od roku 26 sa pomaly ačal pôdny prieskum, pôdne aberácie
38' dve centrá pôdneho výskumu BA a KE, po viedenskej arbitráži sa to presunulo do SNV
Pelíšek začal študovať lesné pôdy a určil asi 7 pôdnych typov
58' boli zmapované lesné pôdy v mierke 1:200000

Sotáková, Hraško, Bedrna zakladatelia pôdoznaleckého ústavuspravili koncepciu mapovania a od 60-71' zmapovali poľnohospodársku pôdu Slovenska v mierke 1:5000 kde boli zaznačené pôdne sondy
75' metodika mapovania lesných pôd (lesoprojekt Zvolen) za 10 rokov zmapované (výsledné mapy 1:25000)
50' zložil Tarábek pedogeografiu
72' Mičian 1:1000000
regozem 62180 ha 2,56%
černozem 345740 ha 14,1% zalesnená vetrolamy
hnedozem 317360 ha 12,9% 35-90 bodov a v suchších rokoch sú úrodnejšie ako černozeme
luvizem 52840 ha 2,2% 30-60 bodov, Myjavská pahorkatina
pseudoglej 185000 ha 7,6% 31-50 bodov obsahujú dosť vlahy, ílu
ranker 1660 0,06% sutinové/ochranné lesy
kambizeme 656870 ha 26,8% 10-60 bodov
podzoly 3000 ha 0,12% 3-10 bodov
rendzina 115000 ha 4,7% 10-55 bodov, sú to skeletnaté pôdy
fluvizem 375020 ha 15,3% 35-90%
solončak 4890 ha 0,2% do 10 bodov Jatov, Meder, Štúrovo
čiernica 205720 ha 8,4% najproduktívnejšie pôdy

Odporúčané weby