Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS)  je mnohostranná dohoda uzavretá medzi vládami 148 členských štátov WTO, ktorá stanovuje rámec právne záväzných pravidiel pre medzinárodný obchod so službami. Kladie si za cieľ zaisťovať, aby pravidlá vlád pre oblasť obchodu so službami boli transparentné a nediskriminačné voči zahraničným poskytovateľom služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú tzv národné listiny špecifických (počiatočných) liberalizačných záväzkov, ktoré jednotliví členovia WTO prijali pre široké spektrum rôznych sektorov služieb. Tieto listiny označujú, ktoré služby a do akej miery sú otvorené zahraničným firmám a v ktorých je vstup zahraničných subjektov na trh obmedzený.

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod bolo prevedené aj do dohody GATS. V GATS sa pripúšťa, že člen môže udržiavať opatrenia, ktoré nie sú zlučiteľné so zaobchádzaním podľa Doložky najvyšších výhod za predpokladu, že tieto opatrenia uviedol v „Listine výnimiek zo záväzkov podľa MFV“. Takáto možnosť sa pripustila ako kompromis pri rokovaniach vzhľadom na to, že pri vstupe GATS do platnosti nemohli všetci členovia použiť pre každý druh služieb zaobchádzanie podľa MFN. Doba trvania týchto výnimiek by nemala prekročiť hranicu 10 rokov. Všetky výnimky trvajúce viac ako 5 rokov preskúma Rada pre obchod so službami a bude preverovať, či ešte stále trvajú okolnosti a podmienky na uplatňovanie výnimky.

Počas Uruguajského kola a následných sektorových jednaniach si členovia WTO zvolili oblasti služieb, v ktorých chceli sprístupniť svoje trhy a uviedli obmedzenie prístupu na trh alebo národného zaobchádzania u tých služieb, pri ktorých tak chceli urobiť. Tieto obmedzenia boli vykonané podľa štyroch spôsobov dodávok služieb:

  1. Cez hranicu (z územia jedného člena na územie ktoréhokoľvek iného člena, napr. telekomunikačné služby)
  2. Spotreba v zahraničí (na území jedného člena pre spotrebiteľov služby ktoréhokoľvek iného člena, napr. služby v cestovnom ruchu)
  3. Komerčná prítomnosť (dodávateľom služby jedného člena na území iného člena, prostredníctvom komerčnej prítomnosti jeho obchodných jednotiek poskytujúcich služby na území tohto člena, napr. bankové služby poskytované etablovanými zahraničnými bankami)
  4. Prítomnosť fyzických osôb (dodávateľom služby jedného člena na území iného člena, prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb člena, napr. vzdelávacie služby).

Prístup na trh

Členské krajiny WTO, ktoré prijali záväzok liberalizovať svoj trh so službami, mohli vo svojej listine využiť nasledujúce obmedzenia alebo prekážky, ktoré sa môžu týkať:

  • počtu dodávateľov služieb
  • celkovej hodnoty transakcii v službách
  • celkového počtu operácii v službách alebo celkového výkonu vyjadreného v množstevných jednotkách
  • celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v danom sektore služieb alebo ktoré môže dodávateľ služby zamestnať a ktoré sú potrebné pre príslušnú službu
  • opatrením, ktoré obmedzujú či vyžadujú špecifický druh právnickej entity alebo joint-ventures, prostredníctvom ktorého môže dodávateľ službu poskytnúť
  • účasti zahraničného kapitálu

Na rozdiel od dohody GATT neexistuje pre člena WTO v dohode GATS žiadny všeobecný záväzok poskytnúť zahraničným firmám etablovaných na jeho trhu národné zaobchádzanie, tj. zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké je poskytované domácim dodávateľom. Avšak v sektoroch služieb, v ktorých člen prijal špecifické záväzky, akékoľvek obmedzenie národného zaobchádzania musia byť v národnej listine uvedené.

Okrem záväzkov spadajúcich pod ustanovenia GATS o prístupe na trh a národnom zaobchádzaní, môžu členovia WTO prijať ešte tzv. dodatočné záväzky. Tie sa môžu týkať kvalifikačných požiadaviek, noriem alebo licenčných záležitostí. Doteraz len niekoľko málo členov zapísalo takéto záväzky do svojich národných listín.

Odporúčané weby