Internacionalizácia je spájanie podnikov za účelom vyšších ziskov, rastu produktivity práce, využívaniu nových technológií a techniky,

1. všetky faktory – technológie, zariadenia, peniaze bez prekážok prekračujú hranice štátov - stráca sa zmysel národnej ekonomiky, národného kapitálu, národnej technológie - blahobyt každého občana bude závisieť od úspechu hospodárskych subjektov pôsobiacich v rámci národného hospodárstva

2. a) investori z rozvinutých trhových ekonomík kontrolujú prostredníctvom finančných a kapitalových trhov, ktoré alokujú peniaze a kapitál voľne sa pohybujúci z jednej krajiny do druhej
b) miera racionality závisí od množstva a kvality informácií, ktoré investori o daných krajinách majú - hodnotenie závisí aj od medzinárodných inštitúcií MMF a Svetovej banky
c) zhodnotenie kapitálu podriaďujú len svojim partikulárnym záujmom (ziskovým kritériám), bez ohľadu na širšie ekonomické, sociálne a ekologické dôsledky v lokálnom, regionálnom a celoplanetárnom: operačnom priestore

Výhody (šance):
1. právne – vplyv na právotvorný systém, prístup k notifikačným konzultačným mechanizmom, obhajoba ekonomických právnych záujmov, monitorovanie štátneho sektora služieb
2. ekonomické – prístup na trh ostatných členských štátov, zvýšená konkurencia v sektore služieb, pozitívny vplyv na transformačný proces, zrýchlenie ekonomického vývoja
3. politické –

Prokonkurenčná politika krajiny neúplná konkurencia (dôsledky
- zabezpečiť voľnú hospodársku súťaž s cieľom využiť trhová sily na udržanie a zvýšenie životnej úrovne - výrobcovia nemajú záujem na raste outputu, napriek tomu, že sú ochotní hradiť príslušné náklady
plná konkurencia - ak žiadna firma alebo subjekt nemá významnejší vplyv na trhovú cenu - vznik organizačnej neefektívnosti, ako aj nesprávna alokácia zdrojov v rámci podniku, čo vyvoláva rast nákladov

4. ostatné oblasti – pri prístupe na mnohostranné rokovania – výmena informácií, vedomostí a expertíz


Rizika (náklady):
- finančné, telekomunikačné, iné odbory,
- ekonomické – otvorenie trhu nestabilita na trhu práce, vyjednávania, monitoringy a poskytovanie informácií sa spája s výdavkami

Odporúčané weby