Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou.

Jazero je zásobované zrážkovou vodou a málo výdatnými vrstevnými prameňmi, a preto jeho hladinu ovplyvňuje intenzita zrážok a výpar z jeho hladiny. Jazero je bezodtokové.

Okolie jazera lemuje lesný porast s dominanciou smreka a niekoľkými mohutnými vyše 100 ročnými jedľami.

V jazere sa vyskytujú porasty močiarky vodnej (Batrachium aquatilis), červenavca plávajúceho (Potamogeton natans). Na okrajoch lesného porastu je významná lokalita plavúnika splošteného (Diphasiastrum complanatum).

Odporúčané weby