Nitriansky kraj sa nachádza na styku severných výbežkov Panónskej panvy a juhozápadných výbežkov Karpát.

Geografická charakteristika Nitrianskeho kraja

Reliéf kraja má prevažne rovinný a pahorkatinný charakter. Patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym oblastiam Slovenskej republiky. Severný lem územia kraja tvoria jadrové pohoria Považský Inovec a Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov a sčasti Pohronským Inovcom, na juhu pohorím Burda.

  • Rozloha v km2: 6 343
  • Počet obyvateľov: 713 422
  • Hustota obyvateľstva: 110 obyvateľov na km2
  • Počet okresov: 7 (Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce)
  • Počet miest: 15
  • Počet obcí: 350

Susedí s Maďarskom s krajmi (Trnavským, Trenčianskym a Banskobystrickým). Spolu s Trnavským a Trenčianskym krajom tvorí územnú jednotku NUTS II Západ.

Územie Nitrianskeho kraja patrí do povodia európskeho veľtoku Dunaj. Jeho prítoky tvoria Váh s Nitrou, Hron a Ipeľ. Osou kraja je však rieka Nitra s prítokom Žitavy.

Najväčšiu časť na juhovýchode a juhu zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda. Územie kraja patrí k hlavným obilniciam Slovenska.

Prírodné krásy Nitrianskeho kraja sa sústreďujú do CHKO Ponitrie, CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Dunajské luhy.

Nerastné bohatstvo kraja tvoria hlavne nerudné suroviny - uhlie a rašelina. Bohaté sú tiež ložiská stavebného a dekoračného kameňa ako aj tehliarskych hlín.

Priemysel a doprava v Nitrianskom kraji

Nitriansky región patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych krajov SR. Rozhodujúce postavenie má priemysel a to najmä strojársky, potravinársky a chemický. Významné postavenie z hľadiska výroby elektrickej energie má jadrovo-energetický komplex v Mochovciach.

Nosnú úlohu predstavuje poľnohospodárska výroba, ktorej produkcia je ovplyvnená vhodnými prírodnými podmienkami na jej rozvoj.

Medzinárodné výstavisko Agrokomplex Nitra s celkovou plochou 125 ha a približne 20 medzinárodnými veľtrhmi a výstavami ročne je najväčšie na Slovensku.

Cestná doprava

Cez územie Nitrianskeho samosprávneho kraja (juhozápadne) prebiehajú európske multimodálne koridory:

  • koridor č.IV. Berlín/Norimberg - Praha - Kúty - Bratislava - Budapešť - Constanta/Thesaloniki/Istanbul pre cestné komunikácie
  • koridor č. VII. Dunaj (vodná cesta) s verejnými prístavmi v Komárne a Štúrove.

Táto vodná cesta celoeurópskeho významu má veľký vplyv na rozvoj Nitrianskeho kraja. V spojení s kanálom Rýn - Mohan - Dunaj je aj Európskou úniou akceptovaná nielen ako komunikačná, ale aj ako významná sídelnotvorná os, predovšetkým v smere na transformujúce sa krajiny.

Kultúra a história v Nitrianskom kraji

Nitriansky kraj a jeho metropola – starobylé mesto Nitra – zohrali v dejinách formovania slovenského národa, jeho kultúry a vzdelanosti, významnú úlohu. Nitra - najstaršie slovenské mesto na mieste pravekého, keltského, germánskeho a slovanského osídlenia. V 9. stor. bola Nitra centrom Nitrianskeho kniežatstva.

K ďalším atraktivitám patria Kaštieľ v Topoľčiankach, Múzeum chovu koní - Národný žrebčín Topoľčianky, Zubria obora Topoľčianky, Pevnostný systém Komárno z 18 stor. a hrad zo 16. stor., Rímsky vojenský tábor, či Plávajúci vodný mlyn Kolárovo.

Odporúčané weby