Automobilový priemysel sa stal pre Slovensko bezprecedentnou výzvou i príležitosťou súčasnosti. Reprezentuje komplexnú oblasť HighTech, vysoko konkurenčnú, v ktorej môže byť úspech zaistený len prostredníctvom zásadnej reštrukturalizácie a trvalých inovácií. Automobily sa stávajú komplexnými systémami, ktoré využívajú najpokrokovejšie technológie a sú motorom ich ďalšieho vývoja.

Slovensko je v súčasnosti jednou z najatraktívnejších krajín v Európe pre investovanie v automobilovom priemysle. Naša krajina zachytila úspešne presun kapacít západných výrobcov. Najskôr sa stalo domovským miestom pre Volkswagen, ktorý po takmer dvanástich rokoch nasledovala spoločnosť PSA (700 mil. EUR) a o trochu neskôr KIA (1.1 mld. EUR). Aj také firmy ako Toyta, Rover, Bridgestone, Mazda, Honda uvažujú o investovaní na Slovensku.

Anglická firma Rover plánuje umiestniť v strednej Európe investíciu za 200 mil. EUR s výrobou cca. 100.000 automobilov ročne. Japonský Bridgestone tu plánuje postaviť nový závod na výrobu pneumatík za 30 mil. EUR. Ďalší zahraniční investori už ohlásili svoje investície v SR. Spoločnosť FORD už oznámila svoje rozhodnutie postaviť na východnom Slovensku svoj závod na výrobu prevodoviek (cca. 300 mil. Sk), spoločnosť MIBA realizuje investíciu za 20 mil. EUR (oceľové lamely) vo Vrábľoch, spoločnosť Continental AG buduje závod za 56 mil. EUR (brzdové komponenty) vo Zvolene, spoločnosť Yazaki Wiring technologies Slovakia ohlásila novú investíciu za 23 mil. EUR (káblové zväzky) v Michalovciach, spoločnosť GGB postavila nový závod za 10 mil. USD v Sučanoch, spoločnosť VISTEON realizuje investíciu za 50 mil. EUR v Nitre, atď.

Priame zahraničné investície do automobilového priemyslu budú nasledovne vyžadovať pružnú a výkonnú dodávateľskú sieť. Dá sa preto očakávať, že postupne so zavádzaním výroby PSA v Trnave i KIA- Hunday v Žiline, bude silnieť tlak na dodávateľské kapacity aj slovenských dodávateľov. Rozvoj výroby komponentov, budovanie dodávateľských sietí a ich integrácia do globálnych aliancií predstavujú rozhodujúcu strategickú výzvu pre budúci vývoj slovenského hospodárstva

Keď sa v roku 1999 schvaľoval program rozvoja automobilového priemyslu, odhadoval sa jeho rast do roku 2010 na úrovni cca. 160 až 200 mld. Sk, objem inžinierských služieb pre automobilový priemysel sa odhadoval v roku 2010 na úrovni cca. 5 mld. Sk, pričom sa počítalo s vytvorením cca. 15 tisíc pracovných nových miest.

V súčasnosti predstavuje objem vývozu automobilového priemyslu viac, ako 32 % z celkového exportu SR. Produkcia automobilovej výroby bola už v roku 2003 na úrovni 279 mld. Sk, pre rok 2004 sa odhaduje objem výroby automobilového priemyslu cca. 310 mld. Sk. Od roku 2007 budú na Slovensku produkovať na plnú kapacitu ďalší dvaja veľkí výrobcovia automobilov. Z celkových priamych zahraničných investícií plynulo na Slovensku 23.5 % do automobilového priemyslu.

Predpokladá sa, že výsoká úroveň zahraničných investícií do automobilovej výroby (vyše 500 mil. EUR), realizovaná v posledných rokoch, sa udrží a v nasledovných piatich rokoch bude ešte rásť. Dnes zamestnáva automobilový priemysel u nás asi 55 tisíc ľudí, odhaduje sa, že do roku 2010 to bude viac ako 100 tisíc ľudí. Toto obrovské tempo rastu bolo možné len vďaka premysleným, koncepčným opatreniam, ktoré prijala a realizovala vláda SR (ekonomické stimuly, podnikateľské prostredie, flexibilný zákonník práce a pod.). Ďalšie úsilie je potrebné zamerať na znižovanie odvodov, daňového zaťaženia a regionálnej sociálnej politiky. Hlavnú úlohu v celom procese zohrávalo a i naďalej bude zohrávať Ministerstvo hospodárstva SR.

Pre pomoc v riešení zložitých problémov, ktoré automobilový priemysel prináša, Ministerstvo hospodárstva spoločne so Združením priemyselných zväzov, zriadilo Priemyselné fórum. Pod gesciou Priemyselného fóra sa uskutočnili v roku 2004 viaceré stretnutia rozhodujúcich aktérov, ktoré formulovali spoločné stanoviská pre riešenie problémov v oblasti školstva, regiónalneho rozvoja, energetiky a infraštruktúry.

Tieto iniciatívy priniesli zásadné zmeny, napríklad v štruktúre učebných odborov a učebných programov univerzít, ktoré takto v predstihu naštartovali svoje reštrukturalizačné programy. Združenie automobilového priemyslu SR, spoločne s vyššími územnými celkami, úspešne zahájilo pilótne projekty výchovy učňovského dorastu (cca. 9 tisíc učňov). Tento príklad ukazuje, že to čo sa zdá na prvý pohľad neprekonateľné, je možné zvládnuť, ak je ochota a porozumenie, ktoré v tomto prípade aktívne prejavili VUC.

Aj vďaka vyššie uvedeným aktivitám predkladá Ministerstvo hospodárstva SR tento iniciatívny materiál na schválenie vláde SR. Ministerstvo hospodárstva SR týmto materiálom reaguje na vzniknutú situáciu v SR a v súlade s pravidlami trhového mechanizmu chce vytvoriť podmienky na vytvorenie “logistickej základne”, ktorá by umožnila rozvoj automobilového priemyslu v dlhodobom horizonte a vytvorila predpoklady pre vznik výskumno-vývojovej základne.

Na základe výsledkov analýz a doporučení expertov vyplývajú z predkladaného materiálu nasledovné priority:

  • Infraštruktúra
  • Regionálny rozvoj
  • Veda, výskum a inovácie
  • Ľudské zdroje

Zvýšenie kvality infraštruktúry si bude vyžadovať rozsiahle zmeny, hlavne v oblasti cestnej dopravy, energetiky, telekomunikácií, informatiky a technológií.

Zmeny v regionálnom rozvoji musia zabezpečiť rovnomerné rozmiestnenie práce v regiónoch, ďalší rozvoj priemyselných zón, priemyselných centier a priemyselných parkov. Regionálny rozvoj musí podporiť mobilitu pracovnej sily, ktorá je dnes na jednej strane obmedzená nevyhovujúcou občianskou vybavenosťou a na druhej strane ju významne ovplyvňuje aj konzervatívna slovenská kultúra, prejavujúca sa neochotou migrovať za prácou.

Rozhodujúcu úlohu pri transformácii slovenskej ekonomiky na znalostnú ekonomiku budú zohrávať vedecko-výskumné centrá, ktoré by mali byť postupne vybudované pri najsilnejších, slovenských technických univerzitách v Bratislave, Žiline, Košiciach a Trenčíne a ktoré budú hlavnými centrami pre HighTechnológie, inovácie a rýchly transfér know-how.

Kľúčovým faktorom v rozvoji každej ekonomiky sú ľudia. Ak má byť automobilový priemysel na Slovensku hnacím motorom rozvoja celého hospodárstva aj v budúcnosti, potom sa musí zásadným spôsobom zmeniť systém prípravy kvalifikovanej pracovnej sily pre jeho potreby. Zvlášť problematická situácia je v oblasti učňovského školstva, ktoré v súčasnosti nereflektuje budúce potreby automobilového priemyslu. Zásadne zmeny si bude vyžadovať aj výučba na stredných školách, ktoré pre priemysel vychovávajú líniových manažérov. Vysoké školy musia ďalej, permanentne prispôsobovať učebné osnovy potrebám automobilového priemyslu a nadviazať úzku kooperáciu s priemyslom. Výskum by mal byť v tejto fáze orientovaný na aplikovaný výskum, prispôsobený požiadavkám automobilového priemyslu a jeho dodávateľom. Širšie zapojenie slovenských výskumných kapacít do automobilového priemyslu bude zárukou udržania vysokokvalifikovanej práce, s vysokou pridanou hodnotou, na Slovensku aj v prípade, keď prácne činnosti spojené s ručnými montážami budú zo Slovenska presunuté do iných lokalít.

Predkladaný materiál sa zameriava na aspekty širšieho zapojenia SR do megatrendov, ktoré prebiehajú vo svete, s hlavným zameraním na potreby automobilového priemyslu. Jeho cieľom je vytvoriť systém podpory rozvoja automobilového priemyslu v SR z hľadiska infraštruktúry, regionálneho rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov na obdobie rokov 2005-2013.

Automobilový priemysel, tento interdisciplinárny HighTech odbor, dáva Slovensku šancu, je tu a úspešne sa rozvíja. Slovenská republika musí využiť núkajúci sa potenciál automobilového priemyslu a tlak na zmeny, ktoré z neho vyplývajú, na uskutočnenie rozsiahlejších štrukturálnych zmien, ktoré zaistia postupné oživenie strojárskeho priemyslu i ďalších odvetví národného hospodárstva. Rozvoj subdodávateľských kapacít musí byť orientovaný nielen na výrobky, ale aj na technológie, služby, inžinierske činnosti a technologické vybavenie firiem. Schopných ľudí máme dosť, svedčia o tom mladí Slováci, ktorí úspešne pôsobia vo vedúcich pozíciách v nadnárodných koncernoch, či zahraničných výskumných organizáciách. Konkurenčnú výhodu nízkej ceny pracovnej sily musíme postupne prebudovať na komparatívne a kooperatívne výhody, ktoré pomôžu Slovensku aj v budúcich dekádach udržať prácu s vysokou pridanou hodnotou a tým podporia rast kvality života na Slovensku.

Vláda SR musí pokračovať v svojom úsilí a vytvoriť prostredie pre trvalý rozvoj automobilového priemyslu v SR aj po ukončení obdobia investičných stimulov poskytovaných zahraničným investorom (obdobie rokov 2007-2013).

Zmeny, ktoré Slovensko musí uskutočniť v relatívne krátkom čase, si budú vyžadovať silnú finančnú podporu zo strany štátu. Slovensko musí jasne formulovať svoje národne priority v rámci Európskej únie pre nasledovné obdobie (do roku 2013), tak aby bol dynamický rozvoj národného hospodárstva podporený aj zdrojmi zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Slovenská republika sa stane po nábehu výroby u dvoch nových výrobcov automobilov (PSA, KIA) krajinou s najväčším počtom vyrobených automobilov na obyvateľa vo svete. Táto skutočnosť je výzvou aj pre vrcholových predstaviteľov nášho štátu a zástupcovia SR v orgánoch EU musia presadzovať v programoch EU opatrenia, ktoré podporia rozvoj automobilového priemyslu.

Odporúčané weby