Dominantná časť elektrickej energie pochádzajúcej z fosílnych palív je na Slovensku produkovaná v elektrárňach patriacich spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. Činnosť a funkcia tepelných elektrární je v rámci elektrizačnej sústavy SR významná, predstavujú významné zdroje pracujúce v základnom zaťažení alebo v pološpičkovom režime. V roku 2005 bolo v tepelných elektrárňach vyrobených 4 260,8 GWh z celkového množstva 25 575,4 GWh elektrickej energie vyrobenej v Slovenských elektrárňach, a.s. Okrem toho je na území Slovenskej republiky viacero podnikových elektrární, ktoré prebytočnú elektrickú energiu odovzdávajú do verejnej siete.

Najvýznamnejšie tepelné elektrárne Slovenska sú:

Elektrárne Nováky (ENO)

Elektrárne Nováky sú súčasťou Slovenských elektrární, a. s. so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch a nachádzajú sa v blízkosti Nováckych uhoľných baní a Nováckych chemických závodov v okrese Prievidza. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie a pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom.

Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režim. Svojím inštalovaným výkonom 518 MW predstavujú 6.3 % potenciálu elektrizačnej sústavy Slovenska.

Palivo: hnedé uhlie a lignit, ťažký vykurovací olej.

Elektrárne Nováky zabezpečujú výrobu a dodávku:

  • elektrickej energie
  • horúcej vody na vykurovanie mesta Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie
  • tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) mesta Handlová
  • pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch.

Elektrárne Vojany (EVO)

Elektrárne Vojany taktiež patria do Slovenských elektrární, a. s. Nachádzajú sa na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Výhodná poloha v blízkosti ukrajinských hraníc, maximálne skrátenie širokorozchodnej trate poloantracitového uhlia z Donbasko-Kuzbeckej ťažobnej oblasti a možnosť odberu chladiacej vody z Laborca boli najdôležitejšími hľadiskami pre rozhodnutie o výstavbe tepelnej elektrárne. Závod Elektrárne Vojany pozostáva z dvoch energetických výrobní: Elektrárne Vojany I (EVO I – 6 x 110 MW) a Elektrárne Vojany II (EVO II – 6 x 110 MW).

Palivom v Elektrárni Vojany I je čierne energetické poloantracitové a antracitové uhlie (T - uhlie) dovážané z ťažobných lokalít Donbas (Ukrajina), Kuzbas a Rostov nad Donom (Ruská federácia) širokorozchodnou traťou, ústiacou do vlečky závodu. Na výrobu elektrickej energie v Elektrárni Vojany II sa využíva ako palivo zemný plyn naftový z medzištátneho plynovodu Bratstvo z Ruska a ťažký vykurovací olej. Elektrárne Vojany pracujú v elektrizačnej sústave (ES) v základnom, pološpičkovom a špičkovom režime (EVO II).

Elektráreň Vojany II predstavuje regulačnú elektráreň, ktorej výrobné bloky sa zaraďujú do prevádzky v prípade plánovaných, alebo neplánovaných výpadkov na iných zdrojoch. Svojím inštalovaným výkonom 1320 MW (EVO I – 660 MW, EVO II – 660 MW) predstavujú 15.9 % potenciálu elektrizačnej sústavy Slovenska.

Tepláreň Košice, a. s.

Tepláreň Košice, a. s. (vznikla oddelením od Slovenských elektrární, a. s. v roku 2002) zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre bytovo-komunálnu sféru a priemyselných odberateľov pri súčasnej výrobe elektrickej energie. Spoločnosť pôsobí na trhu s tepelnou energiou v meste Košice a Prešov. V Košiciach prevádzkuje zdroj tepla o inštalovanom výkone 875 MW. Zásobuje tepelnou energiou na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody 85 % košických domácností, množstvo podnikateľských subjektov, priemyselných podnikov a inštitúcií. Inštalovaný elektrický výkon teplárne je 121 MW. Palivom je zemný plyn a antracitové čierne uhlie.

Bratislavská teplárenská, a. s.

Bratislavská teplárenská, a.s., pokrýva približne 45 % súčasného trhu s tepelnou energiou v hlavnom meste Bratislave. Centrálna výroba tepelnej energie a jej distribúcia diaľkovými rozvodmi (SCZT) je pre Bratislavu prínosom predovšetkým z hľadiska ekonomiky a ekológie. Podnik uprednostňuje kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie - „kogeneráciu“, pri maximálnej účinnosti využitia energetických palív a vzhľadom na veľkosť odberu zemného plynu (vyše 110 miliónov m³) aj výhodnejšiu cenu zemného plynu.

Paroplynový cyklus a. s.

Paroplynový cyklus a.s. (PPC) je kogeneračná elektráreň s využitím plynovej (spaľovacej) turbíny, s následným parným systémom. Pri prevádzke bloku s reguláciou výkonu v rozmedzí 130 - 218 MW je možné dodávať rovnaký tepelný výkon podľa požiadaviek odberateľa. Využitím suchej chladiacej veže je možné dosiahnuť plný elektrický výkon i bez dodávky tepla. Výstavba bloku bola realizovaná v rokoch 1996 - 1998 firmou Siemens a. s., do komerčnej prevádzky bol blok odovzdaný v auguste 1998. Parametre bloku umožňujú rýchly štart ako aj zmeny výkonov, čo vytvára podmienky k využitiu tohto zdroja pre reguláciu v elektrizačnej sústave Slovenska.

Okrem týchto energetických závodov, ktoré sú inštalovaným elektrickým výkonom na Slovensku najväčšie, využívajú uhlie a zemný plyn teplárne zamerané na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, nachádzajúce sa v týchto mestách:

  • Martin
  • Zvolen
  • Žilina

Odporúčané weby