Referáty

Devínska Nová Ves má bohatú históriu. Hoci osídlenie tejto oblasti sa predpokladá už do obdobia praveku, prvé zmienky o osade na území Devínskej Novej Vsi sú zo 6.storočia. Výhodami pre usadenie boli najmä dobré prírodné podmienky – blízkosť rieky, dostatok ornej pôdy a svahy vhodné na chov dobytka. Devínska Nová Ves však od vtedy prešla mnohými zmenami. Zažila nemeckú kolonizáciu (13.stor.) nájazdy Turkov, chorvátsku kolonizáciu (16.stor.), bola plienená, drancovaná a pálená počas protihabsburského povstania (17. stor.). Bola obsadená francúzskymi, neskôr maďarskými vojskami. Poľnohospodársky charakter dediny sa zmenil po vybudovaní železnice, tehelne a vápenky (19.stor.).

Cieľom tejto seminárnej práce je poskytnúť komplexný pohľad na outsourcing. Popisuje možné podnikové dôvody a ciele outsourcingu, základné kroky, ktorými je vhodné pri outsourcingu postupovať a aspekty jeho dopadu na podnikové prostredie

Hneď v úvode by som chcel zdôrazniť, že CEFTA nie je integračná organizácia, ako je často aj v periodikách nesprávne označovaná a chápaná, ale len dohodou o voľnom obchode. To znamená, že nemá žiadnu stálu inštitúciu a jednotlivé zmluvné strany majú plnú suverenitu pri rozhodovaní. CEFTA teda práve z tohto dôvodu nie je ani subjektom medzinárodného práva. Táto dohoda o zóne voľného obchodu bola výsledkom snáh a rokovaní o liberalizácii vzájomného obchodu medzi ČSFR, Poľskom, Maďarskom, ktoré sa začali v roku 1992 v Krynici (PR).

Rieka, ktorá odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Jeho pramenné zdroje Biely a Čierny Dunajec a Biela voda a jej pravostranný prítok Javorinka odvádzajú vody z Pienin. Od Nového Targu má rieka pozdĺžny tok na východ, zo slovenského územia prijíma ešte pravostranné prítoky Osturniansky (Kacvínsky) potok, Rieku a Lipník.

Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. 
Územie ochranného pásma má výmeru 22 444 ha.

Aristoteles je zrejme najvýznamnejší filozof a vlastne aj prvý prírodovedec západných kultúr. Jeho učenie ma najväčší rozsah a dosah, jeho univerzálne dielo sa stalo napríklad základom stredovekej scholastiky Tomáša Akvinského. Aristoteles žil v 4. storočí p.n.l. Narodil sa v roku 384 p.n.l v západnom Grécku, v meste Stageira na polostrove Chalkidike. Jeho otec Nikomachos bol osobným lekárom makedónskych kráľov, matka Faistis pochádzala takisto z lekárskej rodiny.

Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou.

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti Národného parku Slovenský kras.

Ustálený a najpoužívanejší preklad anglického Corporate Identity je zvyčajne firemná alebo podniková identita, ale rovnako môže ísť o identitu nekomerčnej organizácie, spolku, regiónu či podujatia. Skrýva sa za ňou podstata toho, čo tvorí základ existencie každého subjektu alebo organizácie - jej minulosť a história, jej "osobnosť", hodnoty, ktoré vyznáva, princípy, na základe ktorých vznikla a vízie, ktoré si vytýčila a chce uskutočniť. Jej vizuálny štýl je najviditeľnejšou formou, ako sa podniková identita prejavuje. Corporate Identity je niečo, bez čoho firma alebo organizácia prakticky nemôže existovať, pretože by stratila identitu.

Demografická situácia v Európe sa po celé stáročia mení. Dnes, v dvadsiatomprvom storočí, sa demografická situácia v Európe ustaľuje. No nie je to tak na všetkých kontinentoch. Kým nastane demografická stabilizácia v Južnej Amerike, Afrike a najmä v Ázii, nejaké to desaťročie to potrvá. Môžeme povedať, že v Severnej Amerike a v Európe tento proces už prebieha.

Liberalizácia predstavuje postupné odstraňovanie prekážok colného a necolného charakteru brzdiacich obchod so službami

Internacionalizácia je spájanie podnikov za účelom vyšších ziskov, rastu produktivity práce, využívaniu nových technológií a techniky,

1. všetky faktory – technológie, zariadenia, peniaze bez prekážok prekračujú hranice štátov - stráca sa zmysel národnej ekonomiky, národného kapitálu, národnej technológie - blahobyt každého občana bude závisieť od úspechu hospodárskych subjektov pôsobiacich v rámci národného hospodárstva

Uzatvorenie Všeobecnej dohody o obchode so službami GATS (General Agreement on Trade with Services) na pôde Svetovej obchodnej organizácie WTO (resp. jej predchodcu Všeobecnej dohody o clách a obchode GATT) je jedným z najdôležitejších úspechov Uruguajského kola rokovaní.

KENOZOIKUM 
striedanie ľadových (glaciály) a medziľadových (interglaciály) dôb
horské ľadovce: v Tatrách, Malej Fatre, a Oravských Beskydách (Pilsko, Babia Hora)
• terciér (treťohory)
• kvartér (štvrtohory)

Globalizácia ako proces, môže byť chápaná, ako postupné prepájanie a zbližovanie sa spoločnosti na vyššej geografickej úrovni, než tomu bolo v predchádzajúcich etapách vývoja spoločnosti. Tento proces je prirodzený, nevyhnutný a do istej miery prirodzený. Už od nepamäti dochádza k postupnému posunu z miestnej úrovne na regionálnu, z regionálnej úrovne na národnú a v poslednej dobe z národnej na medzinárodnú alebo nadnárodnú úroveň.

Francúzska revolúcia stala sa prototypom všetkých budúcich revolúcií. Znamenala výraznú zmenu v spoločnosti. Nespokojnosť francúzskeho obyvateľstva sa stupňovala. Pri zámienke vypuknutie revolúcie sa pomaly u ľudí začala prebúdzať eúfória. Všetci mali túžbu robiť niečo dobré. V tom čase sa k moci sa dostali radikáli, ktorí chceli vybudovať nový krajší svet, no jedinú cestu vydeli v zbúraní toho starého.

Počiatky osídľovania Slovenska siahajú do dôb slovanských kmeňov. Slovania sú jedna z vetiev Indoeurópanov. Pravlasť Slovanov sa nachádzala medzi riekami Wizsla a Dneper. Zodpovedá to územiu od východného Poľska až poBielorusko. Najbližšími príbuznými sú pobaltské národy Litovci a Lotyši.

V tom čase boli už všetky krajiny pripravené na vojnu a nepovažovali to za nič tragické, pretože vojna bola len pokračovaním diplomacie. Rakúsko zprvu nereagovalo pretože František Ferdinand nebol moc obľúbený, no na podnet Nemecka sa rozhodlo vyhlásiť vojnu 28.7. začali Rakúšania bombardovať Belehrad. Rusi ktorí boli Srbskými spojencami pohrozili, že ak neprestanú vyhlásia Rakúsku vojnu a začali mobilizáciu, tu reagovali Nemci, ktorí vyhlásili vojnu Rusku a zároveň Francúzsku, a keďže sa chceli vyhnúť vojne na dvoch frontoch, spoliehali sa že porazia Francúzsko skôr ako sa stihne Rusko zmobilizovať no Francúzii boli na Nemcov pripravení a jediná cesta do Francúzska viedla cez Belgicko, ktoré však prechod vojsk nepovolilo, a tak ho Nemci napadli.

V Nemecku začali získavať vplyv boľševici, ktorí sľubovali, že ak v Nemecku vypukne revolúcia po ruskom vzore, tak všetky krivdy napravia a naproti nim stáli ultrapravicové sily hitlerovci,ktorí poukazovali na to že Nemecko bolo podvedené a musia sa všetky sily použiť, aby bol nespravodlivý systém nazývaný ako Versaillský mier zničený. Veľmoci sa nepoučili a stále odmietali zľaviť zo svojich požiadaviek voči Nemecku.

Holandská buržoázna revolúcia vznikla v 16. storočí, v krorej išlo o samostatnosť Holandska. Reálnu moc mali potom v rukách kupci a obchodníci. Obdobie anglickej buržoáznej revolúcie sa tiež nazýva obdobím veľkej rebélie a znamenala boj o moc medzi panovníkom a parlamentom. Konflikt viedol nakoniec k vzniku konštitučnej monarchie. V tom čase bol prvý krát v histórii popravený panovník. Anglická revolúcia doznievala až do začiatku 18. storočia, kedy vymreli aj vzdialený príbuzní a na trón bola dosadená Hanoverská dynastia. Panovníci mali tažké postavenie, pretože boli cudzinci a chýbalo im zázemie.

V 19. storočí dochádzalo na Balkáne k postupnému búreniu sa národov proti Tureckej nadvláde. Došlo k povstaniu Grékov proti Turkom v 20 tych rokoch 19. storočia. Európa čelila veľkej dileme. Na jednej strane nechceli pomáhať sultánovi ale nemohli podporovať vzbury. Do popredia sa však dostáva význam spoločenskej mienky a propagandy. V rovnakom období vzniká romantizmus v západnej Európe a za hlavných hrdinov si zobrali Grékov.

Od roku 1849 sa začína postupný rozklad systému Viedeňského kongresu. Najzávislejšie na ňom bolo Rakúsko, ktorého hranice boli politické a nerešpektovali etnický princíp. Siľnejúce tlaky na upravenie hraníc podľa etnického rozdelenia. V 50tych rokoch v Rakúsku Bachov absolutizmus, aj keď v tej dobe ešte všetko riadi Franc Jozef. Rusi vedomí si svojej neotrasiteľnej pozície, cár sa považoval za žandára, pod týmto dojmom v polovici 50tych rokov zaútočilo na Turecko a očakávalo hladký priebeh.

V Nemecku stále sebavedomejšie vystupuje Prusko, ktoré pomaly dávalo Rakúsku najavo, že by malo opustiť Nemecko. Prusi v 1. polovici 19. storočia vytvorili s ostatnými Nemeckými štátmi colný spolok, vybrali si oblasť ekonomickej integrácie, a snažili sa za každú cenu zabrániť vstupu Rakúska. Na čelo Pruského štátu sa dostal Otto von Bismarck a zaviedol do politiky nové dimenzie (pod heslom účel svätí prostriedky). Hlavný cieľ Pruska bolo zjednotenie Nemecka, čo nebolo možné bez vojenskej porážky Rakúska.

Začiatkom 80. tych rokov sa sformoval prvý mocenský pakt Nemecko Rakúsko a pribrali aj Taliansko ktoré aj keď malo stále výhrady proti Rakúsku, kde si nárokovalo na ďaľšie územia sa nechalo prehovoriť od Nemecka. Dôvodom boli kolónie a keďže sa Taliansko taktiež považovalo za veľmoc, začalo si nárokovať na Tunisko, ktoré im však v poslednej chvíli vyfúklo Francúzsko a vtedy dokázalo trochu zabudnúť na problémy s Rakúskom a vstúpilo do spolku ktorý bol nazvaný Trojspolok.

V 3. storočí sa do radov kresťanstva začína dostávať aj zámožnejšie obyvateľstvo a kresťanstvo vstupuje do legality a politiky. Následkom toho sa objavil nový problém, problém definovania vzťahu cirkvi a štátu. Začína sa tiež natískať otázka, kto je hlavou cirkvi? Začali tak vznikať patriarcháty: Rím, Konštantinopol, Jeruzalém, Alexandria. Ariáni boli vyhlásení za kacírov.

Úlohou fotogrametire je identifikovať reálny objekt pozorovaním fotogramu, zrekonštruovať jeho tvar v priestore, zobraziť ho v grafickej podobe na mape a pod. Najjednoduchšou formou fotogramu je fotogrametrická snímka vyhotovená fotografickou kamerou alebo iným prístrojom. - rekonštrukciu snímkovacieho procesu môžeme robiť pre rovinné objekty (opticky, graficky, analyticky) a pre priestorové objekty (opticky, mechanicky, graficky, a pod.). Fotogrametria patrí medzi mladé vedné disciplíny, jej vývoj môžeme rozdeliť do 4 etáp: pozemná priestorová fotogrametria, analógová, analytická a digitálna fotogrametria.

Obnovenie prvkov vnútornej orientácie sa robí sa nastavením konštánt fotokamery, vycentrovaním snímok v projektoroch sa obnovia súradnice hlavných bodov, skreslenie sa eliminuje pomocou Porro-Koppeho princípu, alebo ak je veľmi malé, tak sa zanedbá.

Mapa je ortogonálnym priemetom zemského povrchu, ale snímka je stredovým priemetom (centrálnou projekciou) -> projektívna geometria. Zákl. pojmami sú projekcia a priesek. Projekcia = ak dva body spojíme priamkou; priesek = dve priamky kt. sa pretínajú; bod, priamka, rovina. Priamku nazývame lúč. Ak body, kt. sa nachádzajú na priamke, v rovine alebo 3D priestore premietame z jedného bodu – vznikne centrálna projekcia.

Na kvalitu fotogrametrickej snímky vplýva technická vyspelosť fotogrametrickej kamery, hlavne parametre objektívu, typ a výkonnosť uzávierky, druh a vlastnosti fotograf. vrstvy a atmosfericko-optické vlastnosti atmosféry.

Priestorové (stereoskopické) videnie je fyziologicko-psychologický jav. Základom je to, že pozorujeme priestor okolo seba dvoma očami, odrazené svetelné lúče vyvolávajú podráždenie rôznej intenzity, tým vznikajú dva obrazy, ktoré sú mierne posunuté a mozog ich vyhodnotí ako priestorový obraz.

Vhodné letecké snímky pre fotogrametriu by mali byť zosnímané v obdobiach bez snehu a bez vegetácie (jar,jeseň), a za priaznivého osvetlenia snímaného povrchu, aby nevznikali dlhé tiene. Počet vhodných snímkovacích dní je obmedzený, záleží od geografických pomerov a meteorologicko-klimatických podmienok. Oblačnosť bráni snímkovému letu, riasové oblaky však nerušia, dôležitá je priezračnosť spodných vrstiev atmosféry, ktorá môže byť znečistená.

Súradnicové systémy, ktoré s využívajú v analytickej fotogrametrii sú pravouhlé a pravotočivé. Používa sa snímkový, modelový a geodetický súradnicový systém. Snímkový súradnicový systém je priestorový pravouhlý súradnicový systém s počiatkom v projekčnom centre O’. V leteckej fotogrametrii je smer zápornej osi Z’ totožný so smerom osi záberu zvislej snímky. Snímkový rovinný súradnicový systém je definovaný spojnicami protiľahlých rámových značiek s počiatkom v hlavnom bode snímky H’, súradnica z’ je rovná zápornej hodnote konštanty fotokamery –f.

Geometrickým základom dvojsnímkovej fotogrametrie je dvojstredové premietanie, pomocou ktorého môžeme registrovať geometrické vzťahy priestorového premietania. Využíva sa najmä pri fotogrametrickom snímkovaní, keď snímkujeme objekt z dvoch stanovísk, body priestorového objektu sa zobrazia cez objektív na dve po sebe idúce snímky. Optické lúče, ktoré toto zobrazenie sprostredkujú voláme určovacie lúče. Určovacie lúče sú vlastne hlavné lúče dvoch snímok, ktoré sa pretínajú v priestorových bodoch objektu.

Odporúčané weby