Európsky dohovor o krajine bol podpísaný členskými štátmi Rady Európy s cieľom zmluvne podložit určité myšlienky a vízie starostlivosti o krajinu ako základného životného priestoru človeka

Hlavné myšlienky Európskeho dohovoru o krajine:

 • dosiahnutie udržateľného rozvoja, založeného na vyvážených a harmonických vzťahoch medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím
 • krajina zohráva významnú úlohu z hľadiska verejného záujmu v oblasti kultúry, ekológie, životného prostredia
 • krajina podmieňuje vytváranie miestnych kultúr a je základnou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva
 • krajina je všade dôležitou súčasťou kvality života ľudí
 • vývoj výrobných technológií v mnohých prípadoch urýchľujú zmenu krajiny;
 • krajina je kľúčovým prvkom priaznivých podmienok pre život jednotlivca i spoločnosti
 • kvalita a rozmanitosť európskej krajiny predstavuje spoločný zdroj, a je dôležité spolupracovať v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania
 • želaním ustanoviť nový nástroj zameraný výhradne na ochranu, manažment a plánovanie všetkých typov krajiny v Európe

Celý dokument pozostáva zo 4 kapitola a 18 článkov

Prvá kapitola - všeobecné ustanovenia

 • vymedzuje definície základných pojmov ako je krajina, krajinná koncepcia, cieľová kvalita krajiny, ochrana krajiny, manažment krajiny a krajinné plánovanie
 • určuje rozsah uplatnenia dohovoru, ktorým je celé územie zmluvných strán s prírodnými, vidieckymi, mestskými a prímestskými oblasťami, plochami pevniny, vnútrozemskými vodnými plochyami a morskými oblasťami
 • stanovuje ciele, ktorými sú podpora ochrany, manažmentu a plánovania krajiny a organizácia európskej spolupráce v tejto oblasti

Druhá kapitola - národné opatrenia

 • rozdelenie zodpovednosti zmluvných strán
 • definuje všeobecné opatrenia určujúce záväzky jednotlivých zmluvných stránako napr.:
  • právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ ich identity
  • zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment a plánovanie krajiny
  • integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií a svojich kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych a hospodárskych koncepcií
 • medzi špecifické opatrenia, ktoré vyplývajú z dohovoru pre jednotlivé zmluvné strany patrí
  • zvyšovanie povedomia
  • výchova a vzdelávanie
  • identifikácia a hodnotenie
  • cieľová kvalita krajiny
  • realizácia

Tretia kapitola - európska spolupráca

 • zmluvné zaväzujú k vzájomnej pomoci a výmene informácií a to jednak poskytovaním technickej a vedeckej pomoci prostredníctvom zhromažďovania, výmeny skúseností a výsledkov výskumných projektov ako aj podporovaním výmeny odborníkov najmä na vzdelávacie a informačné účely
 • cezhraničná spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni a vypracovávanie spoločných projektov
 • úroveň realizácie a implementácie európskeho dohovoru o krajine a jeho myšlienok monitoruje Výbor expertov, ktorý prostredníctvom generálneho tajomníka Rady Európy odovzdáva monitorovaciu správu Výboru ministrov
 • cena za krajinu Rady Európy je vyznamenaním, ktoré môže byť udelené miestnym a regionálnym orgánom a nimi zriadeným zoskupeniam, ktoré ako časť krajinnej koncepcie zmluvnej strany tohto dohovoru zaviedli takú stratégiu alebo opatrenia na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny, ktoré sa ukázali byť trvalo účinnými, a preto môžu slúžiť ako príklad pre iné územné orgány v Európe

Štvrtá kapitola - záverečné ustanovenia

 • v poslednej kapitole je vymedzený vzťah Európskeho dohovoru o krajine k ostatným nástrojom a opatreniam v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny
 • charakterizuje proces prijímania dokumentu, čiže jeho podpis, ratifikáciu a nadobudnutie platnosti
 • možnosti pristúpenia k dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti
 • ďalej územnú pôsobnosť a možnosti vypovedania zmluvy: "ktorákoľvek zmluvná strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať formou oznámenia"
 • na záver je vymedzený spôsob a možnosti rozšírenia zmluvy o dodatky z iniciatívy zmluvných strán

Odporúčané weby