Služby cestovného ruchu majú tak ako ktorékoľvek iné ekonomické aktivity svoju podstatu v uspokojovaní potrieb špecifickému segmentu zákazníkov - účastníkom cestovného ruchu. Na nižšej hierarchickej úrovni sa však ani samotní účastníci cestovného ruchu nevyznačujú homogenitou svojich požiadaviek, nakoľko tieto odrážajú špecifické osobnostné, sociálne, kultúrne a ekonomické vlastnosti každého jednotlivca.

Na základe týchto odlišností môžeme následne vyšpecifikovať rôzne formy cestovného ruchu prispôsobené tak, aby čo najlepšie a najefektívnejšie uspokojovali potreby a túžby svojich zákazníkov. V praxi sa však väčšinou stretávame skôr s rôznymi kombináciami týchto foriem ako s ich čistými formami.
Aj keď je možné teoreticky vymedziť viacero foriem cestovného ruchu, v rámci rozsahu zamerania práce sa budem venovať len tým formám, ktoré je možné uskutočňovať priamo alebo v blízkosti chránených oblastí.
Formy cestovného ruchu:
• rekreačný
• kultúrno poznávací
• kúpeľný a liečebný
• športovo-turistický
• vidiecky
• poľnohospodársky (agroturizmus)
• incentívny (exkurzie a odborné tematické zájazdy, kongresový)
• zážitkový
• ekoturizmus

Odporúčané weby