekonomických podmienkach malý význam. Najvýznamnejšie letiská a letecká infraštruktúra je v Bratislave a Košiciach. Sieť dopĺňajú medzinárodné letiská regionálneho charakteru v Piešťanoch, Sliači a Poprade.

Žilinský kraj susedí na severozápade s Českou republikou, na severe a severovýchode s Poľskou republikou, na západe s Trenčianskym, na východe s Prešovským a na juhu s BB krajom. Rozprestiera sa od údolných nív vodných tokov (Váh, Kysuca, Turiec a Orava), cez poľnohospodársku a lesnú krajinu až po neosídlenú vysokohorskú krajinu Vysokých a Nízkych Tatier, Chočských Vrchov, Veľkej a Malej Fatry, Javorníkov a Strážovských Vrchov.

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky. Na juhu hraničí s Maďarskou republikou s dĺžkou hranice 163,8 km a na východe s Ukrajinou v dĺžke 63,4 km. Vnútrozemské hranice má na severe s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom.

Nitriansky kraj sa nachádza na styku severných výbežkov Panónskej panvy a juhozápadných výbežkov Karpát.

Trnavský kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Hraničí s troma štátmi – s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, (rieka Morava-súčasťou Dolnomoravského úvalu).

India sa nachádza v J Ázii. Geograficky pozostáva z Indického polos. a časti ázijského vnútrozemia. Dĺžka Indie zo severu na juh je 3 050 km, z V na Z 2 950 km. K Indii patria aj tri súostrovia – Andamany, Nicobari a Lakadivy. Rozlohou 3 287 365 km2 je v poradí siedmou najväčšou krajinou sveta.

Pod pojmom kvalita pôdy môžeme chápať jej produkciu a úrodnosť. Kvalita závisí od množstva oxidov rozpustených vo vodnom roztoku. Horčík a vápnik na seba viažu iné látky a potom ich vo forme mikroelementov pomaly uvoľňujú do prostredia a do potravinových reťazcov.

od roku 26 sa pomaly ačal pôdny prieskum, pôdne aberácie
38' dve centrá pôdneho výskumu BA a KE, po viedenskej arbitráži sa to presunulo do SNV
Pelíšek začal študovať lesné pôdy a určil asi 7 pôdnych typov
58' boli zmapované lesné pôdy v mierke 1:200000

východná Európa
tundrová pôda: vytvára sa organická pôda pri odumieraní machov a lišajníkov (glejovo-rašelinové, glejovo-kryoturbačné) poloostrov Kola, sev. Ural
podzolové pôdy: (rašelinovo-podzolové, glejovo-podzolové pôdy, podzoly modálne a humusoželezité)
svetlosivé lesné pôdy (sialitické) zmiešané lesy
svetlosivé lesné pôdy (luvizemné)

černozem: paleopôda, stepná pôdy v suchších a teplejších klimatických podmienkach; v súčasnosti sa udržiava antropogénnou činnosťou bez človeka černozeme vylúhované-kambizemné, hnedozemné; občas sa vyskytujú panské lesíky s hnedozemou
terrae calcis: spravidla sa vyskytujú na karbonátových horninách a vznikli:

pôdy nachádzajúce sa pod vodnou hladinou, môžu byť pod vodou celý rok alebo len určitú časť roka
hydrozem: pozdĺž nív
bažinaté pôdy: majú vysokú vlhkosť ale nemusia byť prekryté vodou
rašelinové pôdy

cca 66' Nemeček vytvoril pomerne dobrý systém pôd ČS
cca 84' Šurina, Hraško, Ilavská chceli vytvoriť systém pôd na základe amerického modelu na základe usporiadania horizontov
87' Hraško, Nemeček, Šáli, Šurina Morfogenetický klasifikačný systém pôd ČSFR (skupiny/typy/subtypy/varieta) subtypy aj podľa zrnitosti
antropogénne pôdy: človek nebol už len faktor ale procesným činiteľom
2000 všetky orné pôdy sú kultizemné
Kolény kategória:

Nezainteresovanému človeku by sa mohlo zdať, že v Európe vládne pokoj. Avšak ten, kto tejto problematike aspoň čiastočne „rozumie“, by s takýmto názorom určite nesúhlasil. Pod rúškom relatívneho európskeho mieru sa ukrýva niekoľko nebezpečných konfliktov záujmov. Hlavnou ideou väčšiny z nich sú národný separatizmus a boje za nezávislosť.

Strojársky a elektrotechnický piemysel zaraďujeme do sekundárneho sektoru hospodárstva. Je jedným z najdôležitejších odvetví priemyslu, najmä v našej krajine. Slovensko sa podľa môjoho názoru ešte stále nachádza v industriálnej fáze vývoja, kedy sa jeho výroba a zamestnanosť ešte stále orientuje na sekundárny sektor a najmä na priemyselnú výrobu.

Medzi najzávažnejšie demografické problémy Severnej Ameriky, tak ako aj väčšiny vyspelých štátov patrí starnutie obyvateľstva, nízka pôrodnosť, zvýšenie mier úmrtnosti, zvyšovanie sobášneho veku, znižovanie prírastkov obyvateľstva a vznikajú tiež problémy s migračnými pohybmi obyvateľstva.

Na úvod by sme mali objasniť pojem nezamestnanosť. Podľa všeobecne daných poučiek je nezamestnanosť sociálno-ekonomický jav vyjadrujúci neúplné využitie práceschopného obyvateľstva, ktoré má o prácu záujem, ktorá môže byť dobrovoľná, kedy je počet voľných pracovných miest väčší alebo rovnaký ako počet nezamestnaných ľudí, alebo nedobrovoľná.

Z krátkodobého historického pohľadu späť vieme, že väčšina Rómov sa zdržiavala, žila a žije na území Strednej a Južnej Európy. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým zastúpením rómskeho etnika v štruktúre obyvateľstva. Rómska minorita je charakteristická svojimi demografickými špecifikami, populačným nárastom porovnateľným s rozvojovými krajinami.

Automobilový priemysel sa stal pre Slovensko bezprecedentnou výzvou i príležitosťou súčasnosti. Reprezentuje komplexnú oblasť HighTech, vysoko konkurenčnú, v ktorej môže byť úspech zaistený len prostredníctvom zásadnej reštrukturalizácie a trvalých inovácií. Automobily sa stávajú komplexnými systémami, ktoré využívajú najpokrokovejšie technológie a sú motorom ich ďalšieho vývoja.

Vznik, vývoj a rozmiestnenie rudných ložísk na Slovensku sú úzko späté s geologickými procesmi, ktorými sa formovali Západné Karpaty.

V roku 2002 bolo na Slovensku v jadrových elektrárňach vyrobených 53 % elektrickej energie, 30 % v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivo a zvyšných 17 % vo vodných elektrárňach. V porovnaní rokov 1997 a 2002 možno skonštatovať, že podiel elektrickej energie vyrobenej v jadrových elektrárňach sa zvýšil zo 45 % na spomínaných 53 %. Najvýznamnejší pokles zaznamenali tepelné elektrárne, ktorých výroba elektrickej energie klesla v tomto období z 38 % na 30 %. Podiel vodných elektrární na celkovom objeme vyrobenej elektrickej energie zostal v uvedenom období nezmenený. Trend poklesu využivania tuhých fosílnych palív pretrvával v celom období rokov 1997 – 2002. Celkový inštalovaný výkon jadrových elektrární v roku 2004 bol 2640 MW. Tepelné elektrárne dosahovali v roku 1997 inštalovaný výkon 2995 MW

Slivovica, marhuľovica,.. sú vyrábané destilovaním zmesi z ovocia alebo rastlín s vysokým obsahom škrobu a cukru. Destilovaním sa zo zmesi oddeľuje etanol s teplotou varu 78 ºC. Výsledný alkoholický nápoj má stopu chuti po ovocí z ktorého bol destilovaný a vysoké percento alkoholu, okolo 40 % v obj.

Spracovanie hrozna ako aj výroba vína na Slovensku sa lokalizuje do oblasti jeho pestovania. Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) sa na území dnešného Slovenska pestuje viac ako dvetisíc rokov. Slovensko je jednou s najsevernejšie položených krajín v Európe kde sú priaznivé klimatické a iné prírodné podmienky vhodné na pestovanie viniča. Na Slovensku je koncipovaných šesť vinohradníckych oblastí : Malokarpatská, Juhoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a Slovenská tokajská vinohradnícka oblasť. Tie sa ďalej členia na vinohradnícke rajóny a vinohradnícke obce.

Pivo - nápoj chutný, rovnako populárny na všetkých kontinentoch, je známy od pradávna. Pivo je pripravované výlučne z prírodných zložiek a má mnoho predností: hasí smäd, je výživné, upravuje tráviace procesy, príjemne sa pije a je i zdravé, samozrejme v rozumnom množstve. Za objav pivného moku vďačíme chlebu, pri ktorého príprave objavili pred 6 000 rokmi tento lahodný a výživný nápoj.

V dnešnom svete si život bez skla nedokážeme predstaviť. Človek potrebuje nápojové sklo, zrkadlá, žiarovkové banky, okuliare, šošovky do fotoaparátov. Sklo vpúšťa do bytu svetlo, moderné dopravné prostriedky potrebujú bezpečnostné sklá, vedec zasa laboratórne náradia. Sklo sa v minulosti používalo len na výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Dominantná časť elektrickej energie pochádzajúcej z fosílnych palív je na Slovensku produkovaná v elektrárňach patriacich spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. Činnosť a funkcia tepelných elektrární je v rámci elektrizačnej sústavy SR významná, predstavujú významné zdroje pracujúce v základnom zaťažení alebo v pološpičkovom režime. V roku 2005 bolo v tepelných elektrárňach vyrobených 4 260,8 GWh z celkového množstva 25 575,4 GWh elektrickej energie vyrobenej v Slovenských elektrárňach, a.s. Okrem toho je na území Slovenskej republiky viacero podnikových elektrární, ktoré prebytočnú elektrickú energiu odovzdávajú do verejnej siete.

Jadrová energetika na Slovensku sa začala rozvíjať v úzkej spolupráci s bývalým ZSSR. Dohoda o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s vtedajším ZSSR bola podpísaná v roku 1956, výstavba začala v roku 1958.

Textilný a odevný priemysel na Slovensku má dlhú tradíciu. V poslednom období však prešiel viacerými transformáciami a jeho dôležitosť v rámci ekonomiky Slovenska, podobne ako aj v iných vyspelých krajinách klesá.

Priemysel je hlavnou zložkou národného hospodárstva Slovenskej republiky. Na tvorbe národného dôchodku sa podieľa jednou tretinou. Jeho súčasný stav, odvetvová štruktúra a priestorové rozloženie sú výsledkom vývoja v minulosti.

Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo závisia od prírodných predpokladov oveľa viac ako iné odvetvia hospodárstva. Vyplýva to priamo z ich podstaty. Táto závislosť bola výraznejšia v minulosti, keď neexistovali spôsoby umelého zvýšenia úrodnosti pôd a ani šľachtiteľské práce nezasiahli do zvýšenia produkcie.Až do obdobia rozmachu priemyslu tvorilo poľnohospodárstvo základ hospodárstva v Rakúsko-Uhorsku. Feudálne väzby na pôdu úplne ovplyvňovali život človeka.

Od príchodu Rómov do Európy prešlo už takmer tisíc rokov. Stále však nemožno hovoriť o ich integrácii medzi európske národy a ani o splynutí s nimi. A to aj napriek tomu, že prvé asimilačné pokusy prebehli už za panovania Márie Terézie. Kto vlastne sú títo „neskrotní“? Odkiaľ a prečo prišli na európske územie? Po oboznámení sa s ich históriou som si uvedomil samozrejmosť ich súčasného spoločenského statusu. Kauzalitu nemožno obísť. Ak teda súčasnú socio-ekonomickú situáciu rómskej menšiny považujeme za vážnu, je nepochybne dôležité prijímať opatrenia, ktoré zabránia jej vyhroteniu v budúcnosti. 

Vývoj demokracie v Ázii ovplyvnil kolonializmus, ktorý prerušil skoršie vývojové trendy a v rôznej miere ovplyvňoval ekonomický, sociálny i politický vývoj. V 20.storočí tento vývoj ovplyvnilo aj vtedajšie rozdelenie sveta na dva spoločenské systémy – demokratický a marxistický, ktorý bol v podobe ZSSR priamo prítomný na kontinente a vyvíjal veľmi aktívnu ideologicko-propagandistickú činnosť v celej Ázii.

Európsky dohovor o krajine bol podpísaný členskými štátmi Rady Európy s cieľom zmluvne podložit určité myšlienky a vízie starostlivosti o krajinu ako základného životného priestoru človeka

Ústredným motívom vízie je zmena SR na krajinu založenú na princípoch a kritériách TUR-a a ich uvedomelom praktickom uplatňovaní. Realizácia v rámci SR bude prebiehať prostredníctvom inštitúcií a právnych predpisov. V rámci regiónu a mesta je potrebné vyrovnávanie medzireg. rozdielov a využívanie ich regiónov v súlade s ich potenciálom, princípmi a kritériami TUR. Na tejto úrovni budú vypracované a realizované miestne Agendy 21 – „Mysli globálne, konaj lokálne“.Taktiež ekonomika by sa mala decentralizovať a transformovať do mierok, ktoré sú primerané potrebám človeka.

Už od dávnych dôb, kedy prví ľudia vkročili do oblasti slovenských nížin a kotlín, začali svojou činnosťou postupne premieňať krajinu a tým nepriamo vplývať aj na procesy v nej prebiehajúce. Najvýznamnejšou aktivitou ľudí v prírodnej krajine bolo jednak odstraňovanie lesov za účelom získavania drevnej hmoty a stavebného materiálu, ako aj získavanie nových plôch pre rozvoj poľnohospodárstva a chovu dobytka.

Pôdny typ slúži na základné kategorizovanie pôdy a je daný vlastnosťami pôdy. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i kultiváciou. Na Slovensku môžeme rozlíšiť viacero pôdnych typov.

Cestovanie ako také nie je vôbec nová vec. Cestovalo sa už v dávnych dobách, napríklad za obchodom, vzdelaním, liečbou alebo kvôli vojne, vtedy to však bola nutnosť. Dnes sa však cestuje z oveľa prozaickejších dôvodov. Ľudia začali cestovať za oddychom, športom, zábavou, kultúrou, za poznaním a objavovaním ale aj preto, že jednoducho môžu, čo je prípad post komunistických zemí v ktorých táto možnosť do konca osemdesiatych rokov bola značne oklieštená, ale týka sa to aj vyspelých západných krajín, kde sa stal cestovný ruch cenovo prístupnejší pre masy.

Nejasnosti o formovaní sa súčasnej konfigurácie litosférických dosiek, ako aj silách vplývajúcich na dané pohyby boli oddávna otázkou, ktorou sa zaoberali poprední svetoví odborníci. Teória rozpínajúcej sa zeme (ďalej TRZ) je ďalšou z možností ako vysvetliť niektoré otázky ohľadne pohybu litosferických dosiek, a súčasného rozloženia oceánov a morí. Táto teória nie je všeobecne uznávaná, ale s novými a novými dôkazmi je prijímaná stále väčšou skupinou ľudí.

Aj keď ťažiskom geomorfologických procesov sú exogénne geomorfologické procesy, nesmieme zabúdať na tie endogénne, pretože ako dobre vieme, reliéf predstavuje výsledok antagonistického pôsobenia oboch síl. Endogénne procesy vytvárajú morfoštruktúry a formujú pozitívne formy reliéfu, zatiaľ čo exogénne procesy plnia skôr planačnú funkciu. Reliéf Slovenska je tvorený mladou tektonikou, ktorá formovala Západné Karpaty a následne bol pretváraný exogénnymi procesmi tvoriacimi morfoskulptúry.

ČESKÁ REPUBLIKA
lesy 1/3 územia
Nerastné suroviny: hnedé uhlie Mostecká a Sokolovská panva.-severné čechy najpoškodenejšie lesy v európe , čierne uhlie –Ostravsko, kaolín- Karlové Vary

Prvým kritériom ktoré bolo si treba zvoliť, bolo kritérium na aký druh regiónu sa zameriam a teda aj hľadisko aký veľký región budem brať do úvahy. Keďže je toto práca na tému najzaostalejšie regióny Európy tak som sa rozhodol že základný región alebo prvok si zvolím štát aby som charakterizoval väčší okruh území, pretože v niektorých štátoch je veľmi veľa podregiónov ktoré sú zaostalé a na ich charakterizáciu je potrebné poznať daný región dokonalejšie či už z vlastnej skúsenosti alebo pomocou literatúry ku ktorej som sa nedostal.

Čo sa týka polohy Nemecka na mape Európy, môžeme o ňom povedať, že sa nachádza v západnej časti strednej Európy, omývané je severným a Baltickým morom. Severnú časť zaberá Severonemecká nížina s malou nadmorskou výškou do 200 m, smerom na juh sa dvíhajú menšie i väčšie pohoria, na juhovýchode sú Algauské Alpy a Bavorské Alpy. Celková dĺžka hraníc je 3786 km a pobrežie má dĺžku 2390 km. Krajiny susediace s Nemeckom sú : Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Dánsko.

Povrch Rakúska pokrýva, až na malú oblasť severne od Dunaja a na východe, mohutný masív Álp. Rakúsko je po Švajčiarsku druhý najhornatejší štát Európy. Celé Východné Alpy sa delia na tri súbežné pásma, z ktorých najväčšie výšky dosahuje stredné pásmo vo Vysokých Taurách (Großglockner - 3797 m) a Ötztalských Alpách (Wildspitze - 3774 m).

Mapovanie a využitie krajinnej pokrývky sa ako výskumný smer formoval v súvislosti s evidenciou a registráciou pôdy ako jedného zo základných zdrojov krajiny súvisiacim so zabezpečovaním výživy ale aj spoločenských potrieb. Významný medzník pri formovaní tohto smeru bolo vojenské topografické mapovanie na konci 18. a v 19.storočí. Tieto topografické mapy znázorňovali povrchové objekty blízke aj súčasným triedam využitia krajiny, ktoré eviduje štatistický úrad.

Austrália je najbohatším štátom regiónu s ekonomikou západného štýlu. Môže sa porovnávať s najvyspelejšími štátmi Európy. Rast domácej spotreby, vývoz surovín a poľnohospodárskych produktov a silná kúpyschopnosť obyvateľstva podporujú ekonomiku. Dôraz na reformy, nízku infláciu a nadväzovanie obchodných stykov s Čínou sú ďalším zdrojom ekonomického rastu.

Malta je štátnym zriadením republikou, ktorá sa rozdeľuje na 6 krajov - districtov. Rozloha štátu je 315,6 km2, pozostávajúci z troch ostrovov tri obývané ostrovy (Malta 245,7 km2, Gozo 67,1 km2, Comino 2,8 km2) a dva neobývané skalné útesy (Cominotto, Filfla). Týmto sa radí na 2.miesto podľa rozlohy európskych miništátov.

Nachádza sa v bradlovom útvare Haligovských skál. Jaskyňa Aksamitka bola v roku 1976 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a od roku 1996 je zaradená medzi národné prírodné pamiatky.

Prístupy k pojmu trvalo udržateľný rozvoj (TUR, v anglickom jazyku sustainable development) v medzinárodnom meradle sú v súčasnosti veľmi rôznorodé. Jeho problematikou sa ako v minulosti, tak i dnes zaoberajú mnohí vedci, novinári či politici.

Samotný pojem TUR (trvalo udržateľný rozvoj) nie je definovaný ani interpretovaný jednoznačne, takže ani jeho princípy či kritériá nie je jednoduché presne vymedziť. Z mnohých doposiaľ publikovaných pokusov o ich zhrnutie je možné vyabstrahovať atribúty, ktoré sa pri formulovaní princípov a kritérií TUR objavujú najčastejšie.

Na aplikáciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR) v obciach a malých regiónoch sa používa jeden z najvýznamnejších programov TUR – Miestna Agenda 21 (MA 21). Je to program trvalo udržateľného rozvoja pre 21. storočie, ktorý predstavuje súbor vzájomne sa podporujúcich komunitných aktivít pre obec alebo mikroregión. MA 21 sa prvýkrát spomína v kapitole 28 Agendy 21, dokumentu OSN, ktorý bol prijatý v júni 1992 v Rio de Janeiro na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji za účasti 178 krajín sveta, vrátane Slovenska.

Odporúčané weby