Úlohou fotogrametire je identifikovať reálny objekt pozorovaním fotogramu, zrekonštruovať jeho tvar v priestore, zobraziť ho v grafickej podobe na mape a pod. Najjednoduchšou formou fotogramu je fotogrametrická snímka vyhotovená fotografickou kamerou alebo iným prístrojom. - rekonštrukciu snímkovacieho procesu môžeme robiť pre rovinné objekty (opticky, graficky, analyticky) a pre priestorové objekty (opticky, mechanicky, graficky, a pod.). Fotogrametria patrí medzi mladé vedné disciplíny, jej vývoj môžeme rozdeliť do 4 etáp: pozemná priestorová fotogrametria, analógová, analytická a digitálna fotogrametria.

  • 1. etapa je spojená s vynájdením fotografie, snímky sa začali využívať na meračské účely
  • 2. etapa – využitie priestorového videnia a merania, prvý stereokomparátor, vynález lietadla, neskôr dvojitý projektor, autokartograf, snímky 180x180 -> 230x230, neskôr ortofotosystém
  • 3.etapa – vývoj a rozvoj počítačov podmienil rozvoj analytickej fotogrametrie, zhusťovanie bodového poľa, vývoj analytických prístrojov na rekonštrukciu snimkového procesu
  • 4.etapa – využitie digitálnych údajov zosnímaných objektov, začala vypustením umelých družíc a kozmických lodí, informácie v digitálnej forme

Z hľadiska hlavnej úlohy fotogrametrie delíme fotogrametriu na dve oblasti: jednosnímkovú a dvojsnímkovú. Podľa stanoviska snímkovania na: pozemnú, leteckú, podmorskú, kozmickú. Podľa spôsobov vyhodnocovania na: grafickú, analógovú, analytickú, digitálnu.

Analógové priestorové vyhodnocovacie prístroje

Analógové priestorové vyhodnocovacie prístroje sú zložité opticko-mechanicko-elektronické zariadenia. Medzi konštrukčné a funkčné celky týchto prístrojov patria systémy: projekčný, orientačný, stereoskopický, zobrazovací, modelový a iné pomocné systémy. Projekčný systém umožňuje obnoviť vnútornú orientáciu snímok a rekonštruovať určovacie lúče. Orientačný systém umožňuje obnovenie prvkov vonkajšej orientácie. Stereoskopický systém umožňuje stereoskopické pozorovanie a meranie. Zobrazovací systém umožňuje zobrazenie priemetu optického modelu.

Priestorový paralelogram

Mierku optického modelu určuje pomer prístrojovej základnice b ku skutočnej vzdialenosti projekčných centier počas snímkovania, ale pri malej mierke sa môže stať, že rozmery projektorov neumožnia nastaviť malú hodnotu základnice b. Na to nám slúži tzv. priestorový paralelogram – je založený na rovnobežnom posunutí základnice b ako priestorovej vzdialenosti proj. centier do priestoru modelelových súradníc,

Kategorizácia

Podľa použitého proj. systému môžeme analógové prístroje rozdeliť:

  • s optickou projekciou
  • s optucko-mechanickou projekciou
  • s mechanickou projekciou.

Podľa presnosti vyhodnocovacích prác, prístroje: 1.radu, 2.radu, 3.radu. Podľa stanoviska: analógové prístroje pozemnej alebo leteckej fotogrametrie (Multiplex, Stereoplanigraf, Stereometrograf, Autograf, Topokart, ...)

Odporúčané weby