Kultúrno poznávací cestovný ruch sa orientuje na prezentáciu vzácnych alebo jedinečných kultúrnych, umeleckých a historických pamiatok za účelom prehlbovania a spoznávania minulých ale aj súčasných výtvorov prírody alebo človeka. Taktiež môže fungovať ako nástroj prehlbovania národného povedomia a pôsobiť pri výchove k úcte k histórii, tradíciám a základným etickým a morálnym hodnotám.

Medzi základné objekty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu môžeme zaradiť (Novacká, Ľ.: Cestovný ruch a jeho kategórie. in: kolektív 2001, s. 225):

  • jedinečné staviteľské a architektonické pamiatky svetského a sakrálneho umenia doma aj v zahraničí (hrady, zámky, kaštiele, katedrály, kostoly, múzeá, divadlá)
  • umelecké diela slávnych majstrov (galérie, obrazárne, interiéry stavieb)
  • kultúrne pamiatky a zariadenia (mestské historické jadrá)
  • prírodné zaujímavosti (jaskyne, pohoria, púšte, ďalšie prírodné útvary)
  • dôležité spoločenské udalosti (festivaly, slávnosti, výstavy)

Avšak súčasťou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu nie sú výlučne objekty hmotného charakteru, ale zaraďujeme sem aj množstvo prvkov nehmotného charakteru ako zvyky, tradície, nárečia, folklór a pod.
Na jednej strane môžeme prvky kultúrno poznávacieho cestovného ruchu vnímať ako objekt, ktorý je pozorovaný a s ktorým sa účastníci oboznamujú, na druhej strane však tento objekt spätne pôsobí a cez hlbšie pochopenie jeho hodnoty vedie k väčšiemu záujmu o kultúrne a historické dedičstvo a k jeho následnej ochrane a rozvoji.

Odporúčané weby