Liberalizácia predstavuje postupné odstraňovanie prekážok colného a necolného charakteru brzdiacich obchod so službami

  1. liberalizácia a deregulácia (odstraňovanie bariér, zníženie štátneho monopolu a cenovej kontroly
  2. technologické zmeny a inovácie (vyplývajúce z uplatňovania modernej počítačovej, informačnej a telekomunikačnej techniky a technológie)
  3. zvýšený tlak GATT uvolniť medzinárodný pohyb služieb, úspešne zavŕšením prijatím Všeobecnej dohody o obchode so službami v decembri ´93;
  4. anticyklický vývoj a stabilita služieb (v rozvoji služieb sa neprejavili krízové problémy s takou intenzitou ako u iných oblastiach ekonomiky, napr. v priemysle a prispievajú k zníženiu problémov v nezamestnanosti)
  5. rast počtu domácich a zahraničných účastníkov v službách (v odboroch osobných, dopravných, spojov, finančných, poisťovacích, podnikateľských, hotelových, reštauračných služieb)
  6. rast dopytu po službách (sektorom podnikateľským, domácnosti i vládnym)
  7. rastúca globalizácia (vytváranie rozsiahleho trhu na báze veľkého počtu objednávok, rast významu nadnárodných združení)
  8. rast počtu starých a nových služieb (spája sa so zavadzaním nových technológií)
  9. inovácia starých služieb novými (aj komplexnejšími) najčastejšie procesové inovácie a inovácie založené na informačných technologických produktoch
  10. rast neurčitosti (existujúcej za každým rozhodnutím)

Odporúčané weby