Či už hovoríme o produkte cestovného ruchu na úrovni regiónu alebo strediska, máme na mysli komplexnú ponuku služieb, ktorú môže čerpať počas jeho pobytu v regióne. Regióny, strediská ale aj samotní poskytovatelia služieb cestovného ruchu už v dnešnej dobe neponúkajú jednotlivé služby, ale snažia sa o tvorbu rôznych kombinácií týchto služieb s cieľom oslovenia rôznych segmentov klientov.

Okrem ubytovania a stravovania, tvoriaceho základ produktu cestovného ruchu ide o ponuku špecifických služieb umožňujúcich získania konkurenčnej výhody na základe originality, jedinečnosti a špecifických daností regiónu, strediska alebo zariadenia. Pri rozhodovaní o dovolenke turista zvyčajne v prvom rade uvažuje o cieľovom mieste dovolenky čiže o komplexe služieb poskytovaných v danej destinácii.

V rámci ponuky strediska alebo regiónu existujú prvky, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované jednotlivými aktérmi tvorby ponuky (hotely, stravovacie zariadenia, kúpele, cestovné kancelárie), ale majú veľký význam pre samotnú existenciu cestovného ruchu v regióne ako takom (ochrana prírody a krajiny, vybudovanie turistických chodníkov, zachovanie kultúrnych pamiatok a tradícii, atď.). Preto je potrebné, aby jednotlivé subjekty cestovného ruchu pristupovali k týmto prvkom opatrne a citlivo, pretože si treba uvedomiť, že ide o kolektívne vlastníctvo a dedičstvo pre ďalšie generácie. Ide o tzv. primárnu ponuku.

Primárna ponuka je charakterizovaná:

  • prírodnými danosťami (geografická poloha, klíma, topografia, vzhľad krajiny, vegetácia, fauna)
  • sociálno-kultúrne pomery (kultúra, reč, tradícia, mentalita, priateľskosť, zvyky a obyčaje, náboženské a svetské stavby)
  • všeobecná infraštruktúra (zariadenia, ktoré zabezpečujú rozvoj hospodárskych a spoločenských aktivít, patrí sem v užšom slova zmysle doprava, zásobovanie energiou a vodou, odstraňovanie odpadu, čistenie odpadových vôd).

Zo systémového hľadiska môžeme produkt regiónu cestovného ruchu charakterizovať nasledovne. Jednotlivé služby (ubytovanie, stravovanie, doprava, športové aktivity, atď.) tvoria produkty na najnižšej úrovni, pričom ich spájanie do balíkov na úrovni jednotlivých subjektov predstavuje systém vyššieho rádu. Package jednotlivých subjektov sa spájajú do komplexného produktu strediska, ktoré následne vytvárajú komplexný produkt regiónu. Takto by sme mohli pokračovať až na úroveň štátu alebo euroregiónov.

Odporúčané weby