Žilinský kraj susedí na severozápade s Českou republikou, na severe a severovýchode s Poľskou republikou, na západe s Trenčianskym, na východe s Prešovským a na juhu s BB krajom. Rozprestiera sa od údolných nív vodných tokov (Váh, Kysuca, Turiec a Orava), cez poľnohospodársku a lesnú krajinu až po neosídlenú vysokohorskú krajinu Vysokých a Nízkych Tatier, Chočských Vrchov, Veľkej a Malej Fatry, Javorníkov a Strážovských Vrchov.

V blízkosti resp. priamo v tomto kraji sú štyti významné národné parky Slovenska - Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Malá Fatra a Veľká Fatra. Ďalej radíme k významným prírodným celkom tejto oblasti CHKO Horná Orava, Kysuce, alej aj Stražovské vrchy.

Množstvo prírodných minerálnych prameňov a geotermálnych vôd, ktoré majú nadregionálny význam a sú predpokladom ďalšieho rozvoja cestovného ruchu a kúpeľníctva (Korytnica, Lúčky, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice).

Základná charakteristika Žilinského Kraja

  • Rozloha v km2: 6 788,
  • Počet obyvateľov k 31.12.2002: 693 041
  • Hustota obyvateľstva: 102 obyvateľov na km2
  • Počet okresov: 11 (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina),
  • Počet miest: 18,
  • Počet obcí: 297

Priemysel a doprava v Žilinskom kraji

Výrobná štruktúra je odvetvovo diverzifikovaná so zastúpením takmer všetkých priemyselných odvetví. (výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera, výroba elektrických, optických zariadení, strojárensky a palivovo-energetický priemysel.) Významné postavenie má i výroba potravín. Veľké rezervy existujú v profesionalite pracovníkov, ale aj vo vybavení technikou a technológiami, drevárskej výroby vzhľadom na dostatok drevnej hmoty.

Z dopravného hľadiska je región jedným z najvýznamnejších centier dopravnej sústavy Slovenskej republiky. Západ-východ prepája cesta E-50, sever a juh E 75. Sú multimodálnymi koridormi Európy VI, Va. V týchto trasách sú rozostavané diaľnice D1 a D3. Do siete transeurópskych magistrál je zaradená i cesta E77 v úseku štátna hranica SR/MR - Ružomberok. Ďalej územím prechádza cestný ťah E 442 v úseku hranice Českej a Slovenskej repiblukzý - Makov - Žilina.

V Žiline - Dolnom Hričove sa nachádza medzinárodné letisko, ktoré je v súčasnosti využívané na nepravidelné charterové lety v osobnej doprave.

Kultúrno-historická charakteristika Žilinského kraja

Žilinský kraj má jednu mestskú pamiatkovú rezerváciu, tri pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry, z ktorých Vlkolínec (okres Ružomberok) je pamiatka UNESCO. K populárnym podujatiam patria medzinárodný folklórny festival Východná, Jánošíkove dni v Terchovej, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci.

V kraji sú štyri vysoké školy - Žilinská univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši a v Martine sídli Jesseniova lekárska fakulta UK.

Odporúčané weby