Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých nerastov. Horniny sa rozdeľujú na tri základné typy (podľa procesov, ktoré ich vytvorili) - Magmatické horniny, sedimentárne a metamorfované horniny.

Magmatické horniny

Magmatické horniny vznikli kryštalizáciou roztavenej magmy, ktorá chladla. Tvorené sú kremitými minerálmi (kremeň, sľudy, živce, spolu viac ako 90 % obsahu). Momentálne je opísaných asi 700 druhov magmatických hornín. Hlavné skupiny vyvretých hornín:

 • Hlbinné horniny - keď proces kryštalizácie prebieha pod povrchom (alebo plutonické - podľa Pluta - rímskeho boha podzemia). K nim sa priraďujú aj
 • Žilné horniny - intruzívna hornina vypĺňa pukliny a praskliny v nadloží intrúzie a vytvára žily. Žilné horniny majú oproti klasickým intrúziám často odlišné zloženie, aj odlišné textúry.
 • Výlevné horniny - keď kryštalizácia prebieha na povrchu (aj výlevné, vulkanické - podľa Vulkána, rímskeho boha ohňa).

Klasifikácia magmatických hornín

Klasifikácia magmatických hornín je komplikovaná. Príčina tkvie v rôznych podmienkach (teplotné podmienky kryštalizácie, odlišné chemické zloženie magmy, vplyvy prostredia), Klasifikujú sa podľa zloženia:

 • minerálneho (s kremeňom; s foidmi; bez kremeňa a foidov)
 • chemické – podľa zastúpenia SiO2: - Kyslé: viac 65%; - Bázické: 50 - 45% - Neutrálne: 65 – 50% - Ultrabázické: menej ako 45%
 • textúry (celistvá, všesmerná, usmernená, pórovitá) a štruktúry (podľa výbrusu horniny)
 • odlučnosti (guľovitá, stĺpová, vejárovitá)

Sedimentárne horniny

Sedimentárne horniny vznikli v druhohorách usadením a spevnením úlomkov zvetraných hornín, organických zvyškov a chemickými dejmi (odparením, vyzrážaním z vodných roztokov). V sedimentárnych horninách sa vyskytujú najmä: kremničitany (ílové minerály), oxidy (kremeň), uhličitany (kalcit, aragonit), organické látky (uhlie), organizmy (vápnité a kremité schránky).

Etapy tvorby:

 1. Zvetrávanie – rozrušovanie hornín (mechanické, chemické, biologické)
 2. Transport – premiestnenie úlomkov (rôznymi činiteľmi)
 3. Sedimentácia – usadanie úlomkov, vyzrážanie minerálov
 4. Dia-genéza – spevnenie (za normálneho tlaku + teploty)

Textúra sedimentárnych hornín

K hlavným prvkom textúry patrí:

 • vrstevnatosť: vrstva je vymedzená podložnou a nadložnou plochou (mocnosť vrstvy)
 • zvrstvenie: je usporiadanie materiálu vo vrstve (vodorovné, šikmé, šošovkovité)
 • nerovnosti na ploche: nerovnosti vznikajú počas usadzovania a dia-genézy (hieroglify)

Charakteristika sedimentárnych hornín

1. klastické: podľa veľkosti úlomkov rozlišujeme:

 • psefity (nad 2mm) napr: štrky, zlepence, brekcie, sutiny
 • psamity (2-0,05mm) napr: pieskovce, kremence, arkózy
 • aleurity (0,05-0,005) napr. spraš a prach
 • pelity (pod 0,005) napr. íly, ílovce, ílovité bridlice, sliene, slieňovce, slien. bridlice)

2. neklastické: najčastejšie sa vyskytujúce na Slovensku sú:

 1. Karbonátové:- vápence: obsahujú najmä CaCO3, potom dolomit a rôzne prímesy
  • dolomit: prevláda najmä dolomit Ca(MgCO3)2, a pochádzajú z triasu
  • travertín: vznik vyzrážaním uhličitanu vápenatého v minerál. prameňoch
  • krieda: nedokonale spevnené vápnité bahno
 2. Kremnité: zložené hlavne z SiO2 (napr: limnokvarcit, rádiolarit, rohovec, pazúrik)
 3. Ality: zložené z hydratovaných oxidov hliníka (bauxit, laterit)
 4. Evapority: sú chemického pôvodu, vznikli vylučovaním minerál. látok v izolovaných lagúnach, v prostredí arídnej klímy (kamenná soľ, sádrovec)

Metamorfované horniny

Metamorfované vznikli prekryštalizovaním horniny vplyvom tlaku, alebo teploty. Metamorfóza je pretváranie hornín vplyvom vnútorných činiteľov a procesov, ktoré spôsobia fyzikálne a chemických zmeny v hornine (tlak, teplota, roztoky, plyny). Premena spôsobí rekryštalizáciu minerálov v hornine. Rozlišujeme tieto premenené horniny:

 1. Kontaktnémramor (vzniká premenou karbonátových hornín) + plodové bridlice + kontaktné bridlice
 2. Tlakové mylonity (vznikli mylonizytáciou z granitoidných hornín pôsobením jednosmerného tlaku. Vyskytujú sa na tektonických líniách a vznikli pri alpínskom vrásnení. Vytvárajú mylonitové zóny, napr. Mlynská dolina v BA oproti ZOO)
 3. Regionálne– delia sa na:
  • horniny vzniknuté premenou sedimentov – para-bridlice - (fylity, svory, pararuly, mramory, metakvarcity)
  • horniny vzniknuté premenou vyvrelín - orto-bridlice – vyskytujú sa v krištaliniku (jadre jadrových pohorí) (amfibolity; zelené, chlórické a mastencové bridlice; migmatity)

Odporúčané weby