Obnovenie prvkov vnútornej orientácie sa robí sa nastavením konštánt fotokamery, vycentrovaním snímok v projektoroch sa obnovia súradnice hlavných bodov, skreslenie sa eliminuje pomocou Porro-Koppeho princípu, alebo ak je veľmi malé, tak sa zanedbá.

Obnovenie prvkov vonkajšej orientácie - jeho cieľom je uvedenie snímok do takej polohy, v akej boli pri snímkovaní, a tak vytvoriť zmenšený priestorový opt. model zobrazeného objektu. Treba určiť 6 prvkov vonkajšej orientácie, čiže pre snímkovú dvojicu je to 12 prvkov (súr. proj. cenier, pozdĺžne sklony, priečne sklony, pootočenia snímok)

Vzájomná orientácia:

V procese vzájomnej orientácie sa určuje tvar optického modelu. Využívame skutočnosť, že projektívny vzťah dvoch útvarov 3.st. je daný piatimi pármi zodpovedajúcich si bodov, preto hľadáme päť párov priestorových bodov v priesečníkoch určovacích lúčov jednej a druhej snímky snímkovej dvojice.

Body optického modelu, na ktorom sa odstraňujú vertikálne paralaxy voláme orientačné body, sú to jasne zobrazené body na snímkach, ich priestorové súradnice nemusíme poznať, lebo sú to len modelové body. Poznáme dva spôsoby vzájomnej orientácie:

  • vzájomná orientácia nezávislej snímkovanej dvojice
  • vzájomná orientácia priradením snímky

Absolútna orientácia

Pri absolútnej orientácii určujeme orientáciu a rozmer optického modelu ako celku. Dostávame ho do požadovanej mierky a správnej polohy vzhľadom na geometrický súradnicový systém. Určíme zvyšných sedem orientačných prvkov snímkovej dvojice:

  • mierka modelu,
  • tri posuny x, y, z a jednu rotáciu modelu voči mape,
  • dve rotácie (fí, omega) modelu okolo priest. osí model. sys. analógového prístroja;;

Určovacie prvky pre absolútnu orientáciu získavame z priestorových súradníc vlícovacích bodov. Pre riešenie úlohy potrebujeme minimálne tri body, ktoré neležia na jednej priamke, u jedného nám stačí poznať len výšku z, potom pomocou dvoch vlícovaných bodov môžeme určiť šesť neznámych paramametrov abs. orientácie a pomocou výšky (z) tretieho vlícovacieho bodu určíme siedmy orientačný prvok. Používajú sa obyčajne 4 vlícovacie body v rohoch, dobre je tam dať pre kontrolu do stredu ešte piaty vlícovací bod.

Odporúčané weby