V prípade vidieckeho cestovného ruchu ide o relatívne mladú formu, ktorá sa vyvinula len nedávno ako reakcia na vysokú mieru urbanizácie v niektorých rozvinutých častiach sveta. Ide o oboznamovanie sa alebo znovu objavovanie vidieckeho spôsobu života so všetkými javmi a činnosťami patriacimi k rurálnemu obyvateľstvu.

Ak dochádza naviac k spojeniu s poľnohospodárskymi aktivitami ide o poľnohospodársky cestovný ruch alebo agroturizmus. Tak ako v predchádzajúcom prípade nejde o čistý produkt ale o package, v ktorom jednotlivé aktivity vyplývajúce s vidieckeho spôsobu života sú dominantnou zložkou v rozhodovacom procese účastníka o zakúpení tohto produktu cestovného ruchu.

Medzi špeciálne doplnkové služby, ktoré tvoria jadro produktu zaraďujeme:

 • chov koní, jazdu na koni
 • chov oviec, pasenie, spracovanie surovín
 • chov domácich zvierat a život pri vidieckom dome
 • chov dobytka, kravy, dojenie mlieka, spracovanie mliečnych produktov
 • poľnohospodárske práce, lov rýb
 • zber lesných plodov a možnosti ich konzervovania
 • zber a sušenie liečivých rastlín
 • pozorovanie výroby ľudového umenia a nákup týchto výrobkov

Mimoekonomický význam vidieckeho cestovného ruchu spočíva:

 • v udržiavaní miestnych tradícií a zvykov
 • v zblížení vidieckeho a mestského obyvateľstva
 • v ochrane krajiny a vytváraní zdravého prostredia

Odporúčané weby