Vplyv ostatných zložiek krajiny na pôdu:
a) pôdotvorný substrát
b) geomorfologické podmienky, erózia pôdy
c) klimatické podmienky
d) hydrologické podmienky
e) biotické faktory
f) antropogénne faktory

zákonitosti vyplývajúce z daných podmienok: 1. horizontálna zonálnosť
2. vertikálna zonálnosť
3. predhorská zonálnosť
4. azonalita


A. Pôdotvorný substrát
Vplyv chemizmu hornín na pôdy – ovplyvňuje primárne chemické zloženie pôd, tým aj obsah rastlinných živín (Ca, Mg, K, ...), charakter pedogenetického procesu
príklady: prararendziny - minerálne bohaté vápnité pieskovce
rendziny - minerálne bohaté vápence
rankre a železité podzoly - minerálne veľmi chudobné kremence
ilimerizované pôdy - minerálne stredne bohaté sprašové hliny

Vplyv pôdotvor.substrátu na pôdne druhy – je tu úzky vzťah
príklady: ílovité až ílovito-hlinité - tufy, vápence, bridlice, ílovce, spraš.hliny
hlinité - čadič, rula, fylit, väčšina spraší, štrky, aluviálne sedim.
piesčito-hlinité - žuly, granodiority, svory,...
hlinito-piesčité až piesčité - kremence, ryolity, terasové štrkopiesky, viate
piesky
Vzťah medzi množstvom skletu a horninou
príklady: nad 50% skeletu - štrky, sute,...
20-50 % - žuly, čadiče, svory, ruly...
do 20 % - bridlice, sliene
bez skeletu - spraše, sprašové hliny, viate piesky...

B. Geomorfologické podmienky, erózia pôdy
Vplyv reliéfu – ovplyvňuje množstvo slnečného žiarenia a atmosférickej vody vsakujúcej do pôdy; ovplyvňuje rozmiestnenie pôd rôzne intenzívne ovplyvnených podz.vodou
príklady: svah južnej expozície - pôdy silne prehrievané a vysychavé, málo humusu a
teplomilná dúbrava
svah severnej expozície - pôdy chladné, vlhké, viac humózne s bučinou
Vplyv geomorf.procesov (erózia pôdy) – súbor procesov, ktoré rozrušujú pôdu a premiestňujú produkty tohto rozrušovania tečúcou vodou a vetrom

C. Klimatické podmienky a faktory
Klim.faktory – ovzdušie, atmosfér.voda, slnečné žiarenie
Vplyvy na pôdu: priame – formuje sa vodný a tepelný režim pôd (hydrotermický)
4 základné typy vodného režimu: premyvný, periodicky
premyvný, nepremyvný, výparný
nepriame – charakter veg.pokrývky, substrátov, reliéfu, vplyvu človeka

D. Hydrologické faktory a podmienky
Podzemná voda – najmä v nivách, na rovinách, zníženinách; podmieňuje glejový proces spojený s prísunom miner.látok; do úvahy treba vziať kvalitu, hĺbku a režim podz.vody
príklady: podz.vody obsahujúce viac soli – zasoľujú pôdy
CaCo3 – zavápňujú pôdy
Povodňová voda – len v aluviálnych oblastiach; kvalita (chem.zloženie a množstvo pevných častíc kt. ukladajú), režim (ak dlhodobejšie, podmieňujú oglejenie)

E. Biotické faktory
Priamy vplyv – činnosť pôdnych mikroorganizmov (rozklad a syntéza min.a org.látok)
(príklad: najväčšie množstvo mikroorganizmov – stepné pôdy)
– funkcia vyšších rastlín ktoré sú s pôdou v interakcii prostredníctvom výmeny látok a energie; hlavný zdroj org.zložky pôdy
– činnosť pôdnych živočíchov
Nepriamy vplyv – rastlinná pokrývka spomaľuje vyparovanie vody, zabraňuje erózii, ovplyvňuje hydrotermický režim pôdy

F. Antropogénne faktory
Priamy vplyv - najmä obhospodarovaním a hnojením: do ťažkých pôd pridáva piesok, do ľahkých íl; obhospodarovanie mení najmä hornú časť profilu – horizonty A1 a A2; rigolovaním sa premiešava celý profil
Nepriamy vplyv – zmenou pôvodnej vegetácie (odstránením pokrývky dochádza k zrýchlenej erózii,...) a hydrologických pomerov, k zmenám hydrotermického režimu pôdy, v množstve humusu; rýchle zmeny vznikajú odvodňovaním a zavlažovaním


1. HORIZONTÁLNA ZONÁLNOSŤ
• uplatňuje sa na veľkých svetových nížinách alebo rozsiahlych zarovnaných povrchoch. (mimohorských územiach!)
• je podmienená najmä zmenou makroklimatických podmienok (teplo, vlhkosť) v súvislosti so zmenou geogr.šírky al.dĺžky
• horizontálne zóny prebiehajú v rôznych smeroch
príklady: Z-V : sev.polovica Afriky, Východoeurópska nížina (šírková zonálnosť)
šikmé : sev.časť Sevsernej Ameriky
S-J : stredná časť Severnej Ameriky (Apalače-Kordillery) (dĺžková z.)

2. VETIKÁLNA ZONÁLNOSŤ
• je podmienená predovšetkým zmenou klimatických podmienok v súvislosti s narastaním nadmorskej výšky

3. PREDHORSKÁ ZONÁLNOSŤ
• základnou príčinou vzniku predhorskej zonálnosti je rast humídnosti podnebia smerom k pohoriu, ktorý je podmienený klimatickým vplyvom horského územia (bariéra)
• prejavuje sa jednotným radom pôdnych zón, a to od najsuchších, od pohorí najvzdialenejších území, po najhumídnejšie územia na predhoriach


4. AZONÁLNOSŤ
• v dôsledku rôznorodosti geologicko-geomorfologických pomerov; teda je podmienená pohybmi zemskej kôry
• faktory: hladina podzemnej vody, materská hornina, mikroreliéf
• azonálne typy pôd: rendzina, pararendzina, litozem, regozem, fluvizem, ciernica, glej, organozem

Odporúčané weby