KENOZOIKUM 
striedanie ľadových (glaciály) a medziľadových (interglaciály) dôb
horské ľadovce: v Tatrách, Malej Fatre, a Oravských Beskydách (Pilsko, Babia Hora)
• terciér (treťohory)
• kvartér (štvrtohory)

kvartér
• holocén: niva - piesok, štrk, hlina - nespevnené sedimenty
• pleistocén: rozlišujeme viacero ľadových dôb:
Wϋrm (najmladší)
Riss
Mindel
Gϋnz
Donau
Bieber
spraše: ukladanie v dôsledku eolickej činnosti vetra, prevažne na záveternej strane pohorí, maximálna hrúbka je na Hronskej Pahorkatine 48m, u nás prevládajú spraše Wϋrmského veku (takto môžeme datovať aj nivy, náplavové kúžele a ďalšie)
spraše majú vysoký obsah uhličitanu vápenatého a tvoria priepustnú vrstvu
CaCO3 + H2O + CO2 –––> Ca(HCO3)2 tvoria sa sprašové bábiky - cicváre
viate piesky - piesok, spraš - prach

terciér
• neogén: miocén (starší), pliocén (mladší)
na našom území intenzívna sopečná činnosť, najintenzívnejšia v období Báden, Sarmat (Štiavnický stratovulkán)
v období Panón - tropická klíma- zarovnávanie
v mladších treťohorách sa u nás už postupne začal formovať dnešný reliéf
• paleogén
zo severu začalo na naše územie prenikať more, vhodné podmienky pre život koralov, vďaka presvetleniu vody, zvyšok korálového útesu u nás Hričovská Ihla
Súľovské skaly: brekcie (ostrohranná hornina z dolomitu), zlepence - zpevnený štrk

MEZOZOIKUM
• trias
spodný trias: ílovité bridlice - Verfénske bridlice - na bridliciach sa v krajine vytvárajú
zníženiny. Keďže sú nepriepustné, podporujú zosuv materálu uloženého na
nich.
vrchol Devínskej Kobyly je tvorený kremencom
stredný trias: z hornín sa vyskytujú najmä vápence a dolomity
vápence: poznáme podľa kalcitových žiliek, Gudeštain - šedý s bielymi
žilkami, Veterštain u nás v Slovenskom Krase
• jura
vyskytuje sa kremité hornina radiolarit, ktorá je tvorená schránkami morských živočích nazývaných mrežovce, tvorila sa najmä v hlbokých moriach
u nás dolina Hlboča, Vlkolínec, Dogerské Skaly
• krieda
jazerný vápenec - písacia krieda
spodná krieda: slienitý vápenec - mastný

hieroglify: nerovnosti povrchu flyša pôsobením organizmov a vody

PALEOZOIKUM
koncom prvohôr, dochádza k hersínskemu vrásneniu a k vzniku žúl a jej podobných hornín

PREKAMBRIUM
• prahory
• starohory

Odporúčané weby