Pulzar je veľmi rýchlo rotujúca neutrónová hviezda, ktorá vyžaruje úzky kužeľ svetla. Keď pulzar pretína obežnú dráhu Zeme, možno ho pozorovať ako pulzujúci rádiový zdroj. Pulzary však môžu byť aj zdrojom gama žiarenia, röntgenového i optického žiarenia. Majú veľmi silné magnetické pole, ktorého os je sklonená voči rotačnej osi. Elektróny, špirálovito obiehajúce v magnetickom poli, emitujú synchrotrónové žiarenie, ktoré sa sústreďuje pozdĺž magnetickej osi a vytvára tak zmienený kužeľ.

Prvý pulzar bol objavený r. 1967 a dnes ich poznáme už stovky. Ich periódy sa pohybujú od milisekúnd po niekoľko sekúnd. Interakcie s magnetickým poľom Galaxie postupne spomaľujú periódu väčšiny z nich. Niektorým sa perióda zrýchľuje, zrejme miernou kontrakciou neutrónovej hviezdy. Najmladšími známymi pulzarmi sú krátkoperiodické optické pulzary v pozostatkoch supernov. Do tejto skupiny zaraďujeme pulzar Vela, Taurus A v Krabej hmlovine a zrejme aj pozostatok po Supernove 1987 A. Najkratšie periódy - okolo 0,001 s - vykazujú tzv. milisekundové pulzary, ktorých rotáciu pravdepodobne urýchľuje akreácia hmoty z druhej zložky binárneho pulzaru.

Odporúčané weby