Ústredným motívom vízie je zmena SR na krajinu založenú na princípoch a kritériách TUR-a a ich uvedomelom praktickom uplatňovaní. Realizácia v rámci SR bude prebiehať prostredníctvom inštitúcií a právnych predpisov. V rámci regiónu a mesta je potrebné vyrovnávanie medzireg. rozdielov a využívanie ich regiónov v súlade s ich potenciálom, princípmi a kritériami TUR. Na tejto úrovni budú vypracované a realizované miestne Agendy 21 – „Mysli globálne, konaj lokálne“.Taktiež ekonomika by sa mala decentralizovať a transformovať do mierok, ktoré sú primerané potrebám človeka.

Dlhodobé priority TUR SR:

 • rozvinutá demokr. krajina – integrácia SR do svet. polit. a hosp. štruktúr, moderný štát a systém verejnej správy – rozvoj polit. plurat. systému, vyspelá občianska spoločnosť
 • posilnenie právneho vedomia, vyvážený územný a reg. rozvoj – rozvoj sídiel, obnovenie histor. štruktúr, vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov – podpora zdravej, demograficky vyváženej spoločnosti, nový model ekonomiky - dosiahnutie dlhotrvajúcej modernej ekonomiky, vyvážený rozvoj hospodárstva, vysoká kvalita ŽP, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
 • Realizácia cieľov NS TUR v SR – 2 spôsoby: - uplatňovaním súčasných predpokladov – najmä predvstupový proces SR do EU a – realizácia opatrení NS TUR – akčného plánu a podporných aktivít

Predpoklady uplatňovania TUR v SR:

 • dôsledné uplatňovanie princípov TUR v predvstupovom procese (zlepšenie informatívnosti spoločnosti, zvýšenie investícií do ŽP, prijatie významných zákonov pre zlepšenie fungovania štátnej správy)
 • zmeny v oblasti legilatívy, zákonodarnej moci, súdnych a administr. postupov (novelizácia Ústavy SR, zabezpečenie nezávislosti súdov, zvyšovanie zodpovednosti poškodzovateľov)
 • posilnenie úloh tretieho sektora a participácie verejnosti ( rozširovanie účasti verejnosti a tretieho sektora na riadení spoločnosti)
 • rozvoj vzdelávania, výchovy a propagácie, efektívne uplatňovanie vedy a výskumu a zlepšenie prístupu k informáciám.

TRVALO UDRŽATEĽNÉ MESTÁ

 • proces urbanizácie – komplex procesov, kt. vedú k pomešťovaniu života obyv.; pozitíva: väčšia miera industrializácie, materiálneho zabezpečenia, vyššia životná úroveň; negatíva: znečistenie prostredia, ovzdušia, zmena živ. štýlu
 • koncepcia TUR mestského sídla: u nás len Spišská Nová Ves a Púchov
 • z hľadiska TUR je významné hodnotenie bytového a stavebného fondu SR, všeobecne je nedostatok bytov – spomaľuje to mobilitu obyv. a zhoršuje podmienky pre zamestnanie, ale hlavný vplyv to má na natalitu
 • zákl. nástrojom pre usmerňovanie a plánovanie rozvoja územia a procesu revitalizácie hist. urbanistických štruktúr je územný plán, aj napriek existencii úz. plánovania dochádzalo k veľkej deštrukcii disponibilného historického fondu
  Najvýznamnejšie prekážky sídelného rozvoja: územno- plánovacia činnosť nedostatočne konfrontovaná so skutočnými potrebami občanov, nedoriešené majetkovo-právne vzťahy, nevhodné prerozďeľovanie verejných zdrojov a daní medzi štátom a samosprávou, neefektívna činnosť katastrálnych a stavebných úradov
 • Trvalo udržateľné budovanie miest by malo byť odrazom procesu poznávania, vyhodnocovania zdrojov a potenciálov územia a aplikácie udržateľných prístupov v danej komunite, sídle a regióne. Kľúčom k dosahovaniu udržateľného rozvoja miest je pritiahnutie mobilného (ľudského a ekonomického) kapitálu do nehnuteľného prostredia, ktoré je vymedzené geografickým priestorom a svojimi prírodnými a kultúrno-historickými zdrojmi.

MIESTNA AGENDA 21

Iniciatíva smerujúca k udrž. rozvoju mesta, obce, a to spoločnou diskusiou s občanmi, miestnymi org. a hosp. subj.; - netýka sa len živ. prostr., ale aj odstránenia chudoby, zabezpečenia zamestnanosti a kvality života; - je potrebné zapojiť sa a spolupracovať na vyhľadávaní najlepších riešení pre našu, obec, mesto, sídlisko = naša zodpovednosť voči ďalším generáciám
Hlavné skupiny spoločnosti podľa Agendy 21: štátna správa, MVO, samospráva, podnikateľské subjekty, vedecká sféra.

REGIONÁLNE STRATÉGIE TUR

USA - trvalo udržateľná Amerika. Hlavné problémové oblasti: Zdravie a životné prostredie; Trvalo udržateľné komunity; Ekonomická prosperita; Občianska angažovanosť; Rovnoprávnosť; Demografická situácia; Ochrana prírody; Medzinárodná zodpovednosť; Administratíva; Vzdelávanie. Veľký dôraz sa kladie na vytvorenie vízie krajiny so snahou získať všetky skupiny k osobnej angažovanosti. Prípravu a uplatňovanie garantuje prezident s výborom význ. osobností.

Veľká Británia - Stratégia trvalo udržateľného života. Hlavné ciele:1. Sociálny pokrok zohľadňujúci potreby každého jednotlivca; 2. Účinná ochrana životného prostredia; 3. Ohľaduplné využívanie prírodných zdrojov; 4. Udržanie vysokej a stabilnej úrovne hospodárskeho rastu a zamestnanosti.; Podnetný je najmä veľký dôraz kladený na sociálnu dimenziu, ktorá je tu vypracovaná najpodrobnejšie.Výzvou je tiež práca vykonaná s ukazovateľmi TUR, najmä čo sa týka demografického procesu. Stratégia kladie dôraz na proces decentralizácie: „Vláda smerom k ľuďom.“

Fínsko – Na ceste k TUR –u. Hlavné ciele: udržanie súčasnej úrovne ekon. rozvoja, udržanie a rozvíjanie technolog. úrovne, starostlivosť o ŽP a prírodné zdroje, znižovanie emisíí toxických látok. Dôraz sa kladie na etické princípy, globálnu zodpovednosť.

Švajčiarsko - inšpiráciou pre SR je výber prioritných oblastí s určením časového limitu na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrení
Štáty Visegrádskej štvorky - ani jeden štát zatiaľ nevypracoval ucelenú stratégiu TUR, hoci vznikli určité čiastkové projekty. Dôležitá je tu výmena skúseností, vzájomná spolupráca a koordinácia činností

DEFINÍCIE, KONCEPCIE TUR

 • TUR: A. = taký rozvoj, kt. umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby sa tým obmedzili možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby (Brundtlandovej správa, 1987); B. = taký rozvoj spol., kt. súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov (Zákon o životnom prostredí, 1992)
 • 3 ciele: 1.) zákl. ekolog. procesy a život podporujúce systémy musia zostať zachované; 2.) Musí sa chrániť diverzita (rôznorodosť); 3.) Akékoľvek využívanie druhov či ekosystémov musí byť trvalo udržateľné

Koncepcia:

Uznáva, že ekon. rozvoj by mal pokračovať, potreba ďalšieho rozvoja by mala byťv rovnováhe s potrebami prírodného prostredia a ľudí. Je nevyhnutné dosiahnuť súlad medzi potrebami rozvoja spol. a limitmi alebo fungovaním prír. prostredia a podporuje nesebecký prístup s cieľom vytvoriť svet vhodný aj pre ďalšie generácie. Predovšetkým dva hlavné záujmy musia byť reprezentované v prípade, ak má byť rozvoj trvalo udržateľný:

 1. rozvoj musí pokračovať tak, aby boli zabezpečené potreby chudobných tohto sveta
 2. musí byť stanovený limit pre stále rastúci životný štandard, kt. vezme do úvahy environmentálne, sociálne a technologické požiadavky.  Je dokonca akceptovateľné využívanie a tým vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov, v prípade, že je realizované v takom rozsahu, že technologický pokrok poskytuje náhradu v čase., keď boli tieto zdroje vyčerpané.

UKAZOVATELE TUR

 • prírodné – zásoby nerst. surovín, výskyt obnovit. zdrojov, čistota ovzdušia, zásoby povrchových a podzemných vôd, bohatosť fauny a flóry
 • človekom vytvorené – odpady, radiácia, počet chránených území
 • kultúrno – historické – pamiatkové objekty a predmety, pamiatk. územia, tradičné zručnosti a remeslá
 • kult. – spoločenské – počet návštevníkov v divadle, počet dokončených filmov, počet titulov novín a časopisov, počet verejných knižníc, počet obyv. so zákl. a vysokošk. vzdelaním
 • vzdelanostné – úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie, celkové výdavky na školstvo a vzdelávanie
 • zdravotné – úmrtia na choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, AIDS, počet obyv. na 1 lekára, celkové výdavky na zdravotníctvo, priem. percento zdravotnej neschopnosti
 • ukazovatele výživy – spotreba mäsa, rýb, tukov a olejov, mlieka, čerstvej zeleniny a ovocia, cukru...
 • sociálne – nezamestnanosť, počet spáchaných trestných činov, prostitúcia, drogy, alkoholizmus, rozvodovosť
 • demografické a populačné – počet obyv., prirodz. prírastok, migračný prírastok, celkový prírastok, podiel žien, potratovosť, stredná dĺžka života
 • ekonomické – hodnota HDP, miera nezamestnanosti, vývoj inflácie, podiel zamestnaných, miera zahraničných investícií
 • ostatné – počet obcí v jedn. veľkostných kategóriách, podiel národnostných menšín

PRINCÍPY TUR

1. Ekologický princíp
2. Princíp autoregulačného a sebapodporného vývoja
3. Efektívnostný princíp
4. Princíp rozumnej dostatočnosti
5. Princíp preventívnej opatrnosti a predvídavosti
6. Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií
7. Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme
8. Princíp kultúrnej a spoločenskej integrity
9. Princíp nenásilia
10. Princíp emancipácie a participácie
11. Princíp solidarity
12. Princíp spoluzodpovednosti (zdieľanej zodpovednosti) a diferencovanej zodpovednosti
13. Princíp prijateľných chýb
14. Princíp optimalizácie a medzisektorovej spolupráce
15. Princíp environmentálne, sociálne a eticky priaznivého hosp., rozhod., riadenia a správania sa.

KRITÉRIÁ TUR

Pri hodnotení toho, či sa posudzovaná realita vyvíja v súlade s princípmi TUR, je účelné používať kritériá, ktoré majú charakter otázky, či daný vývoj:

 • zabezpečuje existenciu, resp. revitalizáciu dotknutých prírodných hodnôt, biodiverzity, život podporujúcich systémov, samočistiacich schopností ekosystémov a pod.,
 • rešpektuje medze únosnosti zaťaženia krajinného systému
 • redukuje spotrebu neobnoviteľných zdrojov,
 • udržiava využívanie obnoviteľných zdrojov v medziach ich reprodukčných schopností,
 • akceptuje dlhodobé časové horizonty,
 • redukuje energo-materiálové vstupy (toky),
 • podporuje uzavretosť cyklov výroby a spotreby,
 • zabezpečuje recyklovateľnosť (znovavyužiteľnosť) výstupov
 • eliminuje plytvanie energiou, surovinami a.i. , ako aj zbytočné energo-materiálové straty,
 • podporuje spotrebiteľské návyky, korešpondujúce s predstavou trvalo udržateľného rozvoja/života,
 • umožňuje posilnenie miestnej kontroly nad zdrojmi,
 • zodpovedá kritériu vzájomnej tolerancie, tolerancie zo strany navrhovateľov rozvoja a schopností vcítenia sa do situácie iných,
 • napomáha smerovaniu k rovnováhe, odstraňovaniu umelých disproporcií, zdrojov nestability, bezpečnostných rizík a pod.,

KRITÉRIÁ TUR (podľa Huba, Ira): nejde o maximalizáciu ale o optimalizáciu, preferovať prevenciu pre terapiou, minimalizovať spotrebu zdrojov, maximálne využívať druhotné suroviny, čo najefektívnejšie využívať prírodné zdroje, preferovať využívanie obnoviteľných zdrojov pred neobnoviteľnými.

INDIKÁTORY TUR

Kvantifikovateľné údaje alebo hodnotné informácie; môžu byť: enviromentálne, ekonomické, sociálne, inštitucionálne; - podľa OECD: indikátory typu: 1. hnacia sila (koncept rozvoja), 2. stav (aktuálna situácia prír. prostr. a spol.), 3. reakcia (stratégia do budúcnosti)

7 skupín indikátorov (z poznámok): index charakterizujúci ľudské práva, slobodu a rovnosť možností; indikátory spojené s demograf. situáciou a strednou dĺžkou života; zdravotný stav a zdravot. starostlivosť v jednotl. krajinách; vzdelanie, technológie, info; ekonomický rozvoj; spotreba zdrojov; environ. kvalita a environ. problémy

VZŤAH MEDZI PRINC., KRIT. A IND.

Sú usporiadané hierarchicky. Princípy sú najvšeobecnejšie, kritériá sú upresňujúce až po jednotlivé konkrétne indikátory trvalo udržateľného rozvoja. Nie sú medzi nimi ostré hranice a princípy s kritériami sa zvyknú aj prelínať. V zásade však platí, že princípy by mali mať univerzálnu platnosť, kritériá a najmä indikátory sa volia s ohľadom na konkrétne podmienky. Indikátory a kritériá by mali zodpovedať prijatým princípom.

PODPORNÉ MECH. UPLAT. TUR NA SK

Projekt "Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike" realizuje Regionálne environmentálne centrum (REC Slovensko), garantuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a financuje Rozvojový program OSN (UNDP).

Podpora TUR v SR: Národná stratégia TUR v SR – všeob. úvod do problematiky, medzin. aspekty TUR, úvod do problematiky TUR v SR, navrhované stratégie a ciele, podmienky TUR a prír. zdroje

Prehľad pro-trvalo udržateľných aktivít v SR: 1. Teoretická úroveň; 2. Praktická úroveň; 3. Politická úroveň; 4. Úroveň podnikateľských subjektov; 5. Úroveň mimovládnych org. (spoločnosť pre TUŽ, REC, MVO ľudia a voda, Greenpeace, VLK, ...)

Podporné mechanizmy:

 • rozvoj modernej parlamentnej demokracie, reforma inštitúcií, novelizácia právnych predpisov (zákony, strategické a koncepčné dokumenty, Ústava SR)
 • začatie procesu zásadných reforiem spoločnosti postupný presun kompetencií “zhora nadol” - od štátu k samosprávam, bližšie k občanom
 • rozvoj tretieho sektora (najmä MVO); predvstupový proces SR do Európskej únie, pozvanie SR do OECD
 • postupná zmena kolektívneho uvažovania a jednania na individuálne – väčšia váha občana
 • budovanie trhovej ekonomiky – privatizácia, rozvoj súkr. majetku

Hlavné prekážky zabraňujúce uplatňovaniu koncepcie TUR na SVK:

 • nepriaznivá situácia v spoločnosti
 • nedostatočná transparentnosť rozhodovania vo VS, pretrvávajúca korupcia a klientelizmus
 • celková pomalosť a malá účinnosť reforiem
 • zhoršovanie kvality života niektorých skupín občanov
 • celkovo málo výkonná a nevhodne štruktúrovaná ekonomika
 • snaha o záchranu neefektívnych veľkých podnikov
 • nedostatočné zdroje pre financovanie a rozvoj kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, ŽP,…
 • nedostatočné zastúpenie perspektívnych odvetví; -vysoká energetická náročnosť hospodárstva
 • vysoká energetická náročnosť hospodárstva a nízke využívanie obnovit. zdrojov energie
 • pretrvávajúce znečistenie podzemných vôd, kontaminácia pôd, zlý zdravotný stav lesov

ORGANIZÁCIE VENUJÚCE SA TUR

 • UNCSD - Komisia OSN pre trvalo udržateľný rozvoj
 • Európska komisia (vyhlásenie 5. env. akčného programu)
 • Európska únia (Stratégia pre TUR)
 • WWF, IUCN, UNEP, Greenpeace, FOEI – Priatelia Zeme

MEDZIN. PODUJATIA O TUR

 • 1972 - Konferencia OSN o ŽP človeka (Štokholm)
 • 1992 (5 - 14. 6.) - Konferencia OSN o ŽP a rozvoji (Rio de Janeiro)
 • 1993 - Svetová konferencia o ľudských právach (Viedeň)
 • 1994 - Celosvetová konferencia o TUR malých rozvojových ostrovných štátov (Bridgetown)
 • 1994 - Svetová konferencia o ľudskej populácii a rozvoji (Káhira)
 • 1995 - Svetový summit o sociálnom rozvoji (Kodaň)
 • 1996 - Deviate zasadanie konferencie OSN o obchode a rozvoji
 • 1996 - Svetové stretnutie o výžive (Rím)
 • 2001 - Konferencia krajín strednej a východnej Európy v rámci procesu Rio+10
 • 2002 - Svetový summit o TUR (Johannesburg) - ešte len bude

SUMMIT ZEME - 5 DOKUMENTOV

tri dokumenty:

 • Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji
 • Agenda 21 (podrobná inštruktáž ako úviesť do života deklaráciu a ďalšie dokumenty)
 • Právne nezáväzné autoritatívne prehlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a TUR všetkých typov lesov

dva dohovory

 • Rámcový dohovor o zmene klímy
 • Dohovor o biologickej rôznorodosti

METÓDY A TECHNIKY UPLATŇOVANÉ PRI STRATÉGIÍ TUR

Výber , resp. formulovanie cieľov stratégie by mal vychádzať z reálnych dosiahnuteľností, podpory širokého spektra účastníkov, prehľadnosti a merateľnosti výsledkov, stratégia by mala byť flexibilná a mala by mať cyklický charakter, mala by vytvárať priestor pre čo najväčšiuúčasť rôznych subjektov, základom stratégie je komunikácia – účastníci by mali mať možnosť vymieňať si info o systéme, mali by dôjsť k dohode.

Stratégia by mala byť procesom plánovania a činností zložených z týchto krokov – hodnotenie, vrátane diagnózy a monitorovanie, ďalej plánovanie, realizovanie príslušných činností. Mala by byť včlenená do rozhodovacieho procesu. Predpokladom rýchleho uplatňovania je vytvorenie podmienok pre medzisektorové (štát. inštitúcie, súkr. sektor, mimovlád. organizácie) a medziodvetvové činnosti (priemysel, poľnohosp, doprava, CR, veda, školstvo, ...)

Odporúčané weby