Ku koncu roka 2003 žilo obyvateľstvo Slovenska v 2 891 obciach (vrátane 4 vojenských obvodov), z toho v 138 mestách a 2 753 vidieckých obcí. V mestách žilo 55,7% z celkového počtu obyvateľov SR. Na 1 obec pripadlo 1 861 obyvateľov.

Za vidiecke obce považujeme tie, ktoré nemajú štatút mesta. Odlíšenie vidieckych sídiel od miest je tiež problematické. Treba si uvedomiť, že na Slovensku máme dve mestá s menej ako 2 000 obyvateľmi (Dudince a Modrý Kameň), pričom na Podunajskej nížine máme hromadné vidiecke obce, ktoré majú viac ako 5 000 obyvateľov (Tvrdošovce, Neded, Sládečkovce). Celkovo je však najviac obcí (viac ako 50 %) s počtom obyvateľov 200 až 1 000 obyvateľov. Žije v nich však len 15 % obyvateľstva.

Veľkostná štruktúra a dynamika rastu vidieckých obcí a miest na Slovensku

Pre veľkostnú štruktúru obcí SR je charakteristická prevaha malých obcí. Dominantné postavenie si naďalej zachovávajú obce medzi 200-1000 obyvateľmi (56,6 %). Podiel obyvateľov vo veľkostných kategóriach je pomerne vyrovnaný, v šiestich kategóriach dosahuje vyše 10 %, pričom najvyšší počet obyvateľov je koncentrovaný v mestách kategórie s 20-50 tisíc obyvateľmi. Je to zároveň kategória s najväčším prírastkom obyvateľov. Podľa dynamiky rastu v rokoch 1991-1995, prebieha v súčasnosti proces stagnácie a zmeny vo veľkostnej štruktúre podľa počtu obcí i podľa obyvateľov nastali len minimálne.

V predchádzajúcich desaťročiach boli najdynamickejšie rastúcimi prvkami sídelnej štruktúry mestá. Po dynamickom raste miest SR v rokoch 1970-80, ktorý v ich doterajšom vývoji nemá obdobu a po postupnom ustávaní dynamiky v ďalšom desaťročí, prebieha v súčasnej etape proces stagnácie. Je to vďaka nepriaznivej demografickej situácií a stagnácií výstavby bytov.

Od roku 1970 je najpočetnejšou kategóriou miest kategória s 5-10 tis. obyvateľmi. Stalo sa tak vďaka radikálnemu zníženiu počtu najmenších miest (do 5000 obyv.), ktoré dovtedy dominovali. Najviac mestského obyvateľstva je sústredeného v kategórií 20-50 tisíc obyvateľov (takmer 900 tisíc). Špecifikom je absencia veľkomiest s počtom obyvateľov 100-200 tisíc. Podľa Projektu urbanizácie Slovenskej Republiky a jeho aktualizácií sa tak malo stať do roku 2000, kedy vďaka pokračujúcej koncentrácií obyvateľstva aj v poslednej dekáde minulého storočia mali pribudnúť 4 veľkomestá.

Avšak súčasný trend stagnácie a dezintegrácia obcí od potenciálnych veľkomiest tomu nenasvedčujú. Dynamika rastu miest je minimálna, dokonca viaceré zaznamenali úbytok obyvateľstva. V rokoch 1991-96 až 29 z vtedajšieho počtu 136 miest zaznamenalo úbytok obyvateľov, spôsobený väčšinou dezintegráciou obcí a negatívnym trendom vo vývoji prirodzeného a mechanického pohybu. Významnejší rast registrujeme len u kategórie s najväčším podielom obyvateľov (20-50 tisíc). V kategórií s 10-20 tisíc obyvateľmi nastal dokonca úbytok obyvateľov. Za celé povojnové obdobie do roku 1991 žiadna veľkostná kategória miest SR pokles obyvateľov nezaznamenala.

Rast vidieckych obcí medzi dvoma sčítacími obdobiami v rokoch 1869 a 1991 bol pomerne silno difernecovaný. Niektoré obce v roku 1869 neexistovali, resp. uvádza sa pri nich v retrospektívnom lexikóne obcí počet obyvateľov nula. Z 2 688 vidieckych obcí v roku 1991 (z toho 2 bez obyvateľov v roku 1991- Javorina a Valaškovce), 71 obcí nemalo v roku 1869 žiadnych obyvateľov, resp. neexistovalo. Spomedzi vidieckych obcí mala najvyšší index rastu obec Kanianka (okres PD) 1384,72 %, ktorú predstihli spomedzi všetkých obcí na Slovensku len Bratislava, Nová Dubnica, Martin, Svidník a Prievidza. Nasleduje Slovenské Nové Mesto s indexom rastu 1004,17 %, Podbrezová 638,53 %. Nad 500 % mali index rastu ešte obce Nemce, Kokšov-Bakša a Kováčová. Naopak najnižší index rastu vykazujú vidiecke obce Regetovka 8,36 % (okres BJ), Lešť 10,23 % (ZV), Špania Dolina 11,29 % (BB), Hradisko 11,62 % (PO) a Príkra 12,30 % (SV).

V roku 1991 bolo 7 obcí vo veľkostnej kategórií nad 5 000 obyvateľov – Krásno nad Kysucou, Beluša, Oščadnica, Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, Nesvady a Čierny Balog. Ďalej 215 obcí v kategórií 2000-4999, 514 obcí 1000-1999, 755 obcí 500-999, 793 obcí 200-499 a 333 obcí do 199 obyvateľov. Populačne najmenšími obcami boli Javorina a Valaškovce (bez obyvateľstva), Polerieka (13), Príkra (15), Závadka (16), Havranec (17), Šarbov (20), Belejovce (22), Regetovka a Valentová (23) a Lačnov (24).

Najviac ľudí pribudlo v priemere v obciach s 1000-1999 obyvateľmi. Celkovo najviac ľudí pribudlo v kategórií 500-999. Tieto dve kategórie sa prejavili ako najživotaschopnejšie, menej rástli najväčšie obce.
V roku 2003 boli najmenšími obcami Príkra ( 7 obyv.), Šarbov (9), Polerieka (12) a Regetovka (13). Naopak najviac obyvateľov mali Smižany 7 847 (r. 2001).

  • Najnižšie položené mesto: Čierna nad Tisou 102 m n.m.
  • Najvyššie položené mesto: Vysoké Tatry 1 010 m n.m. (Štrbské Pleso 1 355 m n.m.)
  • Najnižšia hustota zaľudnenia: Vysoké Tatry 14 obyv./km²
  • Najvyššia hustota zaľudnenia: Svit 1 654 obyv./km², Prešov 1 304 obyv./km², ..., Bratislava 1 165 obyv./km²
  • Najstaršia písomná zmienka: Nitra r. 826
  • Najstaršie mestské privilégia: Trnava r. 1238
  • Najväčšie územie: Vysoké Tatry 386,07 km², Bratislava 367,58 km²
  • Najmenšie územie: Svit 1,08 km², Tlmače 2,22 km²
  • Najväčšia zastavaná plocha: Bratislava 61,70 km², Košice 45,89 km²
  • Najmenšia zastavaná plocha: Trenčianske Teplice 0,79 km²

Odporúčané weby