Ekoturizmus patrí tiež k mladým formám cestovného ruchu a predstavuje veľmi čistú formu cestovného ruchu s pohľadu vplyvu na životné prostredie a pôvodné obyvateľstvo daného regiónu. Jeho základnou črtou je trvalá udržateľnosť a primeranosť daným podmienkam prostredia s ohľadom na stabilitu existujúcich ekosystémov, využívania dostupných prírodných zdrojov.

Medzinárodná spoločnosť pre ekoturizmus ho definuje ako: "zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí, ktoré zachováva prírodné prostredie a pozitívne vplýva na lokálne obyvateľstvo." Ľudia usilujúci sa o zavádzanie ekoturizmu alebo účastníci tejto formy cestovného ruchu by mali rešpektovať nasledujúce pravidlá (Medzinárodná spoločnosť pre ekoturizmus):

 • minimalizovať dopad
 • budovať environmentálne a kultúrne povedomie a rešpekt
 • zabezpečiť pozitívne skúsenosti pre obe strany - návštevníkov a domáce obyvateľstvo
 • poskytovať priamu podporu ochrany prírody cez financovanie z výnosov z ekoturizmu
 • zabezpečiť finančné výhody a podporu lokálnemu obyvateľstvu
 • zvýšiť citlivosť návštevníkov k vnímaniu politického, sociálneho a environmentálneho prostredia hostiteľskej krajiny
 • podporovať medzinárodne uznávané ľudské práva a pracovné dohody

Ekoturizmus v súčasnosti stále predstavuje len veľmi malé percento z celkového objemu cestovného ruchu v dôsledku nízkej uvedomelosti jednak účastníkov ako aj prevádzkovateľov zariadení v oblasti relatívne zachovalej prírody. V súčastnosti je táto forma cestovného ruchu stále vnímaná skôr obmedzujúco z hľadiska ekonomických aktivít a jej podstata ako dlhodobo udržateľného cestovného ruchu mnohým kompetentným uniká. Ekoturizmus je vo svojej podstate naplnený až vtedy, keď dochádza k pochopeniu vzťahov medzi človekom a prírodou a vnímaním človeka ako súčasti biosféry.

V katalógoch cestovných kancelárií sa v ostatnom období často stretávame s označením zájazdov ako "ekoturizmu" preto, že:

 • smerujú do chránených prírodných lokalít a orientujú sa na pozorovanie flóry a fauny (napr. pozorovanie vtáctva)
 • čiastočne využívajú ekologicky vhodné dopravné prostriedky (napr. cykloturistika)
 • nevyžadujú si žiadnu dopravu (horská turistika, turistika po náučných chodníkoch)
 • realizuje sa pre malý počet turistov

Toto chápanie však ako už vyplýva z predchádzajúceho textu nie je správne a zanedbáva hlavnú podstatu ekoturizmu, ktorou je uvedomenie jednotlivca.

Odporúčané weby